Архітектурне проєктування житлових будівель

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.069
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к. арх., доц. Іванчко У.І. к. арх., доц. Соловій Л.С., к. арх., доц. Сільник О.І., к. арх. Баб?як В.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР04. Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно-містобудівного проєктування. ПР08. Знати нормативну базу архітектурно-містобудівного проєктування. ПР09. Розробляти проєкти, здійснювати передпроєктний аналіз у процесі архітектурно-містобудівного проєктування з урахуванням цілей, ресурсних обмежень, соціальних, етичних та законодавчих аспектів. ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні. ПР12. Застосовувати сучасні теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища. ПР15. Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проєктуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи архітектурного проектування, Кореквізити: Еволюція житла
Короткий зміст навчальної програми: Основна мета курсу – дати загальні поняття про основні типи та особливості кожного з типів житлових будівель; основи класифікації житлових будівель, основні принципи їх проектування, фактори, що впливають на формування житла, базові нормативно-технічні дані. Вплив кліматології, архітектурної світлотехніки та акустики, вимоги санітарної гігієни і безпеки на архітектуру житлових будівель, визначення кількісних та якісних параметрів житлових будівель, які відповідають сучасним вимогам. Основи архітектурної організації квартири.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: виконання індивідуальних практичних завдань ГР 1 – 3 варіанти планування однородинного будинку, ГР 2 – 2 варіанти багатоквартирного будинку. Підсумковий контроль: екзамен.
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-15-2019. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. 2. ДБН В2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. 3. ДБН Б.2.2.-12:2019. Планування і забудова територій. 4. ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. 5. Архитектурное проектирование жилых зданий / М. В. Лисициан, В.Л. Пашковский, З. В. Петунина и др.; под ред. М. В. Лисициана, Е. С. Пронина. – М.: Архитектура, 2006. – 488 с.: ил. 6. Король В.П. Архітектурне проектування житла: Навчальний посібник. – К.: ФЕНІКС, 2006. – 208 с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. 40-е видання. Пер. укр. мовою. – 2017. – 624 с. 8. Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego. /Ernst Neufert; kontynuacja Peter Neufert i Ludwig Neff; tl. z niem. Stanislaw Gawronski [et. al.]. – 3. wyd. pol., rozsz. I gruntownie zm. – Warszawa: “Arkady”, 2010.

Архітектурне проєктування житлових будівель (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.211
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Архітектурне проєктування житлових будівель (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.312
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх., доц. Воронкова І.С. канд. арх., доц. Гой Б.В. канд. арх., доц. Гуменник І.В. ст. викл. Копиляк І.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів зі специфікою проектування однородинного будинку, вироблення практичних навичок ескізування та оформлення повного комплекту креслень. Навчити студентів проектувати індивідуальний житловий будинок із посадкою на реальну ділянку та з врахуванням специфічних вимог замовника.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурна графіка та композиція; 3. Основи архітектурного проектування; 4. Дизайн архітектурного середовища.
Короткий зміст навчальної програми: Проект однородинного будинку є одним з перших архітектурних проектів студента, де він набуває вміння самостійно проектувати та комплексно підходити до розв’язання архітектурних задач та вчиться знаходити архітектурно-планувальні рішення, яке б забезпечувало найкращий спосіб функціонування об’єкта. В даному проекті студент знайомиться з особливостями житлової функції та засобами функціонально-просторової організації будівлі та її оточення. У процесі проектування студент повинен відчути зв'язок планувальної та об’ємно-просторової структури будинку та зовнішнім середовищем на основі вивчення процесів життєдіяльності сім’ї.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект– 100 б.
Рекомендована література: 1. Малі архітектурні форми: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Ковальчук Х.І., Богданова Ю.Л., Гой Б.В. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2008. - 22 с. 2. Проектування малих архітектурних об’єктів: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Воронкова І.С., Богданова Ю.Л., Ковальчук Х.І. – Львів: кафедра дизайну архітектурного середовища, 2015. 3. Ковальчук Х.І., Богданова Ю.Л. Гармонізація міського середовища засобами дизайну: Конспект лекцій для студентів базового напряму 070102 "Архітектура" спеціальності "Дизайн архітектурного середовища". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – 52 с. 4. Проектна графіка: навч. посібник для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Т. М. Клименюк [та інш.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л. : Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 220 с. 5. Крижановська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну: Підручник. – К.: "Ліра-К", 2009. – 218с. 6. Джон Брукс. Дизайн сада. – М.: БММ. – 2009. – 384с. 7. Гнесь І.П., Рудик Р.А., Якубовський В.Б., Якубовський І.В. Однородинний житловий будинок: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 111 с. 8. Малоповерховий житловий будинок. Частина 1. Архітектурне проектування: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Іванов-Костецький С.О., Проскуряков О.В.. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2015. - 39 с. 9. Дэвид Адлэр. Метрический справочник проектирования. Данные для архитектурного проектирования и расчета . – М.: Архитектура-С. –2008.–764с.

Архітектурне проєктування житлових будівель (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.212
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.арх., доц. Сільник О.І. к.арх доц. Гнат Г.О. к.арх. Баб'як В.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 2 Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач ПРН 7 Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм ПРН 11.Досягати виконання у встановлений термін всіх етапів і стадій архітектурно-містобудівного проєктування, розробки всіх розділів комплексного проєкту і пояснювальної записки
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Архітектурне проектування дачного будинку Кореквізити: Архітектурне проектування житлових будівель
Короткий зміст навчальної програми: Зміст дисципліни «Архітектурне проектування житлових будівель (КП) спрямований на освоєння знань та навичок для проектування однородинного житлового будинку. Ознайомлення з нормативами проектування однородинних житлових будинків. Функціональна схема житлового будинку. Містобудівельний аналіз ділянки. Природно-ландшафтний аналіз. Робота над генеральним планом, благоустроєм території, поверхових планів, перетинів. Робота над фасадами житлового будинку. Конструктивно-будівельні основи проектування житлової споруди. Архітектурна-композиція житлового будинку. Оволодіння студентом основними принципами графічної подачі архітектурного проекту однородинного будинку.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: оцінка активності на заняттях, перевірка індивідуальних завдань, оцінювання клаузур та переглядів. Підсумковий контроль: перевірка курсової роботи, диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Гнесь І.П. Однородинний житловий будинок: Навчальний посібник / І.П. Гнесь, Р.А. Рудик, В.Б. Якубовський. – Львів: Видавництво Національного університету //Львівська політехніка . - 2009. 2. Державні будівельні норми України. ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.

Архітектурне проєктування житлових будівель (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.350
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доц., к. арх., доц. каф. Гнідець Р.Б. к.арх., ст. вик. Ясінський М. Р.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення; • Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно здійснювати комунікацію (усно і письмово) на державній мові та володіння принаймні однією із поширених європейських мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, спілкування в усній і письмовій формах. фахових: • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Компетентність у сучасних архітектурних теоріях та доктринах; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • Компетентність у сучасних архітектурних теоріях та доктринах; • Знання технології проектного процесу в архітектурі і містобудуванні; • Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Проектна графіка, Малі архітектурні форми, Дачний будинок, Однородинний житловий будинок, Архітектурне матеріалознавство, Конструкція будівель та споруд, Інженерний благоустрій території та транспорт. Кореквізит: Архітектурне проектування (спортивно-молодіжний табір у ландшафтному середовищі), Архітектурне проектування (Офіс з паркінгом у міському середовищі)
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна "Архітектурне проектування: Реконструкція житлового будинку" дає студента базові знання методики виконання проектів реконструкції житлових будинків. В результаті вивчення дисципліни та виконання курсового проекту студент ознайомлюється з методами проведення передпроектних досліджень: архітектурні обміри, фотофіксація, замальовки, тощо; методами композиційного аналізу та системи пропорціонування при побудові архітектурної композиції фасадів, методами натурного обстеження та визначення технічного стану будівлі; методами проектування реконструкційних робіт з добудовою, надбудовою, переплануванням та пристосуванням до нових функцій будівлі. Студент на підставі виявлених недоліків у планувальних рішеннях та технічному стані існуючої будівлі вчиться розробляти власні проектні рішення. Для цього застосовуються знання історичних конструкцій, матеріалів та будівельних технік, а також знання прийомів використання нових технологічних рішень та сучасних будівельних матеріалів при реконструкційних роботах. Студент отримує базові знання щодо проектування благоустрою прибудинкових територій та внутрішніх дворів багатоквартирних будинків з виділеною ділянкою.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка вислатляється на основі виконаного проекту Склад проекту «Реконструкція житлового будинку »: Графічна частина, Пояснювальна записка. Графічна частина проекту виконується на аркушах цупкого креслярського паперу (формату А2). Пояснювальна записка виконується на аркушах офісного паперу формату А4.
Рекомендована література: 1.ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій. - Київ. «Діпромісто». 2019. 2.ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. – Київ. «КиївЗНДІЕП». 2019. 3.ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. реконструкція та капітальний ремонт. – Киїів. «НДІпроектреконструкція». 2009 4.Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с немецкого. – Москва, «Архитектура-С», 2008. – 264с. 5. Avi Friedman. Innovative houses. Concept for Sustainable Living. – London, Laurence King Publishing Ltd. 2013. 6. Wentling, James W. Housing by lifestyle: the component method of residential design. Second edition. ISBN 0-07-069293-9. - USA. McGraw-Hill, Inc. 1995.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Архітектурне проєктування житлових будівель (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.274
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к. арх., доц. Кознарська Галина Євгенівна ст. викл. Дідик Володимир Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність до виконання технічних і художніх зображень для використання в архітектурно-містобудівному, архітектурно-дизайнерському і ландшафтному проєктуванні. • Здатність застосовувати теоретичні основи дизайну архітектурного середовища для розв’язання складних спеціалізованих задач. • Усвідомлення загальних теоретичних, методичних і творчих засад архітектурного проєктування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи архітектурного проектування • Архітектурна графіка та композиція • Архітектурні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з основами формування та вимогами до архітектурного проектування архітектурно-планувальних та об’ємно-просторових рішень малоповерхового житла. Сучасні умови, вимоги та особливості проектування індивідуального житлового будинку загальною площею Sзаг. = 180 ? 250 м2 . Склад проекту: ситуаційна схема М 1:2000; схема аналізу забудови кварталу М1: 2000; схема композиційної функціонально-просторової моделі території проектованого будинку М 1:500; генплан М 1:200; плани поверхів М 1:100; характерний розріз по будинку та ділянці М 1:100; фасади М 1:100; аксонометрія (3D модель) проектованого будинку з показом проектованої ділянки (формат А3); перспективи з т. зору людини (h=1,5м) головного входу та інтер’єру однородинного будинку (формат А4).
Методи та критерії оцінювання: Клаузури №1 і №2 (30%); Курсовий проект обсягом 4 аркуши формату А2; техніка подачі – цифрова або авторська графіка (70%)
Рекомендована література: 1. Архітектурне проектування житла: Навчальний посібник / Король В.П., – К.: ФЕНІКС, 2006. – с.208 Бібліогр. с. 204–208 2. Однородиний житловий будинок: науч. посіб. для студ. баз. напряму “Архітектура” / Гнесь Ігор Петрович, Рудик Роман Андрійович, Якубовський В’ячеслав Броніславович, Якубовський Ігор В’ячеславович., – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. – с.220, іл 3. Архітектурне проектування житла. Нотатки з досвіду архітектора-практика: Навчальний посібник / Книш В.І., – К.: КНУБА; А+С, 2012. – 176 с.: іл.