Ландшафтно-просторова організація міст і регіонів (курсовий проєкт)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.038
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: Онуфрів Ярина Олегівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: надання студентам спеціальності 02 – «Містобудування» комплексу теоретичних знань з теорії містобудування та ландшафтної архітектури
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: 1. Прагнення до збереження навколишнього середовища. фахових: 1. Здатність розв’язувати проблеми архітектури та містобудування у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. 2. Здатність аналізувати, розробляти та впроваджувати архітектурно-містобудівні рішення з урахуванням соціально-демографічних, національноетнічних, природно-кліматичних, інженерно-технічних чинників та санітарно-гігієнічних, безпекових, енергозберігаючих, екологічних, техніко-економічних вимог. 3. Здатність розробляти і реалізовувати проєкти у сфері архітектури та містобудування. 4. Здатність до проєктного моделювання і дослідження концептуальних, натурних та комп’ютерних моделей об’єктів архітектури та містобудування. 5. Прийняття компетентного рішення в питаннях збереження культурного ландшафту; 6. Проектування ландшафтних об’єктів із застосуванням знань в дендрології; 7. Компетентність спеціалістів у ландшафтно-просторовій організації міст застосовується у виконанні Генерального плану міст, розробці стратегії його розвитку з врахуванням принципів зрівноваженого розвитку.
Результати навчання: 1. Знання історії розвитку історичного ландшафту міст; 2. Знання особливостей і сучасного ландшафту міст; 3. Знання принципів сталого розвитку ландшафту в місті. 4. Знання та розуміння природних та урбанізаційних процесів, які відбуваються в сучасних містах; 5. Компетентність в сучасних концепціях містобудування та ландшафтної архітектури; 6. Розуміння принципів архітектурно-містобудівного проектування, що відповідає критеріям зрівноваженого розвитку міст; 7. Уміння використовувати методичні підходи до оцінки природно-ландшафтного потенціалу міста і його екологічно-безпечних форм використання та відтворення; 8. Уміння застосовувати здобуті теоретичні знання у практичному містобудуванні
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи містобудування Ландшафтна архітектура та інженерний благоустрій території Сучасні концепції в містобудуванні Дендрологія
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Ландшафтно-просторова організація міст і регіонів» складається із 14 лабораторних занять та має на меті розглянути основні питання особливостей розвитку ландшафту у місті, а також сучасні підходи до ландшафтно-просторової організації міст і регіонів.
Опис: На першому лабораторному занятті проводяться натурні обстеження на ділянці проектування у м. Львові; - на другому – студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання); - на третьому - студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання); - на четвертому – студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання); - на п’ятому – студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання); - на шостому – студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання); - на сьомому - студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання). - на восьмому - студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання). - на дев’ятому - студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання). - на десятому - студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання). - на одинадцятому - студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання). - на дванадцятому - студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання). - на тринадцятому - студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання). - на чотирнадцятому - студенти працюють над графічною роботою до курсу (відповідно до виданого домашнього завдання).
Методи та критерії оцінювання: Заліковий контроль проводиться відповідно до навчального плану у терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни «ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТ І РЕГІОНІВ» виставляється, виходячи з результатів складання всіх передбачених програмою видів навантажень: самостійних і аудиторних завдань. За результатами вивчення навчального матеріалу, здобувачі отримують оцінку за 100-бальною шкалою. Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу на лекційних заняттях, результатів виконання ними самостійних завдань.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів відбувається у відповідності до затвердженої Процедури оцінювання компетентностей, ідентифікації та вимірювання результатів навчання аспірантів вищої освіти. Заліковий контроль проводиться відповідно до навчального плану у терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни «ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТ І РЕГІОНІВ» виставляється, виходячи з результатів складання всіх передбачених програмою видів навантажень: самостійних і аудиторних завдань. За результатами вивчення навчального матеріалу, здобувачі отримують оцінку за 100-бальною шкалою. Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу на лекційних заняттях, результатів виконання ними самостійних завдань. Визначення рівня знань студентів з навчальної дисципліни «ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТ І РЕГІОНІВ» здійснюється у два етапи: І етап (аудиторна та самостійна робота) – підготовка і представлення проміжних етапів розробки графічної роботи, робота на заняттях (20 б.). ІІ етап – залік складається з захисту графічної роботи (80 б.)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Містобудівне проєктування. Частина 1. Місто як об'єкт проєктування: підручник /за ред. Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 2. Містобудівне проєктування. Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста: підручник /за ред Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 3. Лукащук Г. Б. Дендрологія : навч. посіб. / Галина Богданівна Лукащук ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; за ред. Г. П. Петришин. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. – 346 с. : іл., табл. 4. Естетика та композиція ландшафту. Проектування ландшафтних об’єктів: композиція та естетичні засади: навч. посібник / Дідик В.В., Максим’юк Т.М. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 244 с. 5. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навч. посібник, 2-ге видання, доповнене / Б.С. Посацький - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2011.- 368с. 6. Планування міст: Навч. посібник / В.Дідик, А.Павлів. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 412 с. 7. Кучерявий В.П. Урбоекологія: підручник / В.П. Кучерявий - Львів: Світ, 2001. 8. Архітектура Львова: Час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст. / Упорядник і науковий редактор Ю.О. Бірюльов. - Львів: Центр Європи, 2008. - 720 с. 9. Кучерявий В.П. Сади і парки Львова. – Львів: Світ, 2008. – 360 с. 10. Містобудування. Довідник проектувальника. – 2-ге вид., доп. / за ред. Т.Ф. Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 192 с. 11. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст.): монографія / Б.С. Посацький – Львів: Вид-во НУ „ЛП”, 2007. 12. Гел Й. Міста для людей / Йен Гел; переклад з англ. Ольги Любарської. – К.: Основи, 2018. – 280 с. 13. Landscape. Pattern, Perception and Process, 2nd ed./ S. Bell. - London and New York: Taylor & Francis, 2012. - 339 с. 14. Парки. Довідник з благоустрою. Урбанина, 2021. [Елекронний ресурс]: urbanyna.com 15. Державні будівельні норми України. Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2 – 2019.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Ландшафтно-просторова організація міст і регіонів

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.023
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: Онуфрів Ярина Олегівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: надання студентам навчального блоку 02 – «Ландшафтна архітектура» комплексу теоретичних знань з теорії містобудування та ландшафтної архітектури.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: 1. Прагнення до збереження навколишнього середовища. фахових: 1. Проектування ландшафтних об’єктів із застосуванням знань в дендрології; 2. Прийняття компетентного рішення в питаннях збереження культурного ландшафту; 3. Компетентність спеціалістів у ландшафтно-просторовій організації міст застосовується у виконанні Генерального плану міст, розробці стратегії його розвитку з врахуванням принципів зрівноваженого розвитку.
Результати навчання: 1. Знання історії розвитку історичного ландшафту міст; 2. Знання особливостей і сучасного ландшафту міст; 3. Знання принципів сталого розвитку ландшафту в місті. 4. Знання та розуміння природних та урбанізаційних процесів, які відбуваються в сучасних містах; 5. Компетентність в сучасних концепціях містобудування та ландшафтної архітектури; 6. Розуміння принципів архітектурно-містобудівного проектування, що відповідає критеріям зрівноваженого розвитку міст; 7. Уміння використовувати методичні підходи до оцінки природно-ландшафтного потенціалу міста і його екологічно-безпечних форм використання та відтворення; 8. Уміння застосовувати здобуті теоретичні знання у практичному містобудуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи містобудування Ландшафтна архітектура та інженерний благоустрій території Сучасні концепції в містобудуванні Дендрологія
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Ландшафтно-просторова організація міст і регіонів» складається із 14 лекцій і 14 практичних занять (для денної форми) та має на меті розглянути основні питання особливостей розвитку ландшафту у місті, а також сучасні підходи до ландшафтно-просторової організації міст.
Опис: На першій лекції розкрито загальні поняття у пізнанні міського ландшафту; виявлено та охарактеризовано основні елементи і функції природного ландшафту в місті; окреслено поняття типів природних просторів ландшафту за ступенем відкритості/замкнутості; охарактеризовано міську забудову за просторо-формуючими властивостями; проілюстровано взаємодію забудови і ландшафту; - на другій – охарактеризовано еволюцію та динаміку змін в історичному ландшафті міст (на прикладі м. Львова); - на третій – представлено особливості просторової організації сучасного ландшафту в містах (на прикладі м. Львова); - на четвертій –розкривається поняття людського виміру у проектуванні міст. Людський вимір виражається 12 критеріями якості міського простору, що забезпечують базові людські потреби в захисті, комфорті і задоволенні; - на п’ятій – розкрито фізіологічні особливості візуального сприйняття міського простору; описано основні рівні візуального сприйняття міста: рівень загальної візуальної орієнтації в просторі, рівень сприйняття ритмічних ознак архітектурно-просторової композиції забудови міського простору, рівень сприйняття фрагментів забудови по мірі наближення людини до об'єкта - цілі руху; - на шостій – окреслено особливості психологічного сприйняття міського середовища; висвітлюються наступні проблеми: як формується наше сприйняття середовища, яке середовище нам більше подобається і чому, фактори, які впливають на наші просторові уподобання та компоненти візуально-естетичної якості середовища; - на сьомій – на прикладі м. Львова та інших європейських міст проілюстровані сучасні підходи до озеленення та ландшафтного дизайну просторів вулиць, скверів, площ, набережних, кампусів у місті; - на восьмій - розкрито екологічні аспекти містобудування в Україні і світі; - на дев’ятій - розглянуто метод екологічних коридорів як сучасний підхід до формування сталого розвитку природних ландшафтів на урбанізованих територіях; - на десятій - розглянуто основні механізми природоохоронної діяльності та планування ландшафтно-просторових комплексів в цьому аспекті; - на одинадцятій - розглянуто особливості планування рекреаційних територій в структурі міст; - на дванадцятій - розглянуто особливості планування великих ландшафтно-рекреаційних комплексів на позаміських територіях; - на тринадцятій - розкрито особливості проектування та переосмислення функції на постпромислових ландшафтах у місті; - на чотирнадцятій - розглянуто сучасні підходи до рекультивації колишніх гірничопромислових ландшафтів.
Методи та критерії оцінювання: Методи діагностики знань та критерії оцінювання результатів навчання студентів сформовані у відповідності до затвердженого Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів Національного університету «Львівська політехніка». Основним методом контролю знань студентів з дисципліни «Ландшафтно-просторова організація міст і регіонів» є письмове опитування та стандартизований контроль. 5.1. Письмове опитування (самостійне виконання індивідуальних науково-дослідних завдань) здійснюється як в аудиторній, так і позааудиторній роботі. При перевірці цих робіт основна увага звертається на відповідність роботи темі, повноту розкриття теми, послідовність викладення, самостійність суджень. 5.2. Стандартизований контроль – застосування тестової методики з альтернативним вибором відповідей. При цьому студенту пропонуються не тільки самі відповіді, але і їх цифрові коди (як правило, номер варіанта відповіді).
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів відбувається у відповідності до затвердженої Процедури оцінювання компетентностей, ідентифікації та вимірювання результатів навчання аспірантів вищої освіти. Екзаменаційний контроль проводиться відповідно до навчального плану у терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни «ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТ І РЕГІОНІВ» виставляється, виходячи з результатів складання всіх передбачених програмою видів навантажень: самостійних і аудиторних завдань. За результатами вивчення навчального матеріалу, здобувачі отримують оцінку за 100-бальною шкалою. Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу на лекційних заняттях, результатів виконання ними самостійних завдань. Визначення рівня знань студентів з навчальної дисципліни «ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТ І РЕГІОНІВ» здійснюється у два етапи: І етап (аудиторна та самостійна робота) – підготовка і представлення 2-х презентацій на практичних заняттях (40 б.). ІІ етап – екзамен складається з тестового контролю (60 б.), де здобувач дає письмові відповіді на запитання згідно теоретичного матеріалу викладеного на лекційних заняттях
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Містобудівне проєктування. Частина 1. Місто як об'єкт проєктування: підручник /за ред. Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 2. Містобудівне проєктування. Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста: підручник /за ред Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 3. Лукащук Г. Б. Дендрологія : навч. посіб. / Галина Богданівна Лукащук ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; за ред. Г. П. Петришин. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. – 346 с. : іл., табл. 4. Естетика та композиція ландшафту. Проектування ландшафтних об’єктів: композиція та естетичні засади: навч. посібник / Дідик В.В., Максим’юк Т.М. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 244 с. 5. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навч. посібник, 2-ге видання, доповнене / Б.С. Посацький - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2011.- 368с. 6. Планування міст: Навч. посібник / В.Дідик, А.Павлів. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 412 с. 7. Кучерявий В.П. Урбоекологія: підручник / В.П. Кучерявий - Львів: Світ, 2001. 8. Архітектура Львова: Час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст. / Упорядник і науковий редактор Ю.О. Бірюльов. - Львів: Центр Європи, 2008. - 720 с. 9. Кучерявий В.П. Сади і парки Львова. – Львів: Світ, 2008. – 360 с. 10. Містобудування. Довідник проектувальника. – 2-ге вид., доп. / за ред. Т.Ф. Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 192 с. 11. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст.): монографія / Б.С. Посацький – Львів: Вид-во НУ „ЛП”, 2007. 12. Гел Й. Міста для людей / Йен Гел; переклад з англ. Ольги Любарської. – К.: Основи, 2018. – 280 с. 13. Landscape. Pattern, Perception and Process, 2nd ed./ S. Bell. - London and New York: Taylor & Francis, 2012. - 339 с. 14. Парки. Довідник з благоустрою. Урбанина, 2021. [Елекронний ресурс]: urbanyna.com 15. Державні будівельні норми України. Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2 – 2019.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).