Історія архітектури, частина 1

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.013
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доц., к. арх.Тетяна Клименюк
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність продемонструвати знання та розуміння наукових принципів, що лежать в основі найбільш суттєвих етапів розвитку архітектури народів світу у відповідності з зміною суспільно-економічних формацій. Здатність розуміння і використання закономірностей розвитку функції і форми, соціальної ролі архітектури як засобів матеріальної і духовної організації життя суспільства. Здатність використання відомостей про розвиток будівельної техніки і конструктивних рішень. Засвоїти основні архітектурні форми з класичної архітектурно-мистецької спадщини, особливостей архітектурно-планувальних і містобудівельних прийомів основних архітектурних пам‘яток і їх комплексів, поселень, міст. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах та виконувати роботу застосовуючи базові навички за професійною тематикою. Уміння організації власної діяльності для ефективного управління часом. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших інженерних галузей. Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: попередні – історія, рисунок, креслення; супутні – історія архітектури, частина 1; архітектурна графіка і композиція, частина 1; проектна графіка.
Короткий зміст навчальної програми: Висвітлено найважливіші проблеми від зародження архітектури у Стародавньому світі та її розвитку до Cередньовіччя. Розглянуто найяскравіші художні культури і пам’ятки давніх народів. Розкрито світоглядні основи формування архітектурної мови, соціально-економічні чинники та рівень будівельної техніки, які визначили характер містобудівельних принципів, типи споруд, їх конструктивні риси. Показано відмінності архітектури основних епох – стародавніх деспотій, античного світу, простежено формування стильових тенденцій та їх розвиток в архітектурі народів. Проаналізовано як загальні мистецькі концепції, так і композиційні особливості окремих архітектурних об’єктів.
Методи та критерії оцінювання: Опитування (підсумкове), тестування (поточне та підсумкове), контроль самостійної роботи студента. Екзамен є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу з «Історії архітектури, частина 1» і не може бути зведений до рівня поточних форм контролю. Оцінка за екзамен «автоматично» не виставляється. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів (поточний контроль на практичних заняттях за виконання графічних робіт, презинтацій та їх захист). При навчанні онлайн: на екзамені – максимально 50 балів (20 балів - тематичні тести; 30 - підсумковий тест). Для допуску до екзамену студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів. При навчанні офлайн: екзамен з дисципліни «Історія архітектури, частина 1» проводиться у письмово-усній формі. Студенти отримують письмові тестові завдання, за які максимально можна отримати 30 балів. Друга частина екзамену передбачає усну відповідь на питання з дисципліни, за яку також можна набрати максимально 20 балів. 20 балів за усну відповідь виставляються таким чином: 17-20 балів – «відмінна» відповідь; 12-16 балів – «добра» відповідь; 8-11 балів – «задовільна» відповідь; 0-7 балів – «незадовільна» відповідь.
Рекомендована література: Клименюк Т. М. Історія архітектури Стародавнього світу: підручник / Т. М. Клименюк, Х. С. Бойко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 256 c. • Клименюк Т. М. Ілюстрований словник архітектурних термінів: навчальний посібник / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 180 c. • Ремешило-Рибчинська О.І. Історія архітектури: образно-графічні студії : навч. Посібник / О. Ремешило-Рибчинська. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2018. – 224 с. • Тимофієнко В.І. Історія архітектури Стародавнього світу: Підручник для вузів. – К.: Наук. Думка, 2006. – 512 с., іл. • Вечерський В.В. Курс історії архітектури: Методичний посібник. – К.: 2006.