Архітектура та містобудування

6.191.00.00 Архітектура та містобудування
Кваліфікація: Бакалавр з архітектури та містобудування
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі повної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Творчий конкурс: - рисунок архітектурної деталі; - креслення.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Випускники отримують кваліфіковану теоретичну та практичну підготовку в галузі проектування та типології житлових і громадських споруд. Навчальний процес зорієнтовано на розкриття та вдосконалення творчої індивідуальності кожного студента. Підготовка бакалаврів ґрунтується на гуманітарних, природничо-наукових, архітектурно-мистецьких дисциплінах, різноманітній тематиці архітектурного проектування. Студенти отримують необхідні професійні знання для здійснення, самостійного планування і організації проектної архітектурної діяльності, навчаються самостійно розробляти ескізні та робочі проекти архітектурних об’єктів різного типу згідно функціональних, естетичних, конструктивно-технічних, економічних та інших вимог, з урахуванням норм, регіональних особливостей та загальносвітових тенденцій естетичного формування просторового середовища для комфортної життєдіяльності людини. Студенти опановують основні етапи виконання екстер’єрів та інтер’єрів житлових та громадських будівель і споруд, дизайну архітектурного середовища, набувають досвід візуалізації та презентації проектних рішень. Під час навчання студенти набувають практичних умінь розробляти і презентувати архітектурні ідеї засобами графіки, макетування, мультимедійного забезпечення, отримують навички роботи з художніми та фотоматеріалами. У процесі навчання студенти вивчають сучасні програмні системи та технології для створення й обробки двовимірних зображень (Adobe Reader, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Paint), тривимірних архітектурних об’єктів (ArchiCAD, SketchUp Pro, AvtoCAD), розробки мультимедійних продуктів. Випускники вивчають історію та сучасні тенденції розвитку архітектурної галузі, пізнають особливості професійної роботи архітектора, беруть участь в освітніх та соціальних програмах, популяризують архітектуру в суспільстві.
Набуті компетентності: - випускник володіє загальною культурою, знайомий з основними позиціями гуманітарних і соціально-економічних наук, знає етичні і правові норми фахової діяльності, здатний аналізувати соціальні проблеми; - випускник володіє сучасними науковими методами пізнання для вирішення професійних завдань, методами пошуку та узагальнення інформації, навичками усної, письмової та візуальної презентації результатів, вміє вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію; - випускник набуває досвід роботи та професійного спілкування в Інтернет-просторі, вміє використовувати сучасні комп’ютерні технології для саморозвитку і самонавчання; - випускник готовий діяти у нестандартних ситуаціях, генерувати ідеї, знаходити варіанти вирішення поставлених проблем; - випускник вміє критично оцінювати власні здобутки та недоліки, готовий до підвищення рівня професійної компетентності, вміє орієнтуватися у швидкозмінних умовах, творчо мислити і діяти, ініціювати новаторські рішення у проектному процесі; - випускник здатний застосовувати професійнопрофільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесі архітектурного проектування.
- випускник знає історію розвитку світової та української архітектури і мистецтва, принципи розміщення нових об’єктів в історично сформованому архітектурному середовищі; - випускник знає типологію будівель та споруд, основні принципи проектування об’єктів та елементів міського середовища, принципи і норми зонування, принципи дизайну екстер’єрів та інтер’єрів будівель і оформлення ландшафту; - випускник володіє професійною термінологією, знає основні положення архітектурної науки, культурології, теорії та історії мистецтва; - випускник отримує досвід функціонального планування, розробки об’ємно-просторової структури, конструктивної схеми та художнього образу архітектурних об’єктів; - випускник знає основи будівельної інженерії, здатний використовувати знання суміжних дисциплін при розробленні проектів, діяти технічно грамотно при використанні будівельних технологій, матеріалів, конструкцій, систем життєзабезпечення; - випускник знає та застосовує на практиці закономірності композиції та архітектурного формоутворення, критерії естетичної виразності, демонструє просторову уяву, розвинутий художній смак.
випускник володіє прийомами архітектурної графіки та об’ємного моделювання, використовує засоби рисунку, живопису та скульптури у архітектурній творчості, демонструє образотворчу грамотність у зображенні архітектурного і природного середовища, має навички роботи на пленері; - випускник опанував прикладні програми комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів, отримав навички побудови дво- та тривимірних зображень; - випускник має базові уявлення про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази архітектурного проектування, знає правила виконання робочої проектної документації, отримує навички графічного оформлення матеріалів всіх етапів архітектурного виробництва; - випускник знає критерії оцінки та процедури погодження проектних рішень, може представляти проектні результати професійній спільноті, замовнику та громадськості.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Геодезична практика, обмірна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доктор архітектури, професор Гнесь Ігор Петрович
Професійні профілі випускників: Об'єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Архітектура» є робота над проектною документацією архітектурно-будівельного виробництва. У складі проектної групи під керівництвом архітектора – автора проекту розробляється пакет робочих креслень, з деталізацією окремих вузлів та деталей. За дорученням керівника бакалавр бере участь у оформленні та деталізації ідеї проекту, у макетуванні, виробленні демонстраційних матеріалів, мультимедійній презентації проектних матеріалів. Професійний профіль – архітектор Розробляє архітектурно-планувальне вирішення середовища, будівель і споруд, здійснює передпроектний аналіз проектної ситуації, виконує розрахунково-графічну частину з усіх розділів архітектурного проектування, виготовляє робочі креслення, користуючись сучасними методами архітектурного проектування та засобами ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AvtoCAD») та макет об’єкту, розробляє окремі вузли та архітектурні деталі. Бере участь у складанні завдань на проектування для інженерів-сумісників та співпрацює з ними, узгоджує проектні рішення з замовниками та суміжниками, отримує експертизу державних органів нагляду, проводить аналіз, контроль і оцінку якості виконаних проектних робіт Професійний профіль – технік з мультимедійного забезпечення архітектурного проектування Створює тривимірні ескізи та віртуальну інформаційну модель конкретного архітектурного об’єкту засобами ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AutoCAD»), виконує на її основі основні креслення і види, розміщує їх на листах і готує альбоми креслень до видруку. Організовує роботу над груповим проектом за допомогою сучасних технічних і програмних засобів архітектурного проектування, здійснює операції у мультимедійному просторі фірми, Інтернеті, використовуючи текстові, графічні та HTML-редактори Професійний профіль – дизайнер архітектурного середовища У складі проектної групи приймає участь у розробці ескізного вирішенню проекту інтер’єру та елементів дизайну архітектурного середовища (малих форм, елементів ландшафту). Розробляє робочі креслення елементів інтер’єру (меблі, освітлення, декоративні форми), використовуючи сучасні методи архітектурного проектування та засоби ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AvtoCAD»). Готує демонстраційні та рекламні матеріали для презентації результатів архітектурного проектування Професійний профіль – технік-архітектор районного або міського управління архітектури Готує вихідні дані для складання завдань на проектування будівель і споруд, організовує обстеження передпроектної ситуації, здійснює фотофіксацію, збір і систематизацію додаткових матеріалів, перевіряє наявність геодезичних та геологічних досліджень. Формує пакет документів, які містять необхідну інформацію для організації процесу архітектурного проектування. Координує дію інженерних підструктур, які беруть участь у проектуванні, веде облікову, звітну документацію.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма передбачає реальну можливість індивідуального вибору фахових дисциплін самими студентами відповідно до професійних уподобань з метою визначення подальшої траєкторії навчання.