Програмне забезпечення для містобудівних та архітектурних проєктів

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.014
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.арх. Любицький Роман Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомлення студентів із передовим програмним забезпеченням для роботи із архітектурно-містобудівними об’єктами різного типу та різних ієрархічних рівнів, у тому числі для практичних завдань із проектування, аналізу даних, 3D моделювання та візуалізації.
Завдання: інтегральна компетентність (ІНТ) – Здатність розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування. загальні компетентності (ЗК): ЗК 01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 04 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК 06 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК 08 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): ФК 02. Здатність розв’язувати проблеми архітектури та містобудування у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. ФК 03. Здатність аналізувати, розробляти та впроваджувати архітектурно-містобудівні рішення з урахуванням соціально-демографічних, національно-етнічних, природно-кліматичних, інженерно-технічних чинників та санітарно-гігієнічних, безпекових, енергозберігаючих, екологічних, техніко-економічних вимог. ФК 11. Здатність критично осмислювати проблеми архітектури та містобудування. Фахові компетентності спеціалізації (ФКС): ФКС 1.8. Здатність налагоджувати співпрацю зі споживачами на основі набутих знань та навиків партисипаційного проектування.
Результати навчання: ПРН 1. (РН02) . Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності у сфері архітектури та містобудування з метою розвитку нових знань та процедур. ПРН 2 (УМ03). Проектувати міське середовище з врахуванням соціуму та принципів зрівноваженого розвитку;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: -Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні -Теорія містобудування (комплексне дослідження) Супутні: -Архітектурне проектування
Короткий зміст навчальної програми: У рамках дисципліни вивчаються принципи та методи роботи із сучасним програмним забезпеченням для роботи із архітектурно-містобудівними об’єктами різного типу та різних ієрархічних рівнів. Вивчаються функціональні можливості та відмінності програмного забезпечення для ведення проектної архітектурно-містобудівної діяльності. На практичних заняттях відпрацьовуються навички роботи із різноманітним програмним забезпеченням та способи його застосування у реальному проектуванні архітектурно-містобудівних об’єктів.
Опис: 1. Програмне забезпечення для виконання архітектурно-містобудівної інфографіки та концептуальних схем. 2. Візуалізація даних у геоінформаційних системах (ArcGIS, QGIS) 3. Фоторозгортка фасадів із вставкою проектованого будинку (Adobe Photoshop, ArchiCAD) 4. Вставка 3D моделі будинку в середовище (3DSMax, Corona Renderer, V-Ray) 5. Візуалізація “білої моделі” використовуючи глобальне освітлення, та штучні джерела світла (3DSMax, Corona Renderer, V-Ray) 6. Реалістична і нереалістична візуалізація екстер’єру та інтер’єру (ArchiCAD, SketchUp, 3DSMax, Corona Renderer) 7. Альтернативне програмне забезпечення для виконання повсякденних архітектурно-містобудівельних завдань (ArchiCAD-Revit, 3DSMax-Cinema 4D тощо) 8. Контрольна робота
Методи та критерії оцінювання: Кожний етап роботи оцінюється окремо. Семестрова оцінка є сумою всіх оцінок отриманих протягом семестру, студент складає альбом із виконаних графічних завдань протягом семестру. До заліку у ВНС завантажується 1 файл – альбом креслень відповідно до вимог у форматі *.pdf (стиснутий до розміру 5 mb). На останньому занятті проводиться захист контрольної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Графічна робота 1 10 Графічна робота 2 10 Графічна робота 3 10 Графічна робота 4 10 Графічна робота 5 10 Графічна робота 6 10 Графічна робота 7 10 Графічна робота 8 10 Контрольна робота 1 (ДФН та ЗФН): 20 (ДФН) / 10 (ЗФН) Контрольна робота 2 (лише ЗФН): 10 (ЗФН) Разом 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Основи комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів (частина І): метод. Вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 1201 “Архітектура” спеціальностей 120101 “Архітектура будівель і споруд”, 120102 “Містобудування”, 120103 “Дизайн архітектурного середовища” / уклад.: С. П. Тупісь, М. М. Грицак, Р.І. Любицький, С. Б. Солан – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 40 с. 2. Опрацювання тематичної карти демографії району із застосуванням ГІС технологій (на прикладі програмного пакету ArcGIS for Desktop): метод. вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів спеціальності 191 “Архітектура і містобудування” спеціалізації 0201 “Містобудування” та 0202 “Ландшафтна архітектура” / Уклад.: Р.І. Любицький, М.М. Грицак, С.Б. Солан – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 28 с. 3. Комп’ютерні технології в містобудівельному проектуванні (частина І): Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 060102 “Архітектура” спеціальності 8.06010202 “Містобудування” / Укл.: А.В. Гоблик, С.П. Тупісь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с. 4. Комп’ютерні технології в містобудівельному проектуванні (частина ІІ): Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 060102 “Архітектура” спеціальності 8.06010202 “Містобудування” / Укл.: А.В. Гоблик, С.П. Тупісь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 24 с. Рекомендована література 1. Містобудівне проєктування. Частина 1. Місто як об'єкт проєктування: підручник /за ред. Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 2. Містобудівне проєктування. Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста: підручник /за ред Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 3. Cardoso J. 3D Photorealistic Rendering: Interiors & Exteriors with V-Ray and 3ds Max / Jamie Cardoso. – Boca Raton: CRC Press, 2017. – 566 p. 4. Menke K. Discover QGIS 3.x - Second Edition: A Workbook for Classroom or Independent Study / Kurt Menke., 2022. – 430 с. 5. Maantay J. GIS for the Urban Environment / J. Maantay, J. Ziegler. – Redlands: ESRI Press, 2006. – 596 p. Інформаційні ресурси 1. CGTalk – Autodesk 3ds max [Електронний ресурс] http://forums.cgsociety.org/forumdisplay.php?f=6 2. ArcGIS Help 10.2 [Електронний ресурс] http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/ 3. QGIS Documentation [Електронний ресурс] http://www.qgis.org/en/docs/index.html
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).