Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 2

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.180
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземних мов технічного спрямування
Лектор: ст. викл. Морська Н. О, доц. Волошин М. М, викл. Сидорчук О. В
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб: • готувати та представляти правильно структуровані усні виступи професійного змісту, користуючись відповідними лінгвістичними та нелінгвістичними засобами комунікації; • вміти логічно та зв’язно організовувати інформацію, пов’язану з типовими навчальними та професійними темами для подальшого усного представлення, користуючись відповідними мовними засобами; • демонструвати знання достатньої кількості доречних слів та термінів, необхідних для представлення інформації з обраної теми, пов’язаної з майбутньою професією, та вміння їх правильно використовувати під час усного виступу; • демонструвати вміння користуватись необхідними сигнальними лінгвістичними засобами під час усного виступу; • пояснювати інформацію, представлену у графічній формі, під час усного виступу, користуючись відповідними лінгвістичними засобами; • відповідати на питання слухачів щодо змісту та форми представлення інформації; реагувати на незручні питання, організовувати обговорення теми виступу, користуючись відповідними лінгвістичними засобами. • вибирати відповідну інформацію, переглядаючи освітні та професійні веб-сайти; • демонструвати розуміння мети, структури, загального і детального змісту і вимог навчальної та робочої документації; • писати навчальну та робочу документацію (резюме, супровідний/мотиваційний лист) з достатнім ступенем граматичної точності і відповідним діапазоном лексики; перевіряти, редагувати і корегувати їх; • демонструвати робоче розуміння існуючих правил і стандартних процедур під час академічної/професійної співбесіди; • ефективно поводитись під час співбесіди: відповідати на запитання інтерв'юерів з ступенем точності, відповідності та достатнім діапазоном лексики; задавати питання, пов'язані з ситуацією; використовувати відповідним чином словесні лексика і граматика) і невербальні (мелодії, паузи, жести, пози, дрес-код, косметика і т.д.) засоби зв'язку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рівень знань A2-В1 Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: : Презентація інформації. (Структурування матеріалу для усного виступу. Підготовка вступу до виступу та практикування у його виголошенні. Організація основної частини виступу та практикування у її виголошенні. Пояснення інформації, представленої у графічній формі. Підготовка висновків та практикування у їх виголошенні. Вивчення правил виголошення усного виступу. Відповіді на питання слухачів та організація обговорення. Виголошення повних індивідуальних виступів.) Працевлаштування. Написання мотиваційного листа для навчального курсу за програмою з обміну студентами. Написанні резюме. Написання супровідного листа. Відвідування співбесіди.
Методи та критерії оцінювання: Разом за дисципліну 100 Поточний контроль (ПК) 45 Аудиторна робота (20) Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Самостійна робота (25) Виконання лексико-граматичних вправ з підручника та тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 5 Діалогічне мовлення 5 Екзаменаційний контроль 55 письмова компонента 40 усна компонента 15
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Голощук С.Л. Англійська мова для архітекторів: Навч. посібник. – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 120 c. 2. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для реставраторів): Навч. посібник. / [Голощук С.Л.,Висоцька Р.Р., Новосілець О.В., Петрів І.Й., Четова Н.Й.]; за ред. Н.В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 292 с. 3. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для дизайнерів): Навч. посібник. / [Н.В. Мукан, І.І. Бурбан, С.Л. Голощук, Л.В. Дуда, С.Ф. Кравець, Н.О. Морська]; за ред. Н.В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 468 с. 4. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 5. Azar, B.S (999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. 6. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book. Longman. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, 7. О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 20012. 7. Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press. 8.Вислободська, І.М.,Залуцька Г.іІ., Пришляк М.В., Сорока Л.Т. – Електронний навчально-методичний комплекс "Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч. 2", – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=3308 9. Словники Німецька мова: 1. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. (A1, A2) / Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber. – Munchen: Klett-Langenscheidt Verlag, 2018. - 168 c. 2. Sicher Aktuell. Deutsch als Fremdsprache. (B1,B2) / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek. – Muncehn: Hueber Verlag, 2019. – 118 c. 3. Schritte international 1 Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Ubungen Niebisch, Daniela / Penning-Hiemstra, Sylvette / Specht, Franz / Bovermann, Monika / Reimann, Hueber Verlag ,2006 4. Schritte international 2 Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Ubungen Niebisch, Daniela / Penning-Hiemstra, Sylvette / Specht, Franz / Bovermann, Monika / Reimann, Hueber Verlag ,2006 5. Ja genau! Deutsch als Fremdsprache/ Kurs- und Ubungsbuch A1,Band 1 /Boschel, Giersberg, Hagi/ Cornelsen Verlag, Berlin 2009 6. Mit Erfolg zu START DEUTSCH A1/ Hans-Jurgen Hantschel, Verena Klotz, Paul Krieger/ Klett Verlag, Stuttgart 2004 7. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 8. Смеречинська О.В, Драпалюк Г.С., Пиндик Н.І – Електронний навчально-методичний комплекс "Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч. 2", – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=11505 8. Словники. Французька мова: 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 2. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 4. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 5. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови”. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768. 6. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с. 7. Словники.