Архітектурна графіка та композиція, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.058
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх., доц. Воронкова І.С. ст. викл. Богданова Ю.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою викладання дисципліни є навчання студента працювати креслярськими і художніми інструментами, застосовувати різноманітні матеріали і техніки, а також засвоєння студентом правил оформлення архітектурного креслення, що є необхідним для успішного подальшого навчання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Основи архітектурного проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Сучасному архітектору для подачі своїх проектів необхідно, незважаючи на поширення комп`ютерних технологій проектування, опанувати досконалою, ефектною графікою, яка здатна допомогти втілити творчі задуми і зберегти індивідуальну неповторність авторської техніки виконання. Під час занять студенти опановують різні види проектної графіки та навчаються їх застосовувати для передачі архітектурного середовища міста, інтер’єрів, генпланів, планів, фасадів, типів поверхонь та фактур.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Графічні роботи – 100 б.
Рекомендована література: 1. Проектна графіка: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Воронкова І.С., Богданова Ю.Л., Ковальчук Х.І. – Львів: кафедра дизайну архітектурного середовища, 2015. 2. Проектна графіка: навч. посібник для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Т. М. Клименюк [та інші]; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л. : Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 220 с. 3. Геометричне креслення: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Т.М. Клименюк [та інші]; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2003. - 183 с. 4. Архітектурно-проектна графіка: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Богданова Ю.Л., Ковальчук Х.І. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2008. - 51 с. 5. Анпілогова В.О. Будівельне креслення: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2004. – 109 с. 6. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва. Архітектурно-будівельні креслення. Правила виконання. Позначення характеристик точності ДСТУ Б А. 2. 4-37:2008. – Вид. офіц. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 80 с. - (Національний стандарт України) 7. Петришин Г.П. Архітектурна графіка: навч. посіб. для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура". – Л. : РАСТР-7, 2009. – 272 с. 8. Петришин Г.П. Архітектурне проектування. Початковий курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Архітектура" – Л.: РАСТР-7, 2010. – 275 с. 9. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень // Державний стандарт України: Системи проектної документації для будівництва ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. – 55 с.

Архітектурна графіка та композиція, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.055
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: Кайдановська О.О., Панчишин О.Є.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати основні засади та принципи архітектурно-містобудівної діяльності. Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно-містобудівного проєктування. Застосовувати основні теорії проектування архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. Збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних архітектурно-містобудівних рішень. Знати нормативну базу архітектурно-містобудівного проєктування. Розробляти проєкти, здійснювати передпроєктний аналіз у процесі архітектурно-містобудівного проєктування з урахуванням цілей, ресурсних обмежень, соціальних, етичних та законодавчих аспектів. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні. Застосовувати сучасні теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища. Обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем, будівельних матеріалів і виробів, декоративно-оздоблювальних матеріалів. Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проєктуванні. Організовувати презентації та обговорення проєктів архітектурно-містобудівного і ландшафтного середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи архітектурного проектування, частина 2. Архітектурне проектування житлових будівель.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст дисципліни дозволяє легко оволодіти основними уміннями та навичками виконання архітектурних креслень у різних масштабах. Виконання практичних завдань передбачає поступове ускладнення проектних завдань – від викреслювання елементів житлових кімнат (меблів, сантехнічних приладів, вбудованих елементів і техніки), основних проектних креслень у ортогональних проекціях (плани, фасади, розрізи) до зображення генерального плану ділянки. Передбачено значну частину самостійної роботи у підборі меблів та обладнання, визначення характеру та матеріалів фасаду, наповнення внутрішнього простору будинку. Студенти вивчають ергономічні параметри, поступово опановують різноманітні способи організації архітектурного простору, здійснюють розпланування ділянки. Проектні завдання передбачають розроблення ескізних варіантів та прийняття оптимального композиційного рішення; розроблення креслень житлового будинку у визначених масштабах; виразне та якісне технічне виконання. Роботи виконуються у різних графічних техніках і матеріалах (олівець, туш, акварель, кольоровий олівець) на форматі А3.
Методи та критерії оцінювання: Перевірка знань та виконаних робіт на заняттях, оцінювання індивідуальних завдань, оцінка курсового проекту, тестування. Практичні завдання, курсовий проект – 90 балів, контрольний тест - 10 балів.
Рекомендована література: 1. Проектна графіка: Методичні вказівки для студентів І курсу напряму 1201 «Архітектура» / Укл.: І.П.Гнесь, Ю.І.Криворучко, Г.Є.Бобош, Є.І.Король, Л.І.Лучко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 36 с. 2. Проектна графіка [Текст] : навч. посібник для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Т. М. Клименюк [и др.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л. : НУЛП, 2009. – 220 с. 3. Геометричне креслення [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Т.М.Клименюк [и др.] ; ред. Т.М.Клименюк ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2003. - 183 с.: 4. Анпілогова В.О. Будівельне креслення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. О. Анпілогова ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2004. – 109 с. 5. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва [Текст]. Архітектурно-будівельні креслення. Правила виконання. Позначення характеристик точності ДСТУ Б А. 2. 4-37:2008. – Вид. офіц. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 80 с. - (Національний стандарт України) 6. Кудряшев К.В. Архитектурная графика [Текст] : учеб. пособие по направлению 630100 "Архитектура" / К. В. Кудряшев. – М. : Архитектура-С, 2006. – 308 с.: 7. Мироненко В.П. Эргономические принципы архитектурного проектирования (теоретико-методологический аспект) / В. П. Мироненко. – Х. : Основа, 1997. – 110 с. 8. Петришин Г.П. Архітектурна графіка [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Г.П.Петришин, М.М.Обідняк ; ред. Г.П.Петришин. – Л. : РАСТР-7, 2009. – 272 с. 9. Петришин Г.П. Архітектурне проектування. Початковий курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Архітектура" / Г.П.Петришин, М.М.Обідняк. – Львів. : РАСТР-7, 2010. – 275 с. 10. Neufert Р. Podrencznik proektowania architektoniczno-budow budowlanego / Р. Neufert. – Warszawa : «Arkady», 2000 – 552 р. 11. Чинь Ф. Архитектурная графика: Пер. с англ. М.: АСТ: Астрель, 2007. 215 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Архітектурна графіка та композиція, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.059
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доцент, доктор архітектури Ідак Юлія Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання основних понять та термінів, що дозволяють зрозуміти специфіку формування об’єктів архітектури; - поглиблення основних наукових операцій щодо вивчення особливостей організації та закономірностей побудови архітектурної форми; - накопичення різноманітної інформації про зовнішні властивості та характеристики архітектурних об’єктів, які фіксуються у вигляді просторових та часових проявів; - вміння поєднати теоретичні знання та практичні навички у процесі створення архітектурної форми; - розуміння природи концепції (ключової ідеї) в архітектурній діяльності; - опанування специфіки зображення та моделювання архітектурної форми.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: "Архітектурна графіка та композиція, частина 1", "Основи архітектурного проектування, частина 1 (курсовий проект)", "Історія архітектури, частина 1"; кореквізити: "Основи архітектурного проектування, частина 2 (курсовий проект)", "Історія архітектури, частина 2".
Короткий зміст навчальної програми: Метою викладання дисципліни «Архітектурна графіка та композиція, частина 2» є надання слухачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти цілісної і логічно-послідовної системи знань про специфіку графічної подачі проектованих об’єктів та особливості організації і закономірності побудови архітектурної форми. Навчальна дисципліна складається із п'яти тем: перша - дисциплінарний образ архітектурної композиції; друга - моделювання форми; третя - основи архітектурного формоутворення; четверта - закономірності організації архітектурної форми; п' ята - композиційний аналіз архітектурної форми. Для реалізації отриманих знань та вдосконалення практичних навичок кожна тема супроводжується виконанням домашніх та лабораторних завдань і завершується розробленням курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою оцінювання домашніх і лабораторних завдань, завантажених у віртуальне навчальне середовище із сумарною кількістю 70 б. та курсового проекту, який оцінюється у 30 б. Разом за дисципліну - 100 балів.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Архітектурна графіка та композиція, частина 2 (МБ)» для студентів спеціальності 191 Архітектура та містобудування всіх форм навчання / Укл.: Ю. В. Ідак. Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12281. 2. Ідак, Ю., Клименюк, Т., Лясковський, О., 2020. Основи об’ємно-просторової композиції : Навч. посіб., 2-вид., доповнене. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 3. Ідак, Ю. В., Мер’є, О. В., Петровська, Ю. Р., 2013. Практика макетування: метод. вказівки до виконання аудиторних та домашніх завдань для студентів базового напряму 6.1201 «Архітектура» спеціальностей 120101 «Архітектура будівель і споруд», 120102 «Містобудування», 120103 «Дизайн архітектурного середовища» та студентів заочної форми навчання. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 4. Петришин, Г. П., Ідак, Ю. В., Щербаков, І. Л., 2011. Архітектурна композиція : конспект лекцій для студ. Ін-ту архітектури. Львів : Растр-7. 5. Ідак, Ю. В., Лисенко, О. Ю., 2011. Композиційний аналіз: Історичні аспекти формування забудови: Методичні вказівки для студентів базового напряму «архітектура», «мистецтво», «реставрація творів мистецтв». Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка».

Архітектурна графіка та композиція, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.057
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Доц., к.арх, доц. каф. Чень Л.Я. К.арх, асист. Фролова Ю.В
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • вчитись та оволодівати сучасними знаннями графічної подачі проекту; • застосовувати навики графіки у практичних ситуаціях; • здатність поєднувати усі види графіки для передачі пропорційного співвідношення архітектурного об’єкту із довколишнім середовищем фахових: • Здатність застосовувати базові знання для проектування архітектурних об’єктів, інтер’єру, дизайну міського та ландшафтного середовища за навчальною програмою. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Розуміння будови та структури графічних робіт чи креслеників. • Вміння спершу наносити осьові і центрові лінії, а тоді наносити допоміжні: лекальні криві, горизонтальні прямі, які переміщуються згори донизу, вертикальні прямі, що пересуваються зліва направо, нахилені прямі . • Вміння обводити креслення тушшю, підбираючи товщину лінії. • Вміння креслення виконувати в певному масштабі. • Вміння правильно наносити розміри на креслення. • Вміння за допомогою різноманітних графічних засобів показати свою архітектурну ідею (концепцію). • Уміння ескізувати, проектувати та викреслювати заданий об’єкт; • Вміння організувати об’єми і простір відповідно до функціонального призначення і місцевих умов графічними засобами; • Вміння гармонійно за допомогою графічних технік поєднувати об’єми і простір в цілісну архітектурну структуру;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Рисунок, живопис, скульптура, Основи композиції. Кореквізит: Архітектурне проектування, Дизайн міського середовища), Проект інтер’єру.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Архітектурна графіка та композиція» ґрунтується на вивченні різних графічних прийомів та методів академічного відмивання, які застосовуються для передачі архітектурно-планувальної структури, матеріалу, пластики, конструкцій та художньо-композиційного образу архітектурного об’єкту, що проектується. Вивчаються різні комбіновані графічні прийоми (акварельного тонування, гуаш, аплікації, колаж), техніки монохромного і поліхромного відмивання для повного відображення структури архітектурного об’єкту і його деталей, характеру, властивостей і структури матеріалу та елементів природного середовища (рельєфу, пагорба, схилу пагорба, дерев, квітників, газонів, поверхні водойм). Розглядаються способи зображення озеленення (антураж) архітектурних об’єктів для передачі естетичної єдності з твором архітектури і елементів зображення атмосфери середовища, а також засоби стафажу (люди, техніка) Розглядаються типи і особливості різних шрифтів, які є важливим композиційним елементом і застосовуються в оформленні архітектурних креслень. Курс призначений для студентів першого курсу, які ще не мають досвіду і навиків архітектурного проектування
Методи та критерії оцінювання: Клаузури, контрольні перегляди – 30 б. Оцінка загальної ідеї проекту та якості графічного виконання – 70 б.
Рекомендована література: 1.Чень Л.Я. Проектна графіка: Методичні вказівки ”Проектна графіка” для студентів І курсу базового напряму 5.12001 “Архітектура”, спеціальності 7.120101 “Архітектура будівель і споруд”, спеціалізації 7.120101.01 “Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів”/ Укладачі: Чень Л.Я. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013.- 45 с. 2.Чень Л.Я., Гнідець Р.Б. Основи проектної графіки для реставраторів творів мистецтва: Методичні вказівки до курсу ”Проектна графіка” для студентів І курсу базового напряму 6.20260 ”Реставрація творів мистецтва”/ Укладачі: Чень Л.Я., Гнідець Р.Б.- Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010.- 35 с. 3. Чень Л.Я. Основи об’ємно- просторової композиції для реставраторів творів мистецтва: метод. Вказівки до курсу “Основи композиції“ для студентів ІІІ курсу базового напрямку 6.20260 “Реставрація творів мистецтва“ ”/ Укладачі: Чень Л.Я., Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.- 20 с. 4. К.В.Кудряшев. Архитектурная графика. Москва »Архитектура – С» 2006, 308с. 5. Г.П.Петришин, М.М.Обідняк. Архітектурна графіка за редакцією Петришин Г.П. – РАСТР – 7 Львів–2009 6. Т.М.Клименюк, Н.А.Консулова, М.В.Бевз, Х.І.Ковальчук. Проектна графіка за редакцією Т.М.Клименюк – Львів, Видавництво «Львівська політехніка» –2009 –217с. 7. Н.Н. Таранов. Рукописный шрифт. Москва -153с. 8. Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция: Учеб.для вузов, А.В.Степанов, В.И.Мальгин, Г.И.Иванова и др. – М.: Издательство «Архитектура – С», 2007. – 256 с.: ил. 9.Стасюк Н.Г. Основы архитектурной композиции : учеб.пособ. / Н.Г.Стасюк, Т.Ю.Киселева, И.Г.Орлова. – М.: Архитектура – С, 2004. – 96 с 10. Петришин Г.П. Архітектурна композиція: конспект лекцій для студентів Інституту архітектури / Г.П.Петришин, Ю.В.Ідак, І.Л.Щербаков. – Львів: Распр-7, 2011. – 86 с. 11.Объемно-пространственная композиція в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1975 12. Основы архитектурной композиции и проектирования. / Под общей ред. А.А.Тица. – Киев: «Выща школа». – 1976. 13. Я.Янтал, Л.Кушнир, И.Сламень, Б.Гавранкова. Архитектурное черчение. – Киев «Будівельник» 1980
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Архітектурна графіка та композиція, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.056
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: старший викладач Лучко Лариса асистент Ілляшенко Марина
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН2. Знати алгоритм проектних дій, що базується на певній моделі пошуку архітектурно-просторової організації об’єкта, розробленої за принципами теорії самоорганізації (програма-завдання > рішення ззовні > рішення зсередини >концепція). ПРН4. Виявляти фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно-містобудівного проектування та прогнозування. ПРН6. Опанувати знання щодо систематизації результатів проектного аналізу, окреслення системи принципів проектування, формування принципової моделі, візуального образу об’єкта, обґрунтування обраного способу розв’язання завдання. Використати програмні засоби, ІТ-технології та Інтернет-ресурси для інформаційного забезпечення архітектурно-містобудівних досліджень і проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Основи архітектурного проектування, частина 1 Основи архітектурного проектування (Архітектурне кольорознавство) Архітектурна графіка та композиція, ч. 1 Кореквізити: Основи архітектурного проектування, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: В ході вивчення дисципліни студенти виробляють уміння графічними – лінеарними засобами, методами і графічними прийомами передавати більш повно представлення про композицію, конструкцію, матеріали, об'ємно-просторову структурі і пластику архітектурних об'єктів, засвоюють правила виконання й оформлення графічної частини архітектурних проектів відповідно до діючих стандартів та з використанням графічних засобів образотворчого мистецтва, а також в розкритті змістовних ідей архітектурної графіки, придбанні теоретичних знань та навичок з архітектурної графіки. Перед студентами поставлено завдання ознайомитись із видами та засобами проектної графіки, правилами побудови зображень архітектурних об’єктів , виробити практичні графічні навички в оформленні креслень та виконанні архітектурного проекту різними прийомами лінійної графіки, світлотіньової та поліхромної відмивки, оволодіти навичками виконання різноманітних шрифтів, а також застосування різних інструментів. У процесі виконання робіт важливу роль грає наочність. Виходячи з цього, весь курс повинен супроводжується демонстрацією прикладів різних графічних креслень з елементами графіки, як ілюстрованих, так і технічних. Програмою дисципліни передбачається виконання практичних завдань, спрямованих на вивчення і вдосконалення навичок з архітектурної графіки, композиції та проектування : збір матеріалу по темі проекту, поточні графічні роботи - як аудиторні (клаузури), так і самостійні, створення проекту малого об’єкту в міському середовищі («Дитячий майданчик») з макетом.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: оцінка етапів виконання серії розрахунково-графічних робіт. Підсумковий контроль: диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Анпілогова В.О. Будівельне креслення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. О. Анпілогова ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2004. – 109 с. 2. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва [Текст]. Архітектурно-будівельні креслення. Правила виконання. Позначення характеристик точності ДСТУ Б А. 2. 4-37:2008. – Вид. офіц. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 80 с. - (Національний стандарт України) 3. Кудряшев К.В. Архитектурная графика [Текст] : учеб. пособие по направлению 630100 "Архитектура" / К. В. Кудряшев. – М. : Архитектура-С, 2006. – 308 с. 3. Нойферт. Будівельне проектування – Дніпро: Книжкова літера, 2017 – 624 с. 4. Мироненко В.П. Эргономические принципы архитектурного проектирования (теоретико-методологический аспект) / В. П. Мироненко. – Х. : Основа, 1997. – 110 с. 5. Петришин Г.П. Архітектурна графіка [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Г.П.Петришин, М.М.Обідняк ; ред. Г.П.Петришин. – Л. : РАСТР-7, 2009. – 272 с. 6. Петришин Г.П. Архітектурне проектування. Початковий курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Архітектура" / Г.П.Петришин, М.М.Обідняк. – Львів. : РАСТР-7, 2010. – 275 с. 7. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень // Державний стандарт України: Системи проектної документації для будівництва ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. – 55 с. 8. Проектна графіка. Навчальний посібник / Т. М. Клименюк, Н. А. Консулова, М. В. Бевз, Х. І. Ковальчук; За ред. Т. М. Клименюк. Друге видання, доповнене і перероблене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 220 с. 9. Чинь Франсис, Д. К. Архитектурная графика / Д. К. Чинь Франсис. – М: Астель; АСТ, 2007. – 224 с.

Архітектурна графіка та композиція, частина 2

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.051
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доц., к. арх. Тетяна Клименюк
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • виконати кресленя і макет МАФ біля пам’ятки архітектури в класичній техніці (фронтальна або об’ємна композиція); • вивчити основні стилі архітектури (архітектурні ордери і архітектурні композиції з застосуванням ордерів); • запроектувати «архітектурну фантазію» в заданому стилі архітектурних форм (об’ємно-просторова або глибинно просторова композиція); • навчити виконувати акварель в архітектурному кресленні; • освоїти методи побудови і подачі аксонометричних і перспективних зображень пам’яток архітектури або їх частин; • засвоєти обміри архітектурних споруд, їх фрагментів і деталей, та виконання обмірних креслень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: попередні – Історія архітектури, частина 1. Нарисна геометрія, Архітектурна графіка і композиція, частина 1. Рисунок, живопис, скульптура; супутні – Історія архітектури, частина 2, Архітектурна графіка і композиція, частина 2. Проектна графіка, Проектування МАФ.
Короткий зміст навчальної програми: Висвітлено як сучасному архітектору для подачі своїх проектів, не зважаючи на поширення машинної і комп’ютерної графіки опанувати досконалою, ефектною графікою, яка допоможе йому втілювати всі творчі задуми і стати конкурентно здатним в наш час. Розкрито основи роботи над архітектурними проектами та їх макетами. Засвоїти основні архітектурні форми з класичної архітектурно-мистецької спадщини. Практично виконувати нескладні обміри архітектурних об’єктів, що є необхідним для успішного подальшого навчання.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка робіт здійснюється викладачем. В основі оцінки лежить розподіл робіт за категоріями від кращих до гірших. Оцінюється комплекс якостей, виявлених у роботі: 1. Зрівноважене розміщення завдання на аркуші. 2. Правильна побудова, виявлення конструктивної основи форм на кресленні. 3. Дотримання заданого завдання, завершеність виконання елементів креслення. 4. Опанування різноманітними засобами (штрихування тушшю, тонування аквареллю) для подачі архітектурного креслення. 5. Вивчення основ макетування. Оцінювання носить відносний характер і призначається для стимулювання студентів з метою подальшого навчання. Визначення рівня знань студентів здійснюється такими методами контролю: оцінювання поточних графічних робіт, оцінювання усного захисту курсових робіт (поточне та підсумкове), контролем самостійної роботи студента (100 %). Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу з «Архітектурної графіки та композиції, частина 2».
Рекомендована література: • Архітектурна графіка [Текст] : метод. вказівки до виконання практ. завдань для студ. спец. 6.120100 "Дизайн архітектурного середовища" / уклад. О. В. Чемакіна, В. І. Дриженко ; Національний авіаційний ун-т. Інститут екології та дизайну. Факультет архітектури та дизайну. - К. : НАУ, 2005. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с. 13. • Відмивка перспективи пам'ятника архітектури (поліхромія) [Текст] : метод. вказівки і прогр. до викон. курсової роботи для студ. I курсу архіт. ф-ту спец. 7.120102 "Архітектура будівель і споруд", 7.120105 "Дизайн архітектурного середовища", 7.120103 "Містобудування" / уклад. Т. М. Ладан ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К. : КНУБА, 2007. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 19. • Геометричне креслення [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Т. М. Клименюк [и др.] ; ред. Т. М. Клименюк ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2003. - 183 с.: рис. - (Дистанційне навчання). • Гордєєва, Є. П. Перспектива [Текст] : зб. завдань: Навч. посібник / Є. П. Гордєєва, Я. Р. Лелик ; Луцький держ. технічний ун-т. - Луцьк : ЛДТУ, 2003. - 185 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 181-182. • Клименюк Т. М. Архітектурні обміри та інвентаризація пам'ятників [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, Х. С. Бойко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 173 с. : іл. - Бібліогр.: с. 152-156. • Петришин Г. П. Архітектурна графіка [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Г. П.Петришин, М. М. Обідняк ; ред. Г. П. Петришин. - Л. : РАСТР-7, 2009. - 272 с.: рис. - Бібліогр.: с. 270. • Петришин Г. П. Архітектурне проектування. Початковий курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Архітектура" / Г. П. Петришин, М. М. Обідняк. - Л. : РАСТР-7, 2010. - 275 с. : рис. - Бібліогр.: с. 272-275 • Проектна графіка [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Клименюк [та ін.] ; за ред. Т. М. Клименюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., допов. і перероб. - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. - 220 с. : рис. - Бібліогр.: с. 216-218. • Ідак Ю. В. Основи об'ємно-просторової композиції: навчальний посібник / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 212 c. • Клименюк Т. М. Креслення, рисунок, композиція : навч. посібник / Т.М. Клименюк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 300 с.