Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 3

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.019
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: кафедра ноземних мов гуманітарно-соціального спрямування
Лектор: Вільховченко Н.П. Олексів Г.Д. Балацька Л.П.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для спілкування у знайомих ситуаціях, які зустрічаються в загальному мовному контексті.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК 1 – Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями ЗК2- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК9- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК11 - Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК12- Визначеність i наполегливість щодо поставлених завдань i взятих обов’язків. ЗК13. Навички міжособистісної взаємодіі. Фахові компетентності: ФК16 - Здатнісгь до ефективної професійної письмової й ycної комунікації українською мовою та однією з офіційних мов ЄC
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - удосконалити навички слухання автентичних аудіо- та відеоматеріалів: визначення ключових термінів, зосередженого та колаборативного слухання; - розвинути навички критичного мислення: наведення відповідних прикладів, доказів, підтримання головної думки та висловлення припущень; - удосконалити презентаційні навички: наведення прикладів, врахування аудиторії, використання підказок та повторення ключових фраз; - формувати власний профіль, кар’єрні цілі, писати протоколи та нотатки в офіційно-діловому стилі; - демонструвати володіння відповідними лексичними та граматичними конструкціями, вміти використовувати їх в усному та писемному мовленні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань A2-В1. Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” укладена для студентів усіх спеціальностей, які володіють мовою на рівні, який відповідає В1 за ЗЄР (Загально - європейські рекомендації щодо навчання та викладання сучасних мов). В результаті успішного навчання за програмою даного курсу очікується підвищення рівня володіння мовою до В1+, який є перехідним між рубіжнім та просунутим рівнями незалежного користувача мовою. Курс має практичне спрямування, надаючи студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.
Опис: 1. Методи наукового дослідження. 2. Етика дослідження. 3. Наукова доброчесність. 4. Культура професійного спілкування. 5. Соціальна взаємодія. 6. Соціальний контроль. 7. Соціальні інститути. 8. Самоідентифікація.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на практичних заняттях; -тести; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Залік/ екзамен -усне опитування; -тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК): Разом за дисципліну 100 Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Виконання вправ з підручника 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника 5 Монологічне мовлення 5 Діалогічне мовлення 5 Іспит 55
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 1Аудіювання – Повне розуміння аудіо-матеріалів; студент демонструє самостійність і здатність до адекватного сприйняття інформації й здатність відтворити, перекласти, запам’ятати цей матеріал, виконати супровідні усні чи письмові завдання. Читання – студент демонструє знання значної частини прочитаного матеріалу; факти використовуються правильно, наявна термінологічна коректність, можливі невеликі неточності; студент демонструє розуміння тексту, самостійність та критичність мислення, вміння аналізувати, аргументовано доводити свою позицію, логічно й послідовно викладати матеріал. Студент розуміє і може пояснити іноземної мовою значення більшості слів у тексті, знає їхній переклад, може використовувати активний словник підчас обговорення прочитаної інформації. Мовлення – студент демонструє здатність висловлюватись на обрану тему, використовуючи відповідні лексико-граматичні конструкції, вільно спілкуватися і доводити свою точку зору за допомогою мовних засобів, вступати у тематичні дискусії. Письмо – студент володіє достатнім рівнем знань щодо граматики і має достатню лексичну базу для правильного викладення своєї думки письмово. Важливі логічність, стислість, правильність викладу відповідно до вимог щодо написання того чи іншого виду письмової роботи (есе, лист, розширена анотація. тощо).
Рекомендована література: Рекомендована література 1. Stephenson H., Lansford L., Dummet P. Keynote Upper Intermediate Student’s Book, CENGAGE Learning, 2016. 2. Yeats E. Keynote Upper Intermediate Workbook, CENGAGE Learning, 2016. 3. Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Oxford University Press, 2013. 4. Smith L., Moore R. (2014). English for Careers: Business, Professional and Technical (11th Edition) . Pearson Education Limited. 523 p. 5. Powell, M.International Negotiations Student's Book with Audio CDs (2). Cambridge University Press. 2012. 6. Armer ,T. (2012). Cambridge English for Scientists Student's Book with Audio CDs (2). Cambridge University Press. 146 p. 7. Hewings M. (2013). Advanced grammar in use. CUP. 2013. 295 p. 8. Jovin, E. (2019). English at Work : Find and Fix your Mistakes in Business English as a Foreign Language. Ellen Jovin. P. 176. 9. Frendo, E. (2016) English for Construction Level 2 Coursebook and CD-ROM Pack. Pearson Education Limited. P. 80. 10. Powell M. (2012). International Negotiations Student's Book with Audio CDs (2). Cambridge university press. P. 112. 11. Powell M. (2013). Dynamic Presentations Student's Book with Audio CDs (2) Cambridge university press. P. 96. 12. Bingham , C., Bonamy, D. (2013). Technical English Level 1. Pearson Education Limited. P. 140 13. Гук Л., Марціхів Х., Білик О., Гавран М. (2017). Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, Ч.1».URL: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3277 14. Балацька Л.П. Олексів Г.Д.. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, Ч.3».URL: https://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id=12113. Сертифікат 04389 15. “Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”. Резолюція Ради Європейського союзу 2011 р. 16. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок, В.О. Іваніщева, Л.Й. Клименко, Т.І. Козимирська, С.І. Кострицька, Т.І. Скрипник, Н.Ю. Тодорова, А.О. Ходцева. – К.: Ленвіт, 2005 – 119 с., МОН України (Лист МОН України № 14/18.2_481 від 02.03.2005 р.). 17. Amos Julie-Ann. Pass that job interview. – Oxford: How to books, 2009. – 92 p. 18. Badger I. English for work. Everyday Business English (with Audio CD) / Ian Badger. – Longman, 2003. – 90 p. 19. Bly Robert W. Letter Writing Handbook. Webster’s New World. – Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2004. – 603 p. 20. 17. Santiago Remacha Esteras. Infotech. English for computer users. Student’s book. Cambridge. 2008 – 168c. 21. Gore, Smith (2007) Oxford English for Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 66 p. 22. Getting on in English (Intermediate) . З грифом МОН. За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів -2012. 23. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Частина 1. З грифом МОН. Львів – 2012. Німецька: 1. Німецька мова [Текст] : для студентів ф-тів інозем. мов : навч. посіб. / С. Солдатова, І. Гоштанар ; [Херсон. держ. ун-т] = Deutsch : Lehrwerk fur Studenten der Fremdsprachenfakultaten / S. Soldatova, I. Goshtanar. - Херсон : ХДУ, 2013. - 208 с. 2.Зайцева Н.В. Lesebuch fur Ingenieurstudenten: хрестоматія з німецької мови для студентів інженерних напрямів навчання – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2014. – 196с. 3. Deutsch fur Germanistikstudenten [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Бориско Наталія та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 200 с. 4. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 5. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 6. Sprich richtig aus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2004. 7. Lernziel Deutsch- Deutsch als Fremdsprache- Max Hueber Verlag- 1998 8. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 1997. 9. Stalb H. Deutsch fur Studenten. Verlag fur Deutsch, 1995. 10. Dictionaries. Французька: 1. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французька мова- 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ « Нестор Академік Паблішерз», 2008.- 576 с. 2. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с 3. Дучин С. English+Le francais.- Суми: ИТД « Университетская книга», 2006.-508с. 4. Boulares M., Grand-Clement O. Conjugaison progressive du francais. CLE Internatonal, 2000-223p. 5. Gregoire M, Thievenaz O. Grammaire progressive du francais. CLE International, 2002-255p. 6. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais. CLE International, 2001-192p. 7. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 8. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 9. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 10. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 11. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови”. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768. 12. Dictionaries.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).