Електронні елементи та пристрої систем безпеки та охорони

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.M.051
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., доц. Кучмій Галина Любомирівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Структуру та загальні принципи створення та експлуатації систем захисту. 2. Методику створення систем захисту приміщень та інформації. 3. Методику створення систем сигналізації спеціального призначення (пожежна, радіаційна та ін.). 4. Правові аспекти використання електронних систем спеціального призначення. 5. Розробляти елементи та системи захисту та спеціальної сигналізації. 6. Керувати роботою систем захисту. 7. Використовувати методи електронного захисту приміщення та інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Елементна база твердотільної електроніки Кореквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем. Фізичні основи електронноїтехніки. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: • Загальні відомості про системи безпеки та охорони. • Основи функціонування засобів реєстрації. • Технічні засоби охоронних систем. • Радіохвильові сенсорні пристрої. • Сенсорні пристрої та пристрої протипожежних систем. • Оптичні сенсорні пристрої диму. • Пристрої та прилади систем контролю та управління доступу. • Системи ідентифікації. • Пристрої систем відеоспостереження.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: контрольні та практичні роботи, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (40%). Підсумковий контроль: залік (60%).
Рекомендована література: Базова: 1. Електронні елементи та пристрої систем безпеки і охорони. Навчальний посібник за редакцією Готри З.Ю./ Барило Г.І., Вісьтак М.В.,Готра З.Ю., Лесінський В.В., Політанський Л.Ф.- Чернівці:Рута 2017.- 216 с. 2. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж и обслуживание: Справочник/ М.М. Любимов, С.В. Собурь / Под ред. академика Любимова М.М.— 3-е изд. (перераб.). — М.: ПожКнига, 2010. — 336 с. Допоміжна: 1. В.А. Рыжова Проектирование иисследование комплексных систем безопасности Рыжова В.А. СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 157 с 2. В.Дамьяновски Библия видеонаблюдения – 3, ВладоДамьяновскиМ.:SecurityFocus 2017, 412 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).