Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.048
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Викладацький склад кафедри
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Виконання бакалаврської випускної кваліфікаційної роботи має за мету реалізацію таких завдань: - систематизацію, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань та вмінь зі спеціальності «Електроніка» та застосування їх під час виконання конкретних наукових, проектних, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; - освоєння початків майбутньої спеціальності та використання їх для вирішення конкретних інженерних та науково-технічних задач; - розвиток навиків самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи; - підготовка і реалізація плану досліджень; - правильне оформлення результатів роботи у вигляді науково-технічного звіту; - публічний захист роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Нормативні та професійно-орієнтовані навчальні дисципліни.
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська кваліфікаційна робота є завершальним етапом бакалаврської програми підготовки. Кваліфікаційна робота повинна містити розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері електроніки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов і передбачає застосування теорій та методів електроніки. Бакалаврська кваліфікаційна робота виконується у формі дослідницького проекту в рамках кафедри. Робота доводить уміння автора використовуючи теоретичні знання та практичні навички, отримані при освоєнні освітньо-професійної програми.
Методи та критерії оцінювання: Вимоги до виконання курсових, бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт: метод. вказівки для здобувачів вищої освіти спеціальності 171 «Електроніка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти / уклад.: Г.І. Барило, М.С. Івах. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. - с. 33.
Рекомендована література: Розподіл балів у 100-бальній шкалі: Виконання та захист бакалаврської квалфікаційної роботи -100 балів.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).