Основи містобудування та ландшафтна архітектура

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.086
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к. арх., доц. Кознарська Галина Євгенівна старший викладач Король Євгенія Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні містобудівні означення, поняття і методи функціонального використання територій та їх містобудівного проектування • Вміти досліджувати містобудівні системи і використовувати отримані теоретичні знання у проектуванні об’єктів містобудуванні і архітектури. • Вміти представляти результати дослідження і вивчення містобудівних систем, обґрунтувати свої висновки • Мати уявлення про основні напрямки розвитку містобудівних систем та їх проектування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Історія архітектури • Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Урбанізація і урбаністика. Розселення, районування території, розпланування території, приміська зона. Mісто – розпланування, система громадських центрів, сельбищна територія, виробнича територія. Транспорт і пішоходи. Mіський ландшафт і краєвид. Історико культурна спадщина. Mетодика просторового планування і проектування. Cучасні процеси урбанізації.
Методи та критерії оцінювання: Розрахунково-графічна робота “Проект благоустрою території житлової групи ” - 1 аркуші формату А2 (40%) Підсумковий контроль (контрольний захід) (60%)
Рекомендована література: 1. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 2. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальна і просторове планування: Навч. Посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 368 с. 3. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура.=: Монографія. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2007. - 208 с.

Основи містобудування та ландшафтна архітектура (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.223
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Основи містобудування та ландшафтна архітектура (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.318
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх., доц. Воронкова І.С. Канд. арх., доц. Гой Б.В. Канд. арх., доц. Гуменник І.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення основ ландшафтного проектування в середовищі міста.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Основи архітектурного проектування; 3. Архітектурна графіка та композиція; 4. Дизайн архітектурного середовища; 5. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд.
Короткий зміст навчальної програми: Курс архітектурного проектування присвячений вивченню основних принципів роботи з ландшафтом в міському середовищі.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект – 100 б.
Рекомендована література: 1. Ожегов С. С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 2003. – 232с. 2. Джон Брукс. Маленькие сады. – М.: БММ. – 2008. – 352с. 3. Крижановська Н. Я. Основи ландшафтного дизаи?ну: Підручник. – К.: "Ліра-К", 2009. – 218с. 4. Джон Брукс. Дизайн сада. – М.: БММ. – 2009. – 384с. 5. Public Square Landscape // Design Media Publishing Limited. – 2011. – 288p. 6. Ландшафтная архитектура . – М.: Landscape Architecture, 2015. – 136с. 7. Дэвид Адлэр. Метрический справочник проектирования. Данные для архитектурного проектирования и расчета . – М.: Архитектура-С. –2008.–764с.

Основи містобудування та ландшафтна архітектура (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.224
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: Ст. викл. Іван Бардецький Канд. арх., доц. Любов Соловій Канд. арх., доц. Уляна Іваночко
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР01. Вільне спілкування з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. ПР02. Знання основних засад та принципів архітектурно-містобудівної діяльності. ПР07. Уміння застосовувати програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. ПР09. Здатність розробляти проєкти, здійснювати передпроєктний аналіз у процесі архітектурно-містобудівного проєктування з урахуванням цілей, ресурсних обмежень, соціальних, етичних та законодавчих аспектів. ПР10. Здатність застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні. ПР14. Уміння обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем, будівельних матеріалів і виробів, декоративно- оздоблювальних матеріалів. ПР15. Здатність забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проєктуванні. ПР16. Розуміння соціально-економічних, екологічних, етичних й естетичних наслідків пропонованих рішень у сфері містобудування та архітектури. ПР17. Уміння застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проєктуванні архітектурних об’єктів. ПР19. Уміння організовувати презентації та обговорення проєктів архітектурно-містобудівного і ландшафтного середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Архітектурне проєктування житлових будівель Кореквізити: Архітектурне проєктування громадських будівель та споруд
Короткий зміст навчальної програми: ЗАКЛАД ВІДПОЧИНКУ (sustainable) В ЛАНДШАФТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Об’єкт проєктування "в масах" у контексті (структурні рівні "Ділянка - Будівля"), в аспектах: композиційно-містобудівний; функційно-містобудівний. Проєктні матеріали: схема розташування проєктованої ділянки в контексті; схеми передпроєктного (системно) аналізу (природно-естетичний; композиційно-містобудівний; природно-кліматичний; функційно-містобудівний); схеми систем закладу (композиційно-містобудівна та функційно-містобудівної структури; життєзабезпечення); генеральний план закладу відпочинку; перетини по проєктованому об'єкті на ділянці; 3D-зображення закладу (з пташиного лету). Проєктований об’єкт "в деталях" на ділянці (структурні рівні "Будівля - Блок"), в аспектах: композиційно-просторовий; функційно-комунікаційний. Проєктні матеріали: схеми систем проєктованого об’єкту (композиційно-просторової та функційно-комунікаційної структури; життєзабезпечення); планів рівнів, перетинів багатофункційного корпусу, 3D-зображень об’єкту проєктування (з висоти погляду людини).
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (3 клаузури, перегляд) - з 30 балів; Курсовий проєкт (1 аркуш А0) - з 70 балів; Диференційований залік (загалом) - зі 100 балів.
Рекомендована література: 1. Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд : навчальний посібник / С.М. Лінда. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 611 с. 2. Гайнріх Д. Екологія: dtv-Atlas: Пер. з 4-го нім. вид. / Д. Гайнріх, М. Гергт; Художн. Рудольф і Розмарі Фанерт; Наук. ред. пер. В.В. Серебряков. – К.: Знання-Прес, 2001. – 287 с.: іл. 3. Державні будівельні норми України. Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2018 – К.: Мінрегіон України, 2018. 4. Державні будівельні норми України. Громадські будинки та споруди. Основні положення. ДБН В.2.2-9:2018 – К.: Мінрегіон України, 2019. 5. Минке Г. Глинобетон и его применение / Г. Минке. – Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. – 232 с. 6. Bellin P.-G. L’auto – ecoconstruction / P.-G. Bellin. – Paris: Eyrolles, 2009. – 207 p. 7. Vale B. Okologische Architektur. Entwurfe fur eine bewohnbare Zukunft / B. und R. Vale. – Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1991. – 192 s. 8. Moughtin C. Urban Design: green dimensions / C. Moughtin, P. Shirley. – Oxford: Elsevier, Architectural Press, 2005. – 254 s. 9. Jones D. L. Architektur und Okologie: zeitgenossische bioklimatische Bauten / David Lloyd Jones; Wiss. Leitung: Jennifer Hudson. / Aus dem Engl.ubertr. von Joanna Zajac-Wernicke. – Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1998. 10. Ecology and architecture. Architecture by Georg W. Reinberg. – Firenze: ALINEA International, 1998. – 204 s. 11. Neufert E. Podrencznik proektowania architektoniczno-budowlanego / E. Neufert. – Warszawa: «Arkady», 2005. 12. Natterer J. Holzbau Atlas Zwei. Studienausgabe / J. Natterer, T. Herzog, M. Volz. – Munchen: Institut fur internationale Architektur-Dokumentation und Arbeitsgemeinschaft Holz e.V., Dusseldorf, 1996. – 348 s. 13. Roaf S. Ecohouse: a design guide / S. Roaf, M. Fuentes, S. Thomas. – Oxford, Auckland, Boston, Johannesburg, Melbourne, New Delhi: Architectural Press, 2001. – 346 s.

Основи містобудування та ландшафтна архітектура (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.356
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Ярослав Миколайович Тарас - д.і.н., проф. Максим Романович Ясінський - к. арх., ст. вик.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни спрямоване на отримання студентами таких результатів навчання: знання державних проектних і санітарно-гігієнічних норм у галузі проектування відпочинкових об’єктів, здійснювати перед проектний аналіз, розрахунки, пошукове, ескізне проектування об’єкту відпочинку у цінному ландшафтному середовищі; розуміти прийомів та методів архітектурних обмірів та проектування, відповідно до вимог чинних стандартів і технічних умов. Також студент повинен здобути такі компетентності - Знання професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 191 Архітектура і містобудування - Знання державних проектних і санітарно-гігієнічних норм, на основі яких здійснюються перед проектний аналіз, розрахунки, пошукове, ескізне і робоче архітектурно-містобудівне проектування. - Знання та розуміння прийомів та методів архітектурних обмірів та проектування, відповідно до вимог чинних стандартів і технічних умов; - Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі архітектури і містобудування; Загальних: - Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. - Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них відповідальність, мати навички професійної комунікації, взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах . Фахових: - Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; - Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; - Компетентно виконувати архітектурно-містобудівельну документацію об’єктів архітектури та містобудування; - Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проектів; - Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати і узагальнювати інформацію економічного та соціального характеру в процесі проектування об’єктів соціального спрямування – шкіл, садків, центрів реабілітації, центрів дитячого розвитку та ін. – та міських громадських просторів. - Знання санітарно-гігієнічних норм, пожежної безпеки, основ формування безпечного та доступного для неповносправних середовища життєдіяльності;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи архітектурного проектування Архітектурна графіка та композиція Архітектурні конструкції Архітектурне проектування житлових будівель Дизайн архітектурного середовища
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні в логічній послідовності викладено основні методи проведення передпроектного аналізу: містобудівного та аналізу природних особливостей середовища, його рельєфу та ландшафту. Розкрито послідовність організації процесу архітектурного проектування у дотриманні його основних етапів – аналіз вихідних даних-ескіз-ідея, ескіз генплану, проектні креслення, макет. На практичних заняттях акцентовано на важливості оволодіння вміннями самостійного розроблення та презентації авторського проектного рішення. Розглянуто принципи вирішення функціональної схеми з врахуванням умов природного довкілля, кліматичних факторів, розташування і набором послуг, які пропонуватиме об’єкт відпочинку. Проектне завдання передбачає розроблення ескізних варіантів та прийняття оптимального композиційного рішення; моделювання та зображення генплану комплексу з детальною проробкою ландшафтної складової та окремих функціональних зон (відпочинку, паркування, вхідної зони). Значну увагу приділено ознайомленню зі світовими тенденціями проектування ландшафтних відпочинкових об’єктів.
Методи та критерії оцінювання: Курсовий проект (графічна та текстова частини) – 100б
Рекомендована література: 1. «Архітектурний об’єкт у цінному ландшафтному середовищі»Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів базового напряму 5.12001 «Архітектура» спеціальності 7.120101 «Архітектурна будівель та споруд», спеціальності 7.12.0101.01 «Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів»/укладачі: Гнідець Р.Б., Консулова Н.А., Мартинюк-Медвецька А.М., Чень Л.Я.,—Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» , 2007. —20с. 2. ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій 3. Мокжинский Е. Индивидуальные домики для отдыха / Пе. С .пол. —2-е изд. – М.: Стройиздат, 1985.—96с. 4. Нойферт Е. Будівельне проектування : [довідник] / Ернст Нойферт. – [40-ве вид, перероб. і допов.]. – Київ : Фенікс, 2017. – 619 с. : іл., табл. 5. ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво 6. ДБН А.2.2-3:2012 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва 7. ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини 8. ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Основи містобудування та ландшафтна архітектура (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.280
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к. арх., доц. Онуфрів Ярина Олегівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації; • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони архітектурної композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи і прийоми будівництва; • Здатність до самонавчання, до самовдосконалення та продовження професійного розвитку; • Уміння раціонально організувати власну діяльність та ефективно розпоряджатися власним часом; • Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів та проектних норм, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі архітектури та містобудування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи архітектурного проектування • Архітектурна графіка та композиція • Архітектурне проектування громадських будівель та споруд
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з ситуацією, природний та містобудівний аналіз території. Функціональне зонування території (М 1:1000). Розробка генерального плану проектованої ділянки з розміщенням спальних корпусів, їдальні, адміністрації, спортивних споруд і майданчиків з розрахунку на 50-100 дітей (висота споруд: 1-3 поверхи, М 1:500). Виконання перетину по ділянці з посадкою проектованих споруд у ландшафтному середовищі (М 1:500, 1:200). План типового поверху спального корпусу з експлікацією (М 1:200). Формування об’ємно-просторового вирішення табору. Підбір конструктивно-будівельної схеми основних споруд табору. Креслення фасадів споруд (М 1:200), аксонометричного та перспективного зображення табору в ландшафтному середовищі. Оформлення та компонування креслень на листах.
Методи та критерії оцінювання: Клаузури та робота на заняттях (30%) Курсовий проект (70%)
Рекомендована література: 1. Планування і забудова міських і сільських поселень: Державні будівельні норми України: Містобудування. ДБН 360-92**. – Київ: Мінрегіонбуд, 1992. – 68 с. 2. Будинки і споруди. Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди: ДБН В.2.2-13-2003. – [Чинний від 2003-11-10]. – К.: Держбуд України, 2004. – 100 с. — (Національний стандарт України). 3. Мазур Т.М., Дідик В.В., Король Є.І., Ігнатюк А.О., Бобрун Н.С. Відпочинковий комплекс у ландшафтному середовищі: методичні вказівки до курсу «Архітектурне проектування» для студентів ІІ курсу базового напрямку 1201 «Архітектура» (спеціальність «Містобудування»). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р. – 56 с. 4. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: навч. посіб. для студентів баз. напряму 6.1201 "Архітектура" спец. 7.120101 та 8.120101 "Архітектура будівель і споруд"/Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Львів:Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010 - 608 с.