Містобудівне проєктування

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.105
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: ст. викл. Дідик Володимир Васильович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування; управління проектами; • Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів та проектних норм, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі архітектури та містобудування; • Компетентність у виконанні архітектурних та містобудівних робочих креслень; • Компетентно виконувати архітектурно-містобудівельну документацію об’єктів архітектури та містобудування;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи геодезії; • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Ландшафтні основи архітектурної творчості; композиція у ландшафтному проектуванні; ландшафтні аспекти проектування будинків і споруд. Вибір і освоєнням територій, пристосування їх до потреб міського будівництва. Взаємодія транспорту з архітектурно-планувальною організацією міст, забезпечення сучасних вимог до мережі вулиць, доріг та майданів.
Методи та критерії оцінювання: Розрахунково-графічна робота “Проект вертикального планування території методом проектних червоних горизонталей” - 3 аркуші формату А3 (30%) Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 2. Русанова І.В., Шульга Г.М. Інженерний благоустрій територій. Підручник. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2009. – 212с. 3. Русанова І.В, Посацький Б.С. Транспорт у містобудівельній організації міста. Навчальний посібник. К. УМК ВО. 1991.

Містобудівне проєктування (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.232
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: ст. викл. Дідик Володимир Васильович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування; управління проектами • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності. • Здатність до використання здобутків і методів природничих, соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні соціальних і професійних задач. • Володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи геодезії; • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з основами містобудівного проектування великого територіального об’єкту. Передпроектний аналіз та натурні обстеженнями території. Містобудівний та природній аналіз району проектованого поселення на 5 тис. мешканців та визначення території, придатної під забудову. Містобудівний розрахунок території поселення на 5 тис. мешканців. Ознайомлення із містобудівними основами проектування поселень та досвідом проектування сучасних поселень. Склад проекту: ситуаційна схема (без масштабу але в пропорції); схема комплексного аналізу території М 1:5000; схема планувальних обмежень М 1:5000; схема функціонально-планувальної організації території проектованого поселення М 1: 5000; генеральний план М 1:2000; фрагмент генплану М 1:500; характерний панорамний перетин по проектованій території М 1: 1000; аксонометрія запроектованого поселення з прилягаючими територіями, формат А3; видові перспективи з точки зору людини (2 шт., формат А4), які ілюструють архітектурно-художнє вирішення окремих вузлів поселення (громадського центру, житлової забудови).
Методи та критерії оцінювання: Клаузури №1 і №2 (30%); Курсовий проект обсягом 2 аркуші формату А1; техніка подачі – цифрова або авторська графіка (70%)
Рекомендована література: 1. Планування міст: Підручник./ Дідик В.В., Павлів А.П. – Львів: Видавництво Національного Університету “Львівська політехніка”, 2006. – 412 с. 2. Русанова І.В., Шульга Г.М. Інженерний благоустрій територій. Підручник. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2009. – 212с. 3. Нове поселення: Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 1201 «Архітектура» / Укл.: Г.П.Петришин, Г.М. Шульга, Н.С. Соснова, Я.Онуфрів, С.Ганець. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 30 с.

Містобудівне проєктування (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.286
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: ст. викл. Дідик Володимир Васильович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування; управління проектами • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності. • Здатність до використання здобутків і методів природничих, соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні соціальних і професійних задач. • Володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи геодезії; • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з основами містобудівного проектування великого територіального об’єкту. Передпроектний аналіз та натурні обстеженнями території. Містобудівний та природній аналіз району проектованого поселення на 5 тис. мешканців та визначення території, придатної під забудову. Містобудівний розрахунок території поселення на 5 тис. мешканців. Ознайомлення із містобудівними основами проектування поселень та досвідом проектування сучасних поселень. Склад проекту: ситуаційна схема (без масштабу але в пропорції); схема комплексного аналізу території М 1:5000; схема планувальних обмежень М 1:5000; схема функціонально-планувальної організації території проектованого поселення М 1: 5000; генеральний план М 1:2000; фрагмент генплану М 1:500; характерний панорамний перетин по проектованій території М 1: 1000; аксонометрія запроектованого поселення з прилягаючими територіями, формат А3; видові перспективи з точки зору людини (2 шт., формат А4), які ілюструють архітектурно-художнє вирішення окремих вузлів поселення (громадського центру, житлової забудови).
Методи та критерії оцінювання: Клаузури №1 і №2 (30%); Курсовий проект обсягом 2 аркуші формату А1; техніка подачі – цифрова або авторська графіка (70%)
Рекомендована література: 1. Планування міст: Підручник./ Дідик В.В., Павлів А.П. – Львів: Видавництво Національного Університету “Львівська політехніка”, 2006. – 412 с. 2. Русанова І.В., Шульга Г.М. Інженерний благоустрій територій. Підручник. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2009. – 212с. 3. Нове поселення: Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 1201 «Архітектура» / Укл.: Г.П.Петришин, Г.М. Шульга, Н.С. Соснова, Я.Онуфрів, С.Ганець. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 30 с.

Містобудівне проєктування (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.324
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: ст. викл. Дідик Володимир Васильович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування; управління проектами • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності. • Здатність до використання здобутків і методів природничих, соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні соціальних і професійних задач. • Володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи геодезії; • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з основами містобудівного проектування великого територіального об’єкту. Передпроектний аналіз та натурні обстеженнями території. Містобудівний та природній аналіз району проектованого поселення на 5 тис. мешканців та визначення території, придатної під забудову. Містобудівний розрахунок території поселення на 5 тис. мешканців. Ознайомлення із містобудівними основами проектування поселень та досвідом проектування сучасних поселень. Склад проекту: ситуаційна схема (без масштабу але в пропорції); схема комплексного аналізу території М 1:5000; схема планувальних обмежень М 1:5000; схема функціонально-планувальної організації території проектованого поселення М 1: 5000; генеральний план М 1:2000; фрагмент генплану М 1:500; характерний панорамний перетин по проектованій території М 1: 1000; аксонометрія запроектованого поселення з прилягаючими територіями, формат А3; видові перспективи з точки зору людини (2 шт., формат А4), які ілюструють архітектурно-художнє вирішення окремих вузлів поселення (громадського центру, житлової забудови).
Методи та критерії оцінювання: Клаузури №1 і №2 (30%); Курсовий проект обсягом 2 аркуші формату А1; техніка подачі – цифрова або авторська графіка (70%)
Рекомендована література: 1. Планування міст: Підручник./ Дідик В.В., Павлів А.П. – Львів: Видавництво Національного Університету “Львівська політехніка”, 2006. – 412 с. 2. Русанова І.В., Шульга Г.М. Інженерний благоустрій територій. Підручник. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2009. – 212с. 3. Нове поселення: Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 1201 «Архітектура» / Укл.: Г.П.Петришин, Г.М. Шульга, Н.С. Соснова, Я.Онуфрів, С.Ганець. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 30 с.

Містобудівне проєктування (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.362
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: ст. викл. Дідик Володимир Васильович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування; управління проектами • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності. • Здатність до використання здобутків і методів природничих, соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні соціальних і професійних задач. • Володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи геодезії; • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з основами містобудівного проектування великого територіального об’єкту. Передпроектний аналіз та натурні обстеженнями території. Містобудівний та природній аналіз району проектованого поселення на 5 тис. мешканців та визначення території, придатної під забудову. Містобудівний розрахунок території поселення на 5 тис. мешканців. Ознайомлення із містобудівними основами проектування поселень та досвідом проектування сучасних поселень. Склад проекту: ситуаційна схема (без масштабу але в пропорції); схема комплексного аналізу території М 1:5000; схема планувальних обмежень М 1:5000; схема функціонально-планувальної організації території проектованого поселення М 1: 5000; генеральний план М 1:2000; фрагмент генплану М 1:500; характерний панорамний перетин по проектованій території М 1: 1000; аксонометрія запроектованого поселення з прилягаючими територіями, формат А3; видові перспективи з точки зору людини (2 шт., формат А4), які ілюструють архітектурно-художнє вирішення окремих вузлів поселення (громадського центру, житлової забудови).
Методи та критерії оцінювання: Клаузури №1 і №2 (30%); Курсовий проект обсягом 2 аркуші формату А1; техніка подачі – цифрова або авторська графіка (70%)
Рекомендована література: 1. Планування міст: Підручник./ Дідик В.В., Павлів А.П. – Львів: Видавництво Національного Університету “Львівська політехніка”, 2006. – 412 с. 2. Русанова І.В., Шульга Г.М. Інженерний благоустрій територій. Підручник. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2009. – 212с. 3. Нове поселення: Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 1201 «Архітектура» / Укл.: Г.П.Петришин, Г.М. Шульга, Н.С. Соснова, Я.Онуфрів, С.Ганець. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 30 с.