Мікро- та наносистеми Інтернету речей

6.153.00.03 Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Кваліфікація: Бакалавр з мікро- та наносистемної техніки
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Особливі умови вступу: Відсутні
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з мікро- та наносистемної техніки, теорії автоматичного керування, промислової електроніки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: технічні спеціалісти в області мікро- та наносистемної техніки; оператори автоматизації обладнання; молодші спеціалісти в області мікро- та наносистемної техніки. - Студенти напрямку «Мікро- та наносистемна техніка» отримують необхідні знання для розв’язку складних спеціалізованих задач та практичних проблеми під час професійної діяльності у галузі мікро- та наносистемної техніки або у процесі навчання, що передбачає застосування квантових теорій та методів наноелектроніки, нанофотоніки і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. - Фахівці з мікро- та наносистемна техніки володіють необхідними знаннями наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки. -Загальний обсяг освітньо-професійної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 19 кредитів ЄКТС, цикл природничо-наукової підготовки — 69 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки — 152 кредити ЄКТС.
Програмні результати навчання: Знання: 1. Здатність застосовувати знання принципів дії пристроїв і систем мікро- та наносистемної техніки при їхньому проектуванні та експлуатації. 2. Здатність застосовувати знання і розуміння математичних методів для розв’язання теоретичних і прикладних задач мікро- та наносистем-ної техніки. 3. Здатність застосовувати знання і розуміння фізики, відповідні теорії, моделі та методи для розв’язання практичних задач синтезу пристроїв мікро- та наносистемної техніки. 4. Здатність оцінювати характеристики та параметри матеріалів пристроїв мікро- та наносистемної техніки, знати та розуміти основи твердо тільної та оптичної електроніки, наноелектроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, мікропроцесорної техніки. 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для розв’язання задач проектування та налагодження обладнання геліоенергетики, приладів фізичної та біомедичної електроніки. 6. Здатність застосовувати навички планування та проведення експерименту для перевірки гіпотез та дослідження явищ мікро- та наноелектроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, складати схеми пристроїв, аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати. 7. Здатність застосовувати розуміння теорії стохастичних процесів, методи статистичної обробки та аналізу даних при розв’язанні професійних завдань. Уміння: 1. Вміння досліджувати характеристики і параметри мікро- та наносистемної техніки, приладів фізичної та біомедичної електроніки з урахуванням цілей дослідження, вимог та специфіки вибраних технічних засобів. 2. Вміння будувати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об’єктів, використовувати їх при розробці нової мікро- та нано-системної техніки та виборі оптимальних рішень. 3. Вміння проектувати пристрої мікро- та наносистемної техніки у відповідності до вимог замовника і наявних ресурсних обмежень. 4. Вміння розробляти технічні засоби діагностування технічного стану мікро- та наносистемної техніки, приладів фізичної та біомедичної електроніки. 5. Вміння організовувати та проводити планові та позапланові технічні обслуговування, налагодження технічного устаткування у відповідності до поточних вимог виробництва. 6. Вміння аналізувати нормативно-правові засади впровадження мікро- та наносистемної техніки, оцінювати переваги інженерних розробок, їх екологічність та безпечність. 7. Вміння вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань з дотриманням норм сучасної української ділової та професійної мови. 8. Вміння засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації, знаходити нові нешаблонні рішення і засоби їх здійснення. 9. Вміння здійснювати схемотехнічне та конструкторське проектування засобів Інтернету речей, використовуючи відповідні пакети прикладних комп’ютерних програм. 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, іспанською); 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з мікро- та наносистемної техніки є навчальна практика, яка проходить в лабораторіях науково-дослідного центру «Кристал» НУ «Львівська політехніка, лабораторіях науково-виробничого підприємства «Карат».
Керівник освітньої програми, контактна особа: Проф. д.т.н.Островський Ігор Петрович , тел. +38-032-258-26-27 ihor.p.ostrovskyi@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: А. Професійний профіль – Мікро- та наноелектроніка: 1. Видає технічні завдання на розробку приладів та пристроїв мікро- та нано системної техніки; 2. Здійснює схемотехнічне та конструкторське проектування, використовуючи відповідні пакети прикладних комп’ютерних програм; 3. Розробляє математичні моделі електронних приладів та систем за заданими технічними завданнями; 4. Розробляє методи оцінки якості матеріалів мікро- та наносистемної техніки, методи випробувань приладів та пристроїв, систем метрологічної повірки; 5. Вибирає оптимальні конструктивно-технологічні варіанти приладів мікро- та наносистемної техніки. Б. Професійний профіль – Біомедичні системи Інтернету речей: 1. Використовує професійні знання та навички для розробки елементів і конструкцій пристроїв біомедичної техніки; 2. Використовує знання та практичні навички для розробки технологічних процесів в галузі нанотехнології, біомедичної мікро- та наносистемної техніки; 3. Використовує професійні знання і практичні навички для розробки біомедичних інформаційних систем і систем вимірювання та діагностики; 4. Використовує знання методів спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, дослідження біомедичних систем і явищ; 5. Застосовує методологію наукових досліджень на теоретичному та практичному рівнях.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня