Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.047
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті проходження практики студенти повинні знати: • структуру бази практики; • методику ознайомлення та вивчення технічної документації; • методи розрахунків, комп'ютерного моделювання та експериментальних досліджень електронних пристроїв і систем та технологічних процесів в електронній галузі; • методи економічних розрахунків; • методи охорони праці, техногенного захисту та забезпечення екологічності; • принципи патентування, ліцензування та сертифікації виробів електронної техніки. Вміти: • здобувати і аналізувати теоретичний та емпіричний матеріал; • самостійно проводити розрахунки, комп'ютерне моделювання та експериментальні дослідження електронних пристроїв і систем та технологічних процесів в електронній галузі; • використовувати методи автоматизованого проектування та нові інтегровані комп’ютерні технології; • проводити літературно-патентний пошук. Одержати навички: • дослідження електронних пристроїв та систем різноманітного застосування; • моделювання та комп’ютерного аналізу в електроніці; • використовувати технічну інформацію з літературних джерел та електронних ресурсів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізичні основи електронної техніки Основи моделювання для електронної техніки Мікропроцесори та системи на їх основі Експертні системи Автоматизоване проектування елементів та пристроїв електронної техніки Електронні системи Аналогова схемотехніка
Короткий зміст навчальної програми: Проведення практики спрямоване на закріплення студентами отриманих теоретичних знань та набуття практичного досвіду і навиків самостійної роботи в галузі електроніки. Метою практики є закріплення, поглиблення та розширення надбаних у процесі навчання знань із сучасних методів розроблення та нових електронних пристроїв та систем, у відповідності до теми бакалаврської кваліфікаційної роботи. Завданням практики є вивчення принципів організації діяльності бази практики, ознайомлення з основними показниками її роботи та новими розробленнями у галузі електроніки; збирання матеріалів для використання їх у кваліфікаційній роботі; вивчення питань охорони праці, екології, пожежної безпеки i техногенного захисту; закріплення та поглиблення теоретичних знань з дисциплін, які розглядають питання розроблення, моделювання, розрахунку та експериментальних досліджень електронних пристроїв та систем, засобів біомедичної електроніки; надбання практичних навичок на робочих місцях; збір вихідного матеріалу для якісного виконання кваліфікаційної роботи бакалавра і підготовки її практичної частини.
Методи та критерії оцінювання: Результати практики оцінюються в ході захисту звіту з практики. Оцінювання роботи студентів під час усіх видів практики здійснює керівник практики від бази практики (подає коротку характеристику роботи студента та рекомендовану оцінку за 100-бальною шкалою), керівник практики від університету (оцінює рівень виконання програми, передбаченої кожним видом практики, наявність та правильність ведення звітних документів, старанність при виконанні обов’язків студента-практиканта) та спеціальна комісія, яка формується із керівників практики від університету, викладачів кафедри та представників баз практики для заслуховування звітів студентів про результати практики.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до організації та проведення усіх видів практики студентів спеціальності 171 «Електроніка» за першим (бакалаврським) та за другим (магістерським) рівнем вищої освіти денної та заочної форми навчання / Укладачі: Микитюк З.М., Кремер І.П., Івах М.С. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 23 с. 2. Системи та пристрої відображення інформації: монографія / С.В. Павлов, Г.Д. Дорошенко, З.Ю. Готра та ін. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 216 с. 3. Електронні елементи та пристрої для систем безпеки й охорони: навч. посібник / Г.І. Барило, М.В. Вісьтак, З.Ю. Готра та ін. – Чернівці: Рута, 2017. – 216 с. 4. Системний аналіз та експертні системи: навч. посібник / Г.І. Барило, Ю.Я. Бобало, З.Ю. Готра та ін. – Фіктивне місто в Україні: Фіктивне видавництво в Україні, 2017. – 408 с. 5. Лазерні медичні технології: навч. посібник / З.Ю. Готра , С.В.Павлов, З.М. Микитюк та ін. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 158 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).