Архітектурна форма та матеріали

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.084
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.т.н., доц. Петренко Юрій Вікторович, к.т.н., доц. Бродський Микола Олександрович, к.т.н., доц. Гладишев Дмитро Геннадійович, Лісних Лариса Іллівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземними мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Архітектурні конструкції, Кореквізити: Архітектурна форма та матеріали (КП)
Короткий зміст навчальної програми: Частина матеріалознавства: Архітектурно-будівельні матеріали та вироби – класифікація та вимоги. Властивості архітектурно-будівельних матеріалів. Природні архітектурно-будівельні матеріали та вироби з каменю. Матеріали та вироби з деревини. Керамічні матеріали та вироби. Архітектурно-будівельні матеріали та вироби з мінеральних розплавів. Матеріали та вироби з металів. Штучні архітектурно-будівельні матеріали та вироби на основі мінеральних зв’язних речовин. Залізобетонні конструкції та вироби. Архітектурно-будівельні матеріали та вироби на основі полімерів та інших високомолекулярних органічних речовин. Матеріали та вироби для зовнішнього оздоблення будинків та споруд. Матеріали та вироби для внутрішнього оздоблення будинків. Матеріали та вироби для влаштування підвісних стель та підлог. Покриття для дахів, гідроізоляційні матеріали та вироби. Матеріали для ландшафтної архітектури. Будівельні матеріали для будівництва шляхів, площ, хідників, огородження території та ін. Матеріали декоративно-прикладного мистецтва. Прилади та вироби для систем водопостачання та каналізації. Матеріали та прилади для обігріву та охолодження будинків. Прилади та системи штучного освітлення. Автоматичні пристрої керування приладами будинку, охоронна та протипожежна сигналізації. Матеріали та вироби для економії енергетичних ресурсів в архітектурній практиці. Матеріали майбутнього і нанотехнології.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (лабораторні роботи) – 40 балів, - Підсумковий контроль (екзамен) – 60 балів.
Рекомендована література: 1. Пушкарьова К.К., Кочевих М. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів. – Київ, Ліра, 2018р. 2. Боброва Т.Б. Основи матеріалознавства. – К., 2016р. 3. Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г. Матеріалознавство. – К., 2020р. 4. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов и дизайнеров. – М.: Астрель, 2005р.

Архітектурна форма та матеріали (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.219
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Архітектурна форма та матеріали (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.316
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх., ст. викл. Дмитраш О.Ю.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета навчальної дисципліни надати студентові уявлення про методологічні основи використання архітектурної форми та матеріалів у дизайні середовищі, формування системного мислення в архітекторів при вирішенні практичних завдань під час курсового та дипломного проектування. Теоретична та практична підготовка з питань планування, організації будівництва, ландшафтного дизайну і художнього оформлення територій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурна графіка та композиція; 3. Основи архітектурного проектування; 4. Дизайн архітектурного середовища; 5. Архітектурне проектування житлових будівель.
Короткий зміст навчальної програми: Під час роботи над курсовим проектом студент знайомиться з основними видами штучних та природних матеріалів. У процесі проектування потрібно вміло поєднати архітектурні форми із природним середовищем. В результаті виконання курсового проекту студент опановує принципи поєднання матеріалів у ландшафтному проектуванні присадибної ділянки, а також опорядження екстер’єрних та інтер’єрних поверхонь житлового будинку.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект– 100 б.
Рекомендована література: 1. Малі архітектурні форми: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Ковальчук Х.І., Богданова Ю.Л., Гой Б.В. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2008. - 22 с. 2. Проектування малих архітектурних об’єктів: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Воронкова І.С., Богданова Ю.Л., Ковальчук Х.І. – Львів: кафедра дизайну архітектурного середовища, 2015. 3. Ковальчук Х.І., Богданова Ю.Л. Гармонізація міського середовища засобами дизайну: Конспект лекцій для студентів базового напряму 070102 "Архітектура" спеціальності "Дизайн архітектурного середовища". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – 52 с. 4. Проектна графіка: навч. посібник для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Т. М. Клименюк [та інш.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л. : Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 220 с. 5. Крижановська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну: Підручник. – К.: "Ліра-К", 2009. – 218с. 6. Джон Брукс. Дизайн сада. – М.: БММ. – 2009. – 384с. 7. Гнесь І.П., Рудик Р.А., Якубовський В.Б., Якубовський І.В. Однородинний житловий будинок: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 111 с. 8. Малоповерховий житловий будинок. Частина 1. Архітектурне проектування: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Іванов-Костецький С.О., Проскуряков О.В.. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2015. - 39 с. 9. Дэвид Адлэр. Метрический справочник проектирования. Данные для архитектурного проектирования и расчета . – М.: Архитектура-С. –2008.–764с.

Архітектурна форма та матеріали (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.220
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.арх., Баб'як В.І., к.т.н. Вознюк Леонід Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 1 Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності ПРН 9 Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проєкти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій ПРН 14 Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Формування розуміння важливості поєднання теоретичних знань з курсу архітектурних конструкцій з емпіричним досвідом формування складних форм.
Методи та критерії оцінювання: 45 год. аудиторних лабораторних + 45 год. самостійна робота
Рекомендована література: Курт Зигель. Структура и форма в современной архитектуре Казбек-Казиев З.А. и др. Архитектурные конструкции

Архітектурна форма та матеріали (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.354
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Ірина Ігорівна Погранична - к.арх., асистент Мар’яна Василівна Каплінська - к.арх., асистент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни полягає у ознайомлені студентів із загальними принципами архітектурної форми та матеріалів у просторовому середовищі, типологічними основами формування системного мислення в архітекторів при вирішенні практичних завдань під час курсового та дипломного проектування. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. - Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми - Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення; - Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно здійснювати комунікацію (усно і письмово) на державній мові та володіння принаймні однією із поширених європейських мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, спілкування в усній і письмовій формах. фахових: - Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; - Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; - Усвідомлення особливостей розвитку історичних і сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні України та зарубіжних країн. - Усвідомлення основних законів і принципів архітектурно-містобудівної композиції, формування художнього образу і стилю в процесі проєктування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія архітектури Основи архітектурного проектування Архітектурна графіка та композиція Архітектурні конструкції Архітектурне проектування громадських будівель і споруд Архітектурне проектування (спецпредмет)
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Архітектурна форма і матеріали» ґрунтується на вивченні основних видів природних і штучних будівельних матеріалів. Будівельні матеріали є тією матеріальною основою, яка дозволяє архітектурній формі, запропонованій архітектором і дизайнером, бути реалізованою як об’єкт архітектури. Основна частина об’єктів, які нині будуються, – це житлові та громадські будівлі, переважно каркасні, монолітно-каркасні, монолітні чи панельні, різної поверховості та рівня комфортності. Така різноманітність призводить до значної різнобарвності об’єктів, які споруджуються, вимагає відповідного оздоблення фасадів та інтер’єру, а також конструктивно-оздоблюваних будівельних матеріалів.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка за предмет встановлюється за результатами графічного виконання альбому з проєктними пошуками
Рекомендована література: Рекомендована література 1. ДБН В.2.6-163:2010 "Сталеві конструкції" Норми проектування 2. ДСТУ Б "Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону" Норми проектування – Київ. Мінрегіонбуд. 2011 3. ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. – Київ. «КиївЗНДІЕП». 2019. 4. Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с немецкого. – Москва, «Архитектура-С», 2008. – 264с. 5. Василишин В.Я., 2020. Будівельні матеріали – важливий складник дизайну в сучасному будівництві // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки, Том 31 (70) № 4 – с. 245-249 6. Дворкін Л. Й., Лушнікова Н. В., 2007.Архітектурне матеріалознавство. – Рівне: НУВГП. – 360 с. 7. Жербин М.М.,1986. Металлические конструкции / Жербин М.М., Владимирский В.А. – Киев : Вища школа – 215 с. 8. Bell V.B., Rand P., 2006 Materials for design. – NY: Princeton Architectural Press. – 272 p. 9. Farrelly L., 2008. BasicsArchitecture: RepresentationalTechniques / L. Farrelly. – Lausanne : AvaPublishers, – 184 р. 10. Francis D. K., 2020. ARCHITECTURE Form, Space, & Order – 465 p. 11. Neufert Р., 2000. Podrencznikproektowania architektoniczno-budow budowlanego / Р. Neufert. – Warszawa : «Arkady», – 552 р. 12. Weston R., 2003 Material, form and architecture. Yale University Press. – 284 р. 1. DBN B.2.6-163: 2010 "Steel structures" Design standards 2. DSTU B "Concrete and reinforced concrete structures made of heavy concrete" Design standards - Kyiv. Ministry of Regional Development. 2011 3. DBN B.2.2-15: 2019. Residential buildings. Substantive provisions. - Kyiv. KyivZNDIEP. 2019. 4. Peter Neufert, Ludwig Neff. Design and construction. House, apartment, garden. Translated from German. - Moscow, "Architecture-C", 2008. - 264p. 5. Vasilyshyn V.Ya., 2020. Building materials - an important component of design in modern construction // Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Technical Sciences, Volume 31 (70) № 4 - p. 245-249 6. Dvorkin LY, Lushnikova NV, 2007. Architectural materials science. - Rivne: NUVGP. - 360 p. 7. Zherbin MM, 1986. Metal structures / Zherbin MM, Vladimirsky VA - Kyiv: Higher School - 215 p. 8. Bell V.B., Rand P., 2006 Materials for design. – NY: Princeton Architectural Press. – 272 p. 9. Farrelly L., 2008. BasicsArchitecture: RepresentationalTechniques / L. Farrelly. – Lausanne : AvaPublishers, – 184 р. 10. Francis D. K., 2020. ARCHITECTURE Form, Space, & Order – 465 p. 11. Neufert Р., 2000. Podrencznikproektowania architektoniczno-budow budowlanego / Р. Neufert. – Warszawa : «Arkady», – 552 р. 12. Weston R., 2003 Material, form and architecture. Yale University Press. – 284 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Архітектурна форма та матеріали (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.278
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доцент Лукащук Галина Богданівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 191 «Архітектура і містобудування» • Знання державних проектних і санітарно-гігієнічних норм, на основі яких здійснюються передпроектний аналіз, розрахунки, пошукове, ескізне і робоче архітектурно-містобудівне проектування. • Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі архітектури і містобудування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Ландшафтна архітектура та інженерний благоустрій території. • Архітектурне проектування дачного будинку (курсовий проект).
Короткий зміст навчальної програми: Вступна лекція. Видача завдання. Передпроектні дослідження території благоустрою. Аналіз природних умов та містобудівних обмежень. Функціонально-планувальна структура території проектування відповідно до призначення. Природні та штучні матеріали у благоустрої території. Площинні споруди для облаштування території. Пошук матеріалів для будівництва мережі доріжок та майданчиків. Клаузура 1 «Архітектурно-планувальна та функціонально-просторова концепція вирішення образу проектованої території» із відомістю матеріалів для площинних споруд. Споруди утилітарного та монументально-декоративного призначення. Архітектоніка крони деревних рослин. Загальна архітектоніка. Технічні умови на садивний матеріал для озеленення проектованої території. Матеріал для квіткового оформлення проектованої території. Матеріал для облаштування газонів (травників). Клаузура 2. «Аксонометричне зображення проектованої території, із оточуючуючим середовищем та благоустроєм». Опрацювання схеми генерального плану ділянки.
Методи та критерії оцінювання: Клаузури №1 і №2 (20%). Тести (10 %.). Проект ландшафтного благоустрою території – (70%)
Рекомендована література: • Криворучко Ю.І., Петришин Г.П., Соснова Н.С., Бобош Г.Є. Ландшафтне проектування: Конспект лекцій з курсу «Ландшафтне проектування» для студентів напряму 1201 «Архітектура» спеціальності 120102 «Містобудування». – Львів: Вид. - во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. - 56 с. • Петришин Г.П. і ін. Містобудівне проектування. Частина I: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник\ Г.П. Петришин, Б.С. Посацький, Ю.І. Криворучко, С.В. Ганець та ін.; за ред. Г.П. Петришин, Б.С. Посацького, Ю.В. Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2016. – 328 с.:іл. • Лукащук Г.Б. Дендрологія: навчальний посібник / Г.Б. Лукащук; за ред. проф. Петришин Г.П.. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 348 с.