Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 1

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.116
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: кафедра ноземних мов гуманітарно-соціального спрямування
Лектор: ст. викл. Морська Н. О, доц. Волошин М. М., викл. Висоцька Р.Р., викл. Тимняк З. С., доц. Бабкіна М.І.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: конференції з відповідним ступенем точності і адекватності • отримувати загальну та конкретну інформацію з текстів навчального та професійного змісту, ефективно користуючись різними стратегіями читання; • розпізнавати фактичну/нефактичну, важливу/менш важливу, актуальну/неактуальну інформацію у писаних текстах навчального та професійного змісту; • вгадувати значення незнайомих слів, що містяться у писаних текстах та усних виступах (розмовах) навчального та професійного змісту, користуючись контекстними підказками та лінгвістичними засобами; • розуміти основні ідеї та розпізнавати загальну/конкретну інформацію з аудіо та відео джерел у типових ситуаціях, пов’язаних з навчанням та майбутньою спеціальністю; • визначати мету та/або думку мовця/автора у довших нескладних аутентичних текстах з типових тем, пов’язаних з навчанням/ майбутньою спеціальністю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рівень знань A2-В1 Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: Спілкування в академічному і професійному середовищі. (Знайомство. Опис повсякденного життя і навчального досвіду. Телефонна розмова. Обмін інформацією та обговорення новин. Вирішення проблем. Спілкування в мережі.) Пошук і обробка інформації. Розвиток навичок проглядового та пошукового читання: визначення загальної та конкретної інформації. Розпізнавання фактичної/ нефактичної, важливої/менш важливої інформації. Сприйняття мови на слух з метою отримання загальної та конкретної інформації.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. • Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Разом за дисципліну 100 Аудиторна робота 60 Аудіювання 10 Читання 10 Мовлення 20 Письмо 10 Словник 10 Контрольна робота 40 Самостійна робота 30 Виконання вправ з підручника. 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 5 Діалогічне мовлення 5
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Голощук С.Л. Англійська мова для архітекторів: Навч. посібник. – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 120 c. 2. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для реставраторів): Навч. посібник. / [Голощук С.Л.,Висоцька Р.Р., Новосілець О.В., Петрів І.Й., Четова Н.Й.]; за ред. Н.В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 292 с. 3. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для дизайнерів): Навч. посібник. / [Н.В. Мукан, І.І. Бурбан, С.Л. Голощук, Л.В. Дуда, С.Ф. Кравець, Н.О. Морська]; за ред. Н.В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 468 с. 4. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 5. Azar, B.S (999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. 6. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book. Longman. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, 7. О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 20012. 7. Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press. 8. Білик О.О., Гавран М.І.,Гук Л.І., Марціхів Х.Р., Проць М.З. – Електронний навчально-методичний комплекс "Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч. 1", – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=3277 9. Словники Німецька мова: 1. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. (A1, A2) / Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber. – Munchen: Klett-Langenscheidt Verlag, 2018. - 168 c. 2. Sicher Aktuell. Deutsch als Fremdsprache. (B1,B2) / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek. – Muncehn: Hueber Verlag, 2019. – 118 c. 3. Schritte international 1 Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Ubungen Niebisch, Daniela / Penning-Hiemstra, Sylvette / Specht, Franz / Bovermann, Monika / Reimann, Hueber Verlag ,2006 4. Schritte international 2 Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Ubungen Niebisch, Daniela / Penning-Hiemstra, Sylvette / Specht, Franz / Bovermann, Monika / Reimann, Hueber Verlag ,2006 5. Ja genau! Deutsch als Fremdsprache/ Kurs- und Ubungsbuch A1,Band 1 /Boschel, Giersberg, Hagi/ Cornelsen Verlag, Berlin 2009 6. Mit Erfolg zu START DEUTSCH A1/ Hans-Jurgen Hantschel, Verena Klotz, Paul Krieger/ Klett Verlag, Stuttgart 2004 7. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 8. Смеречинська О.В, Драпалюк Г.С., Пиндик Н.І – Електронний навчально-методичний комплекс "Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч. 2", – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=11505 8. Словники. Французька мова: 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 2. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 4. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 5. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови”. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768. 6. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с. 7. Словники.