Цифрова схемотехніка

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.040
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.т.н., проф. Барило Григорій Іванович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання: - розуміти основні принципи функціонування компонентів цифрової схемотехніки; - знати математичні основи та Булеву алгебру цифрових пристроїв; - демонструвати знання та вміння проектувати пристрої цифрової техніки; - демонструвати знання та вміння моделювання параметрів пристроїв цифрової техніки, синтезу та використання SPICE моделей; - здатність провести вибір цифрових інтегральних схем у відповідності до параметрів пристрою; - здатність демонструвати вміння програмувати пристрої цифрової техніки; - демонструвати знання сучасних тенденцій розвитку цифрової електроніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Елементна база твердотільної електроніки Кореквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем. Фізичні основи електронноїтехніки. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: • Основні поняття та математичні основи цифрової. • Основи схемного аналізу. • Базові елементи та схеми цифрової техніки. • Комбінаційні пристрої цифрової техніки. • Послідовні пристрої цифрової техніки. • Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі. • Генератори імпульсів та інтерфейси. • Пристрої пам'яті та програмовані логічні елементи.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольні роботи – 30 балів (30%). Підсумковий контроль: контрольний захід екзамен, письмово-усна форма – 70 балів (70%).
Рекомендована література: 1. Мікросхемотехніка. Підручник за редакцією З.Ю.Готри / Гельжинський І.І, Голяка Р.Л., Готра З.Ю, Марусенкова Т.А. – Львів: Ліга-Прес. 2015. – 492с. 2. Схемотехніка електронних систем: підруч. для студ. техн. спец. вищ. навч. загл. : [ у 3 кн.]. Кн. 2:Цифрова схемотехніка/ Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я..– 2-ге вид., допов. і переробл.– К.: Вища шк., 2004.– 423с. 3. Бабич М. П. Комп'ютерна схемотехніка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Бабич М. П., Жуков І. А.– К.: МК-Прес, 2004.– 412с. 4. Капустій Б. О. Схемотехніка аналогових та цифрових мікросхем: навч. посіб. для студ. радіоелектрон. спец. вищ. закл. освіти України / Капустій Б. О., Кіселичник Д. М., Віхоть В. І.; Нац. ун-т "Львів. політехніка".– Л.:Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2001.– 93с. 5. Лукащук Л. О. Схемотехніка логічних та послідовнісних схем: навч. посіб.– Л.:Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004.– 116 с. 6. Richard C. Jaeger. Microelectronic circuit design. - University of Virginia. Fifth edition. – 2015. ISBN 978-0-07-352960-8.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Цифрова схемотехніка (курсовий проєкт)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.042
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.т.н., проф. Барило Григорій Іванович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Розуміти основні принципи функціонування компонентів цифрової схемотехніки; - знати математичні основи та Булеву алгебру цифрових пристроїв; - демонструвати знання та вміння проектувати пристрої цифрової техніки; - демонструвати знання та вміння моделювання параметрів пристроїв цифрової техніки, синтезу та використання SPICE моделей; - здатність провести вибір цифрових інтегральних схем у відповідності до параметрів пристрою; - здатність демонструвати вміння програмувати пристрої цифрової техніки; - демонструвати знання сучасних тенденцій розвитку цифрової електроніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Елементна база твердотільної електроніки Кореквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем. Фізичні основи електронноїтехніки. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект присвячений вивченню основних груп матеріалів, що використовуються в електронній техніці: діелектрики, напівпровідники, провідники та магнітні матеріали. Викладаються основні електрофізичні параметри та характеристики матеріалів, структура, використання для електронних приладів, напівпровідникових та гібридних мікросхем. Розглядаються напрями розвитку, нові перспективні типи матеріалів: наноструктурні, квантововимірні, композитні та матеріали. Етапи виконання курсового проекту: 1. Ознайомлення з завданням, методологією виконання курсового проекту (курсової роботи) та уточнення варіанту завдання. 2. Розробка та модельні дослідження цифрового пристрою на основі логічних елементів 2I-НЕ, що формує послідовність 16-ти імпульсів. 3. Розробка та модельні дослідження генератора імпульсів. 4. Розробка та модельні дослідження цифрового пристрою на основі матриці МДН. 5. Перевірка працездатності вузлів з допомогою програмного симулятора. 6. Дослідження принципу функціонування Flash пам’яті та параметрів (Datasheet) однієї з цифрових мікросхем. 7. Модельні дослідження Flash пам’яті. 8. Захист курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсового проекту згідно з описом етапів виконання курсового проекту. 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту. • Поточний контроль - 40%. • Перевірка тексту і графічної частини курсового проекту – 20%. • Захист курсового проекту – 40%.
Рекомендована література: 1. Мікросхемотехніка. Підручник за редакцією З.Ю.Готри / Гельжинський І.І, Голяка Р.Л., Готра З.Ю, Марусенкова Т.А. – Львів: Ліга-Прес. 2015. 2. Схемотехніка електронних систем: підруч. для студ. техн. спец. вищ. навч. загл. / Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я..– 2-ге вид., допов. і переробл.– К.: Вища шк., 2004. 3. Бабич М. П. Комп'ютерна схемотехніка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Бабич М. П., Жуков І. А.– К.: МК-Прес, 2004. 4. Капустій Б. О. Схемотехніка аналогових та цифрових мікросхем: навч. посіб. для студ. радіоелектрон. спец. вищ. закл. освіти України / Капустій Б. О., Кіселичник Д. М., Віхоть В. І.; Нац. ун-т "Львів. політехніка".– Л.:Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2001. 5. Richard C. Jaeger. Microelectronic circuit design. - University of Virginia. Fifth edition. – 2015. ISBN 978-0-07-352960-8. 6. Методичні вказівки до курсової роботи з предмету „Цифрова схемотехніка” для студентів спеціальності 6.050802 „Електронні пристрої та системи”. Укл. Готра З.Ю., Голяка Р.Л. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, №3835 від 24.11.2018. – 38 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).