Органічна електроніка

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.058
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович Д. філ., асистент Куцій Степан Андрійович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни с вивчення особливостей органічних напівпровідникових матеріалів для застосування їх в електронних пристроях, таких як органічні світловипромінювальні діоди (OLED), органічні фотовольтаїчні структури, сенсори, тощо, одержати навики комплексного дослідження морфологічних, структурних, оптичних, електрофізичних властивостей органічних напівпровідників, показати особливості конструктивних рішень для виготовлення електронних пристроїв на ix основі, вивчити методи та засоби формування пристроїв органічних електроніки, а також методики досліджень основних характеристик сформованих структур.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності. Фахові компетентності: ФК3. Здатність інтегрувати знання фундаментальних розділів фізики та хімії для розуміння процесів твердотільної, функціональної та енергетичної електроніки, електротехніки. ФК4. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати інженерної діяльності в галузі електроніки. ФК9. Здатність визначати та оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, аналогових та цифрових електронних пристроїв для проектування мікропроцесорних та електронних систем, пристроїв функціональної, квантової та лазерної електроніки. ФК10. Здатність застосовувати на практиці галузеві стандарти та стандарти якості функціонування пристроїв та систем електроніки.
Результати навчання: РН1. ЗН.4. Оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, розуміти основи твердотільної електроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, перетворювальної та мікропроцесорної техніки РН2. ЗН.17. Застосовувати експериментальні навички (знання експериментальних методів та порядку проведення експериментів) для перевірки гіпотез та дослідження явищ електроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, планувати, складати схеми; аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати РН3. УМ2. Оцінювати предмет навчальної діяльності, визначити загальну мету і конкретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для досягнення результату, здійснювати необхідний самоконтроль, використовувати довідкову літературу і технічну документацію, розвивати та застосовувати у професійній діяльності свої творчі та організаційні здібності, організувати робоче місце, планувати робочий час РН4. УМ.10. Проводити випробування, експериментальні дослідження властивостей матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки; проводити вимірювання параметрів та компонентів електронної техніки, розроблення програм випробовувань електронної техніки. РН5. КОМ2. Використання комунікативної компетентності для ефективної взаємодії в різних сферах спілкування; відбір і систематизація інформаційних матеріалів з метою спілкування у професійній сфері. РН6. АіВ2. Відповідальне ставлення до професійних обов’язків та виконуваних робіт, самостійність у прийнятті і виконанні рішень в процесі подолання навчальних труднощів, спираючись на власний досвід творчого розв’язання поставлених проблем. РН7. АіВ3. Самостійність при опрацюванні, інтерпретації та узагальненні даних, відповідальність за оперативність, точність і достовірність подачі інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Матеріали та структури наноелектроніки. Кореквізити: Фізичні основи електронної техніки. Методи дослідження органічних наноструктур.
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни «Органічна електроніка» укладена для студентів інституту телекомунікацій. радіоелектроніки та електронної техніки, які навчаються за спеціальністю Електроніка. Навчальна дисципліна присвячена вивченню фізико-хімічних основ функціонування та технологіями створення широкого спектра приладів органічної електроніки та адаптації основних постулатів квантової механіки для опису органічних об’єктів що є базовими матеріалами органічної електроніки. Результатам та прогресом, досягнутим у промисловій технології виготовлення таких пристроїв. Проаналізовано структури та особливості функціонування основних компонентів пристроїв органічної електроніки: органічних сонячних фотоелементів, світловипромінювальних пристроїв на основі органічних матеріалів, органічних транзисторних структур, сенсорів тощо.
Опис: Органічна електроніка. Етапи розвитку та формування органічної електроніки. Фізичні властивості органічних напівпровідників. Контактні явища в органічних напівпровідниках. Органічні сонячні фотоелементи (ОСФЕ). Органічні світловипромінювальні пристрої (ОLED). Сенсори на основі органічних матеріалів. Органічні польові транзистори (ОFET). Органічні напівпровідники як базові елементи електронної пам’яті, молекулярних перемикачів та тонкоплівкових електрохромних дисплеїв. Технологія створення тонких плівок органічних напівпровідників. Методи формування багатошарових структур на основі «мокрих» технологій. методи дослідження структурних та морфологічних параметрів тонких органічних плівок.
Методи та критерії оцінювання: • лабораторні та практичні роботи, індивідуальне завдання (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30 балів): Лабораторні роботи – 15 балів Практичні заняття - 15 балів Екзаменаційний контроль (70 балів): письмова компонента – 50 балів усна компонента – 20 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Баришніков Г.В. Органічна електроніка: навчальний посібник / Г.В. Баришніков, 1.1. Гельжинський, З.Ю. Готра, Б.М. Мінаєв, П.Й. Стахіра, В.В. Черпак; за ред. З.Ю, готри. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 292 с. 2. Готра З.Ю. Засоби відображення інформації. Електронні дисплеї: навчальний посібник / З.Ю. Готра, В.П. Кожем’яко, З.М. Микитюк, С.В. Павлов, Г.Д. Дорощенков. - Вінниця: ВНТУ, 2014. 164 с. 3. Готра З.Ю. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки / З.Ю. Готра, 1.1. Григорчак, Б.А. Лукіянець, В.П. Махній, С.В. Павлов, Л.Ф. Політанський, ЕжиПотенські. Чернівці: Видавництво та друкарня «Технологічний центр», 2014. 839 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).