Методи та засоби представлення та обробки інформації

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.039
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., асистент Шимчишин Ольга Йосифівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання полягають у вивченні фізики роботи, відмінних особливостей, параметрів та характеристик засобів представлення та обробки оптичної інформації; розвитку у студентів уміння самостійно виконувати проектно-конструкторські роботи з проектування та вдосконалення засобів для представлення та обробки оптичної інформації; набутті уявлення про загальні принципи побудови засобів представлення та обробки інформації, інженерно-психологічних та ергономічних аспектах сприйняття інформації та перспективах розвитку; формуванні у студентів впевненості про необхідність створення високоякісних та ефективних засобах представлення та обробки інформації для застосування в контрольно-вимірювальних пристроях, обчислювальних, побутових, демонстраційних та інших приладах наземної та бортової апаратури.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Фахові компетентності: ФК4. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати інженерної діяльності в галузі електроніки. ФК9. Здатність визначати та оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, аналогових та цифрових електронних пристроїв для проектування мікропроцесорних та електронних систем, пристроїв функціональної, квантової та лазерної електроніки. ФК11. Здатність контролювати і діагностувати стан обладнання, застосовувати сучасні електронні компоненти та технічні засоби, виконувати профілактику, ремонт та технічне обслуговування електронних пристроїв та систем, монтувати, налагоджувати та ремонтувати аналогові, цифрові та оптичні модулі, розробляти та виготовляти друковані плати, розробляти програмне забезпечення для мікроконтролерів.
Результати навчання: РН1 ЗН.6. Застосовувати експериментальні навички (знання експериментальних методів та порядку проведення експериментів) для перевірки гіпотез та дослідження явищ електроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, планувати, складати схеми; аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати. РН2. ЗН.17. Застосовувати експериментальні навички (знання експериментальних методів та порядку проведення експериментів) для перевірки гіпотез та дослідження явищ електроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, планувати, складати схеми; аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати РН3. УМ5. Мати можливість застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології при вирішенні інженерних задач в галузі електроніки. РН4. УМ.8. Вирішувати задачі оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва електронних пристроїв та систем; розрахунку моделювання та проектування структури пристроїв електронної техніки. РН5. КОМ2. Використання комунікативної компетентності для ефективної взаємодії в різних сферах спілкування; відбір і систематизація інформаційних матеріалів з метою спілкування у професійній сфері. РН6. АіВ2. Відповідальне ставлення до професійних обов’язків та виконуваних робіт, самостійність у прийнятті і виконанні рішень в процесі подолання навчальних труднощів, спираючись на власний досвід творчого розв’язання поставлених проблем. РН7. АіВ3. Самостійність при опрацюванні, інтерпретації та узагальненні даних, відповідальність за оперативність, точність і достовірність подачі інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Технологічні основи електроніки. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Експертні системи. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Методи та засоби представлення та обробки інформації” укладена для студентів інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, які навчаються за спеціальністю Електроніка. Навчальна дисципліна присвячена вивченню фізичних основ роботи приладів та засобів відображення інформації, а також основних типів та характеристик сучасних пристроїв та систем.
Опис: Інформаційний процес як сукупність послідовних операцій для обміну інформацією, що здійснюються в системі комунікацій. Основні методи і принципи передавання інформації за допомогою сигналів. Математичні основи аналізу та синтезу когерентних оптичних систем перетворення інформації. Основні принципи формування та сприйняття інформаційних моделей. Поняття кодування інформації. Методи реєстрації, представлення та збереження колірної інформації. Кодування графічного зображення. Обробка аудіо сигналу. Кодування відео сигналів. Пристрої відображення та області їх застосування. Волоконно-оптичні системи передачі інформації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: виконані та захищені лабораторні роботи, розв’язування задач в аудиторії, виконання домашніх завдань. Підсумковий контроль: екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі. Поточний контроль: лабораторні роботи – 30 балів; виконання тестів у ВНС – 10 балів. Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (50 балів/10 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова література: 1. Готра З.Ю., Зелінський Р.Я., Микитюк З.М., Сорокін В.М., Сушинський О.Є., Фечан A.B. «Рідкокристалічна електроніка», Львів, Апріорі, 2010, 531с. 2. Готра З.Ю.,Кожемяко В.П.,Микитюк З.М.,Павлов С.В., Дорошенков Г.Д. Засоби відображення інформації. Електронні дисплеї: Навчальний посібник за редакцією Готри З.Ю./ Вінниця ВНТУ, 2014 – 164 с. 3. Павлов С.В., Дорошенков Г.Д., Вуйцик В.,Крокос П.О. Готра З.Ю., Микитюк З.М. Системи та пристрої відображення інформації: Монографія / Вінниця ВНТУ, 2018 – 216 с. 4. Тулякова Н.О. Теорія інформації: Навчальний посібник / Н.О. Тулякова. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 212 с. 5. Крилик, Л. В. Засоби відображення інформації. Частина 1 : навчальний посібник / Л. В. Крилик, О. О. Селецька, І. В. Сухоцька. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 82 с. Допоміжна література: 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт. 2. Барило Г.І., Вісьтак М.В., Готра З.Ю., Лесінський В.В., Політанський Л.Ф. Електронні елементи та пристрої систем безпеки й охорони: Навчальний посібник .- За ред. Готри З.Ю. – Чернівці: Рута, 2017. – 216 с. 3. Р.П. Шевчук // Навчальний посібник з дисципліни „Програмне забезпечення мультимедіа”, для студентів напрямку „Програмна інженерія”. — Тернопіль, 2011.— 174 с. 4. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах: Навчальний посібник / Коваль В.В., Розорінов Г.М., Сукач Г.О. – К.: Наукова думка, 2008. – 144с. 5. Сайко В.Г., Оксіюк О.Г., Дікарєв О.В. Основи цифрового оброблення сигналів в системах цифрового радіозв’язку. Частина 1. Навчальний посібник. – К.: ДУТ, 2016. – 107 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).