Містобудівне законодавство та документація

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: ст. викл. Склярова Інеса Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення сукупності правових норм, що регулюють відносини у сфері архітектури та містобудування з метою забезпечення сталого розвитку населених пунктів, а також вивчення основних положень розроблення містобудівної документації державного, регіонального і місцевого рівня.
Завдання: Загальні компетентності: 1. Знання та розуміння предметної області та фаху. 2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними; здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел. 3. Уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи їх реалізації. беручи до уваги наявні ресурси. 4. Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю. 5. Орієнтація на збереження навколишнього середовища. фахові компетентності: 6. Базові знання в галузі архітектури та містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін. 7. Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів та технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі архітектури та містобудування. 8. Компетентність у виконанні проєктної містобудівної документації, об’єктів архітектури та містобудування. 9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проєктів.
Результати навчання: Базові знання основних положень містобудівного законодавства в Україні та нормативної бази архітектурно-містобудівного проєктування. Компетентність у питаннях планування територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні. Вміння здійснення комплексного передпроєктного аналізу об’єкту містобудування, оцінка соціально-економічних, природних, екологічних умов та планувальних обмежень. Здатність концептуально визначити територіальну організацію та перспективний розвиток об’єкту містобудування. Вміння розробляти комплексні проєкти планування територій з урахуванням встановленого адміністративно-територіального устрою в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Містобудівне проєктування нового поселення, - Містобудівний аналіз. Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Теорія містобудування (комплексне дослідження), - Планування та благоустрій міст.
Короткий зміст навчальної програми: У рамках дисципліни вивчаються містобудівні відносини, розглядаються правові питання забудови та використання земельних ресурсів, законодавче регулювання планування території на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях. Ведеться ознайомлення студента з особливостями виконання проєктів планування територій (областей, адміністративних районів, територіальних громад, населених пунктів, окремих територій ) на прикладі наявної містобудівної документації. Приводиться специфіка розроблення схеми планування території району: комплексна оцінка існуючого стану використання територій, оцінка передумов і обмежень перспективного розвитку району, пропозиції та обґрунтування щодо перспективного економічного розвитку і використання території району. Студентом виконується самостійна робота.
Опис: Лекційні заняття: Законодавча база містобудівної діяльності. Законодавче регулювання планування територій на державному та регіональному рівнях. Законодавче регулювання планування територій на місцевому рівні. Законодавче регулювання у містобудуванні використання територій та об?єктів культурної спадщини. Законодавче регулювання у містобудуванні використання територій природно-заповідного фонду. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль, розрахунково-графічна робота (30 %). 2. Підсумковий контроль екзамен у письмово-усній формі (70 %).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: виконання завдань і практичних робіт, оцінка активності, виконання та захист індивідуальної графічної роботи. Тести (питання) за рівнем складності: - тести І рівня складності (9 питань), - тести ІІ рівня складності (5 питань), - тест ІІІ рівня складності (1 питання).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". 2. Закон України "Про основи містобудування". 3. Закон України "Про охорону культурної спадщини". 4. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". 5. Земельний кодекс України. 6. Водний кодекс України. 7. Лісовий кодекс України. 8. Цивільний кодекс України. 9. ДБН Б.1.1-13:2021 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях". 10. ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні".
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).