Історія архітектури, частина 3

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.072
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Дида І.А.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: володіння ґрунтовною теоретичною базою, що стосується історії формування світової архітектури, і є основою для розвитку архітектури в майбутньому; - розуміння причинно-наслідкових зв’язків і процесів, що відбуваються в системі «людина - архітектурне середовище», ролі об’єктивних і суб’єктивних факторів у формуванні стилістичних та композиційних особливостей архітектурного середовища; - знання історії розвитку української архітектури, найважливіших споруд, що характеризують кожен історичний період, відомих архітекторів, що працювали в Україні; - вміння застосовувати знання про історію української архітектури в практичній архітектурній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Історія архітектури. Частина 1. Історія архітектури. Частина 2. Кореквізити: Архітектурне проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчаються всі основні етапи розвитку архітектури України, починаючи від палеоліту аж до кінця ХХ ст. Основний акцент покладено на визначення характерних формотворчих, конструктивних, композиційних і декоративних особливостей української архітектури на різних етапах історичного розвитку, ознайомлення з народною житловою та сакральною архітектурою України, вивчення в хронологічному порядку окремих найвидатніших споруд та архітектурних ансамблів. Історія архітектури розглядається на фоні суспільно - політичної та економічної ситуації, аналізуються впливи загальноєвропейських стилів на українську архітектуру та їх трансформація в умовах України. Розглядається діяльність найвидатніших українських архітекторів та їх внесок у збереження та розвиток архітектурних традицій в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Індивідуальне науково-дослідне завдання «Туристичний маршрут місцевими архітектурними пам’ятками» (30%); підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: Дида І.А. Конспект лекцій з дисципліни Архітектурні традиції України. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2016р – 80 с. 2. Дида І.А. Екологічні основи традиційної української архітектури. Монографія: Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2009р – 329с. 3. Історія української архітектури / В.І. Тимофієнко, Ю.С. Асєєв, В.В. Bечерський та ін. / за ред. В.І. Тимофієнка. – К. : Техніка, 2003. – 472 с. 4. Самойлович В.П. Народна архітектура України в ілюстраціях.- Київ: Абрис, 1999р. 5. Тарас Я. М. Українська сакральна дерев’яна архітектура: ілюстрований словник-довідник / Тарас Я. М. – Львів : Національна академія наук України, Інститут народознавства, 2006. – 584 с.