Комунікації міста

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.019
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: канд.арх., доц. Мазур Тамара Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 191 «Архітектура і містобудування» зі спеціалізації містобудування та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною професією.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання (необхідно сформулювати 6 - 8 результатів навчання): 1.Базові знання в галузі архітектури та містобудування, які необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; 2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними; здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; 3. Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів та технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі архітектури та містобудування; 4. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення; уміння працювати самостійно і в команді; уміння мотивувати людей та рухатися до спільних цілей;. здатність застосовувати теорії в області планування та адміністрування; 5. Уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи їх реалізації. беручи до уваги наявні ресурси; 6. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проектів; 7.Навички використання інформаційних та комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм та використання існуючих.
Результати навчання: 1.Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності «191 Архітектура і містобудування»; 2.Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі архітектури і містобудування; 3. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації об’єктів відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; 4. Проектувати міське середовище з врахуванням соціуму та принципів зрівноваженого розвитку; 5. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в архітектурі та містобудуванні; 6. Уміння спілкуватися включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською); 7. Здатність використання різноманітних способів представлення інформації (зокрема за допомогою сучасних інформаційних технологій) для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. 8. Здатність використання різноманітних способів представлення інформації (зокрема за допомогою сучасних інформаційних технологій) для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. 9. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; 10. Здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставлену мету з дотриманням вимог професійної етики; 11. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи містобудування - Ландшафтна архітектура та інженерний благоустрій території - Історія містобудування та садово-паркового мистецтва
Короткий зміст навчальної програми: Визначено взаємозв'язок архітектурно-планувальних і транспортних рішень, проаналізовано вплив сучасних транспортних вимог на побудову мережі вулиць, доріг. Викладено поняття про нові сучасні тенденції у розвитку міського транспорту, транспортної мережі, транспортних вузлів. Розглянуто значення зовнішнього транспорту в життєдіяльності міста, планувальні та вирішення пристроїв зовнішнього транспорту. Це дає змогу виробити у студентів здатність проводити дослідження сучасних транспортних проблем на відповідному рівні, генерувати креативні ідеї і розробляти науково обґрунтовані проекти орієнтовані на покращення якості міського середовища.
Опис: Міський пасажирський і вантажний транспорт Транспортні коридори. Транспортна мережа. Міські вулиці і дороги Транспортне обслуговування міських територій Перетини міських шляхів сполучення Транспортно-пересадкові вузли Розвиток транспортних систем Споруди зовнішнього транспорту Об’єкти транспортної логістики
Методи та критерії оцінювання: Практична перевірка умінь і навиків виконання індивідуальних завдань представлена в графічній (креслення, рисунки, схеми та ін.), об‘ємно-простооровій (3D вимір), графо-аналітичній (схеми, моделі, діаграми і т.д.) формах та в текстових описах; доповідь - захист об‘єкту дослідження; рейтинговий контроль знань; іспит
Критерії оцінювання результатів навчання: Для оцінювання здобувачів вищої освіти застосовується інституційна 100 бальна шкала оцінювання Національного університету «Львівська політехніка»
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Законом України “Про автомобільні дороги” № 2862-IV, 08.09.2005 – Режим доступу: / http://zakon.nau.ua/doc/ ?code=2862-15 2. Законом України «Про транспорт» № 232/94-ВР, 10.11.1994 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=232%2F94-%E2%F0 3. Законом України «Про автомобільний транспорт» № 2344-III, 05.04.2001– Режим доступу: / http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2344-14 4. ДБН 360-92*. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.: Держбуд України, Зміна № 4 2011. 5. Містобудування. Довідник проектувальника / За ред. Т.Ф. Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 192 с. 6. Черепанов В.А. транспорт в планировке городов: Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1981. – 216 с. 7. Мазур Т.М.Транспортні мережі міста: Конспект лекцій з курсу «Транспортні мережі міста» для спеціальності 7.120102, 8.120102 «Містобудування».- Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011.-132 с. 8. Рудницький А.М. Транспорт в плануванні міста. – К.: Будівельник, 1976. – 99 с. 9. Транспорт у містобудівній організації міста: Навч. посібник / І.В. Ру¬санова, Б.С. Посацький. – К.: НМК ВО, 1991. – 104 с. 10. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове плану¬вання: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська полі¬техніка», 2010. – 344 с. 11. Білоконь Ю.М. Проблеми містобудівного розвитку територій. Київ, 2001.- 80 с. 12. Транскордонні території України (проблеми розвитку). Монографічний збірник наукових праць / Ред.-упоряд. Ю. Білоконь, І. Фомін. – К.: Украрх-будінформ, 1999. 13. Щурова В.А. Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.04 / В.А. Щурова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с. — укp. 14. Рябова О.В. Методи архітектурного моделювання міських громадсько-транспортних вузлів: автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / О.В. Рябова ; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 20 с. — укp. 15. Стародуб І.В. Методи містобудівної організації транспортно-планувальної системи великих міст України (на прикладі м. Рівне): автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.20 / І.В. Стародуб ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.. — К., 2007. — 20 с. — укp. 16. Стельмах О.В. Містобудівні принципи і методи формування системи паркування легкових індивідуальних автомобілів в крупних та найкрупніших містах України (на прикладі м.Києва): Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.20 / О.В. Стельмах ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 16 с. — укp. 17. Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р., Ткаченко A.M., Ігнатенко О.С, Зайончик Л.Г., Статник І.М. Транспортні технології в системах логістики. Підручник. - Київ: ІНФОРМАВТОДОР, 2007. - 676 с. 18. Планування міст і транспорт: Навчальний посібник. О.С. Безлюбченко, С.М. Гордієнко, О.В. Завальний. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 156 с. 19. Нойферт Э. Строительное проектирование.:/Пер. с нем. К.Ш. Фельдмана, Ю.М. Кузьминой; Под ред. З.И. Эстрова и Е.С. Раевой. 2-е изд. М.: Стройиздат, 1991. – 392 20. Вучик В.Р. Транспорт в городах удобных для жизни // пер. с англ. А. Калинина под научн. ред. М. Блинкина // М., ИД «Территория будущего» 2011 – 424 с 21. Екологія та автомобільний транспорт : навч. посіб. / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов, А.Г. Говорун та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Арістей, 2008. – 296 с. 8. Рекомендована література Базова Мазур Т.М. Транспортні мережі міста: Електронний навчальний посібник з курсу "Транспортні мережі міста ” для спеціальності 7.120102, 8.120102 “Місто¬будування”. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка ”, 2015. – 115 с. 9. Інформаційні ресурси http //www/vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13130 - Дисципліна; Транспортні мережі міста
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).