Енергоощадна архітектура

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.001
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: Кандидат архітектури, доц. Шулдан Лариса Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення даної дисципліни студент повинен: -знати методи заощадження енергетичних та матеріальних ресурсів у новому будівництві та під час реконструкції; - знати зв'язок між матеріалами, конструкціями, архітектурною формлю та енерговитратами; - основні перспективи розвитку виготовлення високоефективних теплоізолюючих матеріалів та енергетичні аспекти їх енергозаощаджуючого використання в архітектурних конструкціях; -використання передового досвіду, спрямованого на енергозбереження в архітектурі та містобудування; -новітні вітчизняні розробки енергозаощадженню в архітектурі і містобудуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Політика енергозбереження в житлово-цивільному будівництві України. Теплоізоляція зовнішніх огороджень. Модернізація огороджених конструкцій. Конструктивнірішення теплоізоляції будинків. Теплопровідні включення і стики. Конденсація вологи.Особливості вирішення теплових втрат. Поновлювальні джерела енергії. Теплові насоси. Енергія вітру. Нові енергоефективні архітектурно-будівельні системи будівництва будинків.
Методи та критерії оцінювання: - Графічні роботи, усне опитування (40%); - Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід): письмова форма.
Рекомендована література: 1.В.А.Маляренко. Основи теплофізики будівель та енергозбереження: Підручник.- Харків: - САГА, 2006.- 484с. 2.Деніс А., Шуберт Р. Альтернативні природні джерела у будівельному проектванні. М., 1983. 3.Шулдан Л.О. Принципи архітектурно-типологічного вдосконалення шкільних будівель з врахуванням енергозаощаджування. Дис... канд.арх. – Львів:НУ”ЛП”, 2007.– 188с. 4.Проскуряков В., Шулдан Л. Архітектура шкільних будівель. Принципи удосконалення з урахуванням енергозаощаджування: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2011. -244 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).