Функціональна електроніка, частина 2

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.035
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Доцент Івах Марія Степанівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Розрізняти основні типи сучасних мікроелектронних функціональних пристроїв, фізичні механізми їх роботи та експлуатаційні та технічні характеристики; 2. Знати області застосування різних типів записуючих та відтворюючих інформацію пристроїв; 3. Знати фізичні моделі різних функціональних пристроїв; 4. Знати перспективи розвитку функціональної електроніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Елементна база твердотільної електроніки Технологічні основи електроніки Фізичні основи електронної техніки Кореквізити: Основи моделювання для електронної техніки
Короткий зміст навчальної програми: Основи моделювання для електронної техніки Функціональна мікроелектроніка та її місце в розвитку сучасної електронної техніки. Оптоелектронні функціональні пристрої. Функціональні електронні пристрої із зарядовим зв'язком (ПЗЗ). Функціональні електронні пристрої на основі об'ємного негативного опору. Функціональні пристрої на оптотронах. Функціональні пристрої на рідких кристалах.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%). Екзаменаційний контроль (60%).
Рекомендована література: Базова 1. Функціональна електроніка: навчальний посібник / Т. М. Мустецов. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 164 с. 2. Інтегральна мікроелектроніка : Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка» / Г. С. Свєчніков, Ю. В. Діденко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 15,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 454 с. 3. Никоненко О. В. Особливості голографічної системи захисту інформації / О. В. Никоненко // Комп’ютерні технології. – 2018. – №2. – С. 127–130. 4. Теплові процеси в електроніці / Ю.Я. Бобало, В. Вуйцік, З.Ю. Готра, Т. Голець, В. Каліта, В.І. Лозбін, І.С. Романюк; за ред. З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 320 с. (монографія) 5. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах. Том 3. Книга 1 /Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є., Черпак В.В.; За редакцією З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 249 с. 6. Мікроелектронні сенсори вологості: наково-навчальне видання / Вуйцік В., Гельжинський І.І., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Гурський В., Прошак В., Прошак Д.; за ред. З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 420 с. 7. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах. Том 3. Книга 2 /Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є., Черпак В.В.; За редакцією З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 367 с. 8. Готра З.Ю., Григорчак І.І., Лукіянець Б.А. та ін. Наноелектроніка: Науково-навчальне видання. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 360 с. Допоміжна 1. Закалик Л.І., Костюк І.В. Фізичні основи та пристрої функціональної електроніки / Л.І.Закалик, І.В.Костюк - Львів: Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2001. 2. Осадчук В.С. Основи функціональної мікроелектроніки / Осадчук В.С. - Вінниця: ВДТУ, 1998.- 245 с. 3. Кравченко О.П. Фізичні основи функціональної мікролелектроніки / Кравченко О.П. -К.: Либідь, 1993.-213 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).