Інженерне обладнання будівель і споруд

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.103
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: старший викладач Довбуш О.М. к.т.н., доцент Вовк Л.І.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР 02. Знання основних засад та принципів архітектурно-містобудівної діяльності. ПР 08. Знання нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування. ПР 10. Здатність застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються архітектурно-містобудівному проектуванні. ПР 14. Уміння обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем, будівельних метеріалів і виробів, декоративно-оздоблювальних матеріалів. ПР 15. Здатність забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проектуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Нарисна геометрія Основи теорії споруд Архітектурна фізика Супутні і наступні навчальні дисципліни: Виконання бакалаврської роботи
Короткий зміст навчальної програми: • частина «Водопостачання та водовідведення» Системи та схеми водопостачання. Визначення розрахункових витрат води. Вводи водопроводу в будівлі. Місцеві установки для підвищення напору. Гаряче водопостачання будівель. Каналізація будівель. Розрахунок трубопроводів каналізаційних систем. Внутрішні водостоки будівель. • частина «Теплогазопостачання та вентиляція» Мікроклімат приміщень. Тепловий режим будинків. Опалення будинків та споруд. Вентиляція будівель та споруд. Кондиціювання повітря будівель і споруд. Будинки з ефективним використанням енергії .
Методи та критерії оцінювання: Перевірка й оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах: 1. Оцінювання роботи студентів у процесі лекційних занять. 2. Оцінювання засвоєння питань, винесених для самостійного вивчення. 3. Оцінювання розрахунково-графічної роботи. • частина «Водопостачання та водовідведення» розрахунково-графічна робота - 25 поточне оцінювання - 10 підсумковий контрольний захід - 15 • частина «Теплогазопостачання та вентиляція» поточне оцінювання - 10 підсумковий контрольний захід - 40
Рекомендована література: • частина «Водопостачання та водовідведення» 1. Мацієвська О.О. Водопостачання і водовідведення: Конспект лекцій з дисципліни "Водопостачання і водовідведення" для студентів базового напряму 6.060101 "Будівництво" / О.О. Мацієвська. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. – 120 с. 2. Мацієвська О.О. Водопостачання і водовідведення: навч. посібник / О.О. Мацієвська. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015. – 144 с. 3. Добрянський І.М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд: Навчальний посібник / І.М. Добрянський, Г.М. Дмитрів. – Львів: Афіша, 2008. – 120 с. 4. Калицун В.И. Водоотводящие системы и сооружения: учеб. для вузов / В.И. Калицун. – М.: Стройиздат, 1987. – 336 с. 5. Кедров В.С. Санитарно-техническое оборудование зданий: учеб. для вузов / В.С. Кедров, Е.Н. Ловцов. – М.: Стройиздат, 1989. – 495 с. 6. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація / В.С. Кравченко. – К.: Кондор, 2003. – 288 с. 7. Кравченко В.С. Інженерне обладнання будівель: підруч. / В.С. Кравченко, Л.А. Саблій, В.І. Давидчук та ін.; за ред. В.С. Кравченка. – Рівне: НУВГП, 2005. – 413 с. 8. Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. – К.: Знання, 2011. – 359 с. 9. Самохин В.Н. Канализация населенных мест и промышленных предприятий / [Н.И. Лихачев, И.И. Ларин, С.А. Хаскин и др.; под общ. ред. В.Н. Самохина]. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Стройиздат, 1981. – 639 с. 10. Хоружий П.Д. Водопровідні системи і споруди: навч. посібник / П.Д. Хоружий, О.А. Ткачук. – К.: Вища школа, 1993. – 230 с. 11. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. – К.: Мінрегіон України, 2013. 12. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 172 с. 13. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 128 с. • частина «Теплогазопостачання та вентиляція» 1. Шаповал С.П. Опалення та вентиляція: Конспект лекцій для студентів базового напрямку 6.060102 “Архітектура” / С. П. Шаповал. – Львів, 2012. – 65 с. 2. Теплогазопостачання та вентиляція / [О.Т. Возняк, О.О. Савченко, Х.В. Миронюк та ін.] – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 270 с. 3. Жуковський С.С., Лабай В.Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд: Навчальний посібник для ВЗО. - Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000. - 259 с. 4. Жуковський С. С. Вентилювання приміщень / С. С. Жуковський, О.Т. Возняк, О.М. Довбуш, З.С. Люльчак: Навч. посібник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. - 476 с. 5. Любарець О. П., Зайцев О. М., Любарець В. О. Проектування систем водяного опалення (посібник для проектувальників, інженерів і студентів технічних ВНЗ). – Відень - Київ – Сімферополь, 2010. - 200 с. 6. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. – К.: Мінрегіон України, 2011. 7. ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2017. 8. ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель. – К.: Мінрегіон України, 2014. 9. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення вентиляція та кондиціонування. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013.

Інженерне обладнання будівель і споруд

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.102
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Вовк Леся Іванівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати системи водопостачання і водовідведення населених пунктів, житлових та промислових об'єктів. • знати споруди систем водопостачання, каналізації та обробки осадів; • вміти вирішувати технічні задачі з проектування та будівництва зовнішніх і внутрішніх систем водопостачання та водовідведення; • вміти розраховувати та проектувати системи внутрішнього водопостачання та водовідведення житлових будівель.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Вища математика • Інженерна графіка
Короткий зміст навчальної програми: Предмет водопостачання та водовідведення. Схеми і системи водопостачання. Визначення розрахункових витрат води. Споруди для забору підземних і поверхневих вод. Водонапірні башти. Резервуари чистої води. Насоси і насосні станції. Споруди для очищення господарсько-питних вод. Схеми і системи водовідведення населених міст. Визначення розрахункових витрат стічних вод. Проектування зовнішньої водовідвідної мережі. Методи і споруди для очистки стічних вод. Водопостачання і водовідведення будинків. Гідравлічний розрахунок внутрішньої мережі. Розрахунок дворової каналізації.
Методи та критерії оцінювання: • розрахунково-графічна робота, усне опитування (45%) • поточний контроль: тести (35%) • підсумковий контроль: підсумковий тест (20%)
Рекомендована література: 1. Мацієвська О.О. Водопостачання і водовідведення: навч. посібник / О.О. Мацієвська. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015. – 144 с. 2. Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація: Підручник. — К.: Кондор, 2003. — 288 с. 3. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. (Справочник проектировщика). Ч.2. Водопровод и канализация / Под ред. И. Г. Староверова и Ю. И. Шиллера. — М.: Стройиздат, 1990. — 247 с.