Інформатика інфокомунікаційних систем, частина 2

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.011
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., асистент Шимчишин Ольга Йосифівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання полягають в проектуванні, розробці та вмінню здійснювати кодування програмних систем із використанням засобів об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) для розв’язку задач системного програмування в фізичних, технічних та інфокомунікаційних системах.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Фахові компетентності: ФК4. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати інженерної діяльності в галузі електроніки. ФК9. Здатність визначати та оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, аналогових та цифрових електронних пристроїв для проектування мікропроцесорних та електронних систем, пристроїв функціональної, квантової та лазерної електроніки.
Результати навчання: РН1. ЗН.5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для вирішення задач проектування та налагодження електронних систем, демонструвати навички програмування, аналізу та відображення результатів вимірювання та контролю. РН2. ЗН.18. Застосовувати методи математичного моделювання і оптимізації електронних систем для розробки автоматизованих та роботизованих виробничих комплексів. РН3. УМ.2. Оцінювати предмет навчальної діяльності, визначити загальну мету і конкретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для досягнення результату, здійснювати необхідний самоконтроль, використовувати довідкову літературу і технічну документацію, розвивати та застосовувати у професійній діяльності свої творчі та організаційні здібності, організувати робоче місце, планувати робочий час. РН4. УМ.5. Мати можливість застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології при вирішенні інженерних задач в галузі електроніки. РН5. КОМ3. Використання засобів масової комунікації, інформаційно-комунікативних технологій для отримання, перероблення та створення актуальної інформації у вигляді документів, рефератів, доповідей, статей, інтерв’ю. РН6. АіВ2. Відповідальне ставлення до професійних обов’язків та виконуваних робіт, самостійність у прийнятті і виконанні рішень в процесі подолання навчальних труднощів, спираючись на власний досвід творчого розв’язання поставлених проблем. РН7. АіВ3. Самостійність при опрацюванні, інтерпретації та узагальненні даних, відповідальність за оперативність, точність і достовірність подачі інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем, частина 1. Фізика. Кореквізити: Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Матеріали електронної техніки.
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Інформатика інфокомунікаційних систем” укладена для студентів інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, які навчаються за спеціальністю Електроніка. Навчальна дисципліна розглядає питання сучасних інформаційних комп’ютерних систем, що дозволить опанувати студентами основні напрямки у ООП, а саме інкапсуляцію, успадкування та поліморфізм. Дисципліна “Інформатика інфокомунікаційних систем, частина 2” розкриває навички алгоритмізації та створення комп’ютерних програм для розв’язання задач електронної техніки з використанням технології ООП на С++. ООП на С++ ґрунтується на програмних поняттях класу та об’єкта, що відображають реальні фізичні об’єкти та процеси, поєднуючи в єдине ціле дані та дії над цими даними, даючи таким чином створювати індивідуальні, спеціалізовані програмні продукти.
Опис: Вирази в мові C/C++. Програмування логічних операцій. Програмування базових алгоритмів. Реалізація розгалужень. Програмування циклічних алгоритмів. Функції. Відлагодження програм. Генерація рандомних чисел. Масиви даних. Одномірні та багатомірні масиви. Операції над масивами. Сортування масивів. Символьний тип char і строка string. Операції над символами та строками. Вказівники. Динамічна пам'ять. Динамічні масиви. Передача параметрів в функцію по адресі (вказівнику). Препроцесор. Директиви препроцесору. Робота з файлами на мові програмування С/С++. Об’єктно-орієнтоване програмування. Класи і об’єкти, члени класів. Масиви об’єктів. Вказівники на об’єкти. Інструменти візуальної розробки додатків. Розробка графічного інтерфейсу користувача.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: виконані та захищені лабораторні роботи, розв’язування задач в аудиторії, виконання домашніх завдань. Підсумковий контроль: диференційований залік.
Критерії оцінювання результатів навчання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі. Поточний контроль: лабораторні заняття – 40 балів; практичні заняття – 20 балів; контрольна робота – 40 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова література: 1. Об’єктні технології С++11, Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013, – 360 с. 2. Bjarne Stroustrup The C++ Programming Language Fourth Edition. – Copyright. - 2013 by Pearson Education. – 1361 p. 3. Трофименко О. Г. С++. Алгоритмізація та програмування : підручник / О. Г. Трофименко, Ю. В. Прокоп, Н. І. Логінова, О. В. Задерейко. 2-ге вид. перероб. і доповн. – Одеса : Фенікс, 2019. – 477 с. Допоміжна література: 1. Кривцова О.П. К82 Програмування мовою С++. Технологія візуального програмування : навч. посіб. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. – 144 с. 2. Ковалюк Т.В. Основи програмування. К.: ВHV, 2005. 384 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).