Реновація будівель

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Доцент кафедри, доцент, - Юрій Ярославович Дубик Асистент кафедри, к. арх., - Мар'яна Василівна Каплінська
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • Знання типології та класифікації історичної забудови та принципів їх комплексного дослідження; • знання новітніх технологій натурного дослідження та комп’ютерного моделювання історичних архітектурних об'єктів; • знання методики та практики реновації (відновлення) історичних будівель, специфіки будівельних матеріалів та технологій в реставрації і реконструкції архітектурних об'єктів, елементів їх архітектурного вистрою; • знання в галузі державної політики просторового планування, базові проблеми просторового планування та регіонального розвитку, вирішення завдань збереження історико-архітектурного середовища історичного міста; • здатність формувати проектну реставраційну ідею і послідовно розвивати її в ході розробки проекту, забезпечувати в проекті рішення архітектурно-композиційних та актуальних соціальних та екологічних завдань створення здорового, доступного та комфортного середовища в історичному просторі; • застосовувати актуальні методи, прийоми і технології реновації (відновлення) архітектурного та містобудівного об’єкту в ході проектних робіт, в тому числі, композиційного моделювання і комп’ютерного проектування; • здатність захищати прийняті проектні рішення на засіданнях консультативних, науково-методичних, містобудівних рад державних та місцевих пам’ятко-охоронних інституцій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Архітектурне проектування (Реконструкція житлового будинку), Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури, Технології в реставрації будівель та їх мистецького вистрою. Ко-реквізит: Сучасні концепції та інновації в архітектури та містобудуванні (КП), Комплексне дослідження і наукові засади регенерації історичних містобудівних комплексів і ансамблів архітектурномістобудівного об'єкту, Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Реновація будівель» ґрунтується на наступних розділах – попереднє вивчення об’єкту проектування, науково-дослідна робота з об’єктом, вивчення науково-практичних засад реставраційного проектування ансамблів пам’яток архітектури, формування концепції та виконання проектів реставрації пам’яткових містобудівних комплексів
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (25%) Екзамен - письмова (графічна) компонента (25%); - усна компонента, захист роботи (50%).
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Прибєга Л.В.,. Охорона та реставрація об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. 2009 2. Консервація і реставрація пам’яток архітектури. Методичний посібник. Укрреставрація. Київ-Львів. 1996. 3. Прибєга Л.В. Кам’яне зодчество України. Охорона та реставрація. – К., 1993. Рекомендована література Базова 1. Волошинець В. А., Бевз М. В. Реставраційне матеріалознавство. Видавництво: Львівська політехніка. 2017. 2. Прибєга Л.В.,. Історичні ареали поселень: сутність та методологічні засади охорони. Українська академія мистецтва. Вип. 8., 2001, с. 113-130. 3. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель : навч. посібник для вишів / А. І. Гавриляк, І. Б. Базарник, Р. І. Кінаш, М. В. Котів ; за ред. А. І. Гавриляка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2006. 4. Piotr Kozarski. Konserwacja domu. Polskie stowarzyszenie mykologow budownictwa. Wroclaw.1997. 5. Borusiewicz W. Konserwacja zabytkow budownictwa murowanego. – Warszawa, 1985. 6. Malachowicz E. Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespolach I krajobrazie – Wroclaw, 1994. Допоміжна 1. Володимир Вуйцик. LEOPOLITANA . /ВНТЛ-Класика.- Львів. 2012. 2. Володимир Вуйцик. LEOPOLITANA /ВНТЛ-Класика.- Львів. 2013
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).