Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 1

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: кафедра ноземних мов гуманітарно-соціального спрямування
Лектор: Вільховченко Н.П., Крайник Л.Б., Олексів Г.Д., Сорока Бояджиоглу Л.Т., Задорожний В.В., Бабкіна М.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для спілкування у знайомих ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-професійному контекстах.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК5 - Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК14. Здатність до міжособистісної взаємодії, повага до різноманітності та багатокультурності ЗК15. Здатність працювати як автономно, так і у команді. Фахові компетентності: • лінгвістична, що являє собою рівень володіння мовними нормами та здатність продемонструвати мовленєві уміння; • соціолінгвістична, що передбачає здатність тих, що вивчають іноземну мову, продукувати й розпізнавати стиль мовлення відповідно до конкретної комунікативної ситуації; • прагматична, що зумовлює володіння мовцем знаннями мовного та паралінгвістичного характеру та його здатність використовувати ці знання для впливу на співбесідника у процесі іншомовної комунікації.
Результати навчання: Результати навчання Знання (ЗН) Загальні по спеціальності: ЗН 1. Застосовувати знання державної та іноземної мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації. ЗН 2. Організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність. ЗН 3. Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності. Комунікація (КОМ) 1. уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, іспанською); 2. здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ) 1. здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; 2. здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 3. здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; РН10 - Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів. РН12 - Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні мови РН14 - Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для оптимізації вивчення іноземної мови.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань A2-В1 Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” укладена для студентів першого курсу усіх спеціальностей, які володіють мовою на рівні, який відповідає А2 - В1 за ЗЄР (Загально - європейські рекомендації щодо навчання та викладання сучасних мов). В результаті успішного навчання за програмою даного курсу очікується підвищення рівня володіння мовою до В1+, який є перехідним між рубіжнім та просунутим рівнями незалежного користувача мовою. Курс має практичне спрямування, надаючи студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.
Опис: Спілкування в академічному і професійному середовищі. (Знайомство. Опис повсякденного життя і навчального досвіду. Телефонна розмова. Обмін інформацією та обговорення новин. Вирішення проблем. Спілкування в мережі.) Пошук і обробка інформації. (Розвиток навичок проглядового та пошукового читання: визначення загальної та конкретної інформації. Розпізнавання фактичної/ нефактичної, важливої/менш важливої інформації. Сприйняття мови на слух з метою отримання загальної та конкретної інформації.)
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль та диференційований залік. Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на практичних заняттях; -тести; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Залік -усне опитування; -тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК): Разом за дисципліну 100 Аудиторна робота 60 Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Контрольна робота № 1 20 Контрольна робота № 2 20 Самостійна робота 40 Виконання вправ з підручника 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 10 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення 10 Діалогічне мовлення 5
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Аудіювання – Повне розуміння аудіо-матеріалів; студент демонструє самостійність і здатність до адекватного сприйняття інформації й здатність відтворити, перекласти, запам’ятати цей матеріал, виконати супровідні усні чи письмові завдання. Читання – студент демонструє знання значної частини прочитаного матеріалу; факти використовуються правильно, наявна термінологічна коректність, можливі невеликі неточності; студент демонструє розуміння тексту, самостійність та критичність мислення, вміння аналізувати, аргументовано доводити свою позицію, логічно й послідовно викладати матеріал. Студент розуміє і може пояснити іноземної мовою значення більшості слів у тексті, знає їхній переклад, може використовувати активний словник підчас обговорення прочитаної інформації. Мовлення – студент демонструє здатність висловлюватись на обрану тему, використовуючи відповідні лексико-граматичні конструкції, вільно спілкуватися і доводити свою точку зору за допомогою мовних засобів, вступати у тематичні дискусії. Письмо – студент володіє достатнім рівнем знань щодо граматики і має достатню лексичну базу для правильного викладення своєї думки письмово. Важливі логічність, стислість, правильність викладу відповідно до вимог щодо написання того чи іншого виду письмової роботи (есе, лист, розширена анотація. тощо).
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Getting on in English (Intermediate) . З грифом МОН. За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів -2012. 2. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Частина 1. З грифом МОН. Львів – 2012. 3. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Частина 2. З грифом МОН. Львів – 2012. 4. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 5. “Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”. Резолюція Ради Європейського союзу 2011 р. 6. Readings in Geodesy.Практикум з розвитку інтегрованих навичок мовлення англійською мовою в галузі геодезії для студентів, магістрів та аспірантів. Л.Балацька, В. Вдовін, О. Гасько. Г.Олексів та ін. Львів, 2009. 7. Amos Julie-Ann. Pass that job interview. – Oxford: How to books, 2009. – 92 p. 8. Murphy, Raymond + CD English Grammar in Use. A self-study Reference and Practice Book for intermediate Students of English with Answers / Raymond Murphy. - Third Edition. Included CD-ROM. - Cambridge University Press, 2005. - 379 p. 9. Bly Robert W. Letter Writing Handbook. Webster’s New World. – Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2004. – 603 p. 10. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням), 1 семестр (англійська)» (ГД). - Сертифікат №00536. - http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.phd?id=9772 . - E41-185-41/2013 від 26.11.2013 р. (Укладачі: Л.П. Балацька, О.Л. Гасько, У.С. Гнідець, Г.Д. Олексів, Ю.І. Шийка). 11. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням), 2 семестр (англійська)» (ГД). - Сертифікат №00537. - http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.phd?id=11713 . - E41-185-42/2013 від 26.11.2013 р. (Укладачі: Л.П. Балацька, О.Л. Гасько, У.С. Гнідець, Г.Д. Олексів, Ю.І. Шийка). 12. Електронний посібник практикум «Readings in Geodesy». - Сертифікат №00538. - http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.phd?id=12026 . - E41-185-43/2013 від 26.11.2013 р. (Укладачі: Л.П. Балацька, О.Л. Гасько, Г.Д. Олексів, Ю.І. Шийка). 13. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч.1». – Сертифікат №02044. Адреса розміщення: http://lpnu.ua/course/view.php?id=3277 - Номер та дата реєстрації: Е41-185-191/2017 від 20.11.2017 р. (Укладачі Білик О.О., Гавран М.І., Гук Л. І., Марціхів Х.Р.,Проць М.З.) 14. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч.2». – Сертифікат №02094. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3308 - Номер та дата реєстрації : E41-185-198/2018 від 05.01.2018 р. (Укладачі: Вислободська І.М., Залуцька Г.І., Пришляк М.В., Сорока Л.Т.) Німецька мова: 1. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. (A1, A2) / Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber. – Munchen: Klett-Langenscheidt Verlag, 2018. - 168 c. 2. Sicher Aktuell. Deutsch als Fremdsprache. (B1,B2) / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek. – Muncehn: Hueber Verlag, 2019. – 118 c. 3. Комунікативна німецька мова : навчальний посібник (ч. 1) / За ред. В. Задорожного ... [та ін.]. - Львів, БаК, 1998. - 162 c. : іл., табл. 4. Комунікативна німецька мова (ч. 2) / За ред. М. Весни, В. Задорожного, Т. Зайферта. – Вінниця «Поділля-2000», 2003. - 16о c. 5. Deutsch fur den Beruf (Німецька мова для фаху, підручник для студентів технічних спеціальностей) / За ред. М. Весни, В. Задорожного. - Львів : “Растр-7”, 2010. - 276 c. 6. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell Autoren/Herausgeber: Hilke Dreyer, Richard Schmitt Ausgabe: 2. Uberarbeitete Ausgabe 7. Д. Паремська. Німецька мова. Практична граматика. видавництво Арій. – 2015. 8. Langenscheidt Power Worterbuch Deutsch als Fremdsprache Autoren/Herausgeber: Dieter Gotz, Redaktion Langenscheidt (Hrsg.) 9. Mittelpunkt / Mittelpunkt neu B1+ Autoren/Herausgeber: Birgit Braun, Margit Doubek, Nadja Fugert, Sandra Hohmann vitamin de Zeitschrift fur junge Deutschlerner Verein -- "vitamin de", NP PRESS.DE. Французька мова: 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 2. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 4. Ділова французька мова: навч. посіб. / Н.М. Демчук, В.Г. Міщенко. – Львів: Новий світ-2000, 2013. – 225 с. 5. Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Іноземна мова (французька) за професійним спрямуванням”: метод. вказівки для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх базавих напрямів / уклад. М.І. Бабкіна, Б.Г. Кушка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 28 с. 6. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 7. Gregoire M, Thievenaz O. Grammaire progressive du francais. CLE International, 2017. - 255 p. 8. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais. CLE International, 2018. -192 p. 9. Словники. 10. Періодичні та Інтернет-видання фахового спрямування. 11. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови”. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).