Історія сучасної архітектури

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.104
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доц. Франків Р. Б., ст. викл. Щербаков І. Л.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Визначати різницю між сучасною та історичною архітектурою 2. Формулювати основні цінності модернізму як базового поняття архітектури ХХ століття. 3. Розуміння впливу індустріальних форм виробництва на категорію цінності в архітектурі. 4. Розуміти причини кризи модернізму та передумови формування постмодерної естетики. 5. Ідентифікувати стилі сучасної архітектури, що не належать до класичного модернізму, але використовують світогляд абстрактного мистецтва. 6. Ідентифікувати основні напрямки та тенденції світової архітектури у з кінця ХІХ до початку ХХІ стт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія архітектури, частина 1 Історія архітектури, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Курс складається із трьох тематично-хронологічних блоків: - Формуваннянапрямківсучасноїархітектури. (Передумови розвитку сучасної архітектури. Історизм в архітектурі ХІХ ст..Вплив промислової революції на розвиток архітектури в ХІХ ст. Міжнародніпромисловівиставки. Лондонськавиставка 1851р. Кришталевий палац Дж. Пекстона. ОсобливостірозвиткуАмериканськоїархітектуридругоїполовини ХІХ ст. Чикагськаархітектурна школа. Творчість Л. Саллівена. Пошукиновоїформи і проблема орнаменту в архітектурікінця ХІХ ст. Стиль Модерн та його основнітечії. «Сецессіон» в Австрії і Бельгії. Роботи О. Вагнера, Й. Хофмана, В. Орта. «Югендстиль» в Німеччині. «Ар нуво» у Франції. РоботиГімара, О. Перре. Творчість А. Гауді. Німецький «Веркбунд» і йоговплив на формування дизайну і архітектури. Діяльність і уроки школи «Баухауз».Творчість В. Гропіуса. Новіпросторовіконцепції у мистецтві і архітектурідвадцятогостоліття. Голандськийнеопластицизм. Група Де Стіль. Дослідження простору – кубізм. Дослідженняруху – футуризм. РоботиСантЕліа.) - Кристалізація сучасної архітектури у міжвоєнний час, її трансформація і розширення після 1940 року. (Архітектура і революція в Росії. Творчіпошукипредставниківрадянськогоконструктивізмупершогопісляреволюційногодесятиріччя. Супрематизм Малевіча. Творчість К. Мельникова. Архітектурніфантазії Я. Черніхова Архітектура і влада: сталінський «ампір», німецький «неокласицизм», архітектура періоду Мусоліні в Італії. Лідери Сучасного руху і їх вплив на розвиток сучасної архітектури і дизайну. ТворчістьЛеКорбюзьє. Органічна архітектура Ф.Л. Райта. «Інтернаціональний стиль».ТворчістьМіс Ван дер Рое, А. Ааалто, О. Німеєра. Неоекспресіонізм і символічнаархітектура Й. Утцона, Е.Сааринена. Структуралізм Л. Кана. Японський «метаболізм»: К.Танге, К. Куракава, АІсодзакі.) - Продовження і зміни в сучасній архітектурі у пізньому ХХ столітті. (Образотворча мова постмодернізму. Творчість Р .Вентурі, Ч. Мура, Ф.Джонсона. Хай-тек.Центрмистецвім. Ж.Помпіду в Парижі. ТворчістьН.Фостера. Деконструктивізм,-нова пластика, чи імпровізація на задану тему. Творчість Ф.Геррі, Д.Лібескіна, З.Хадід. Історія і лауреати архітектурної премії ім. Пріцкера.)
Методи та критерії оцінювання: Оцінка знань студента складається із трьох частин: усної, письмової та практичної, котрі сумарно складають заліковий бал. Письмова робота складається із трьох питань, які доповнюються усною відповіддю; практичне завдання являє собою збір та аналіз матеріалу на одну із наданих тем, що стосуються тих чи інших явищ та тенденцій сучасної архітектури.
Рекомендована література: Colqhoun A. Modern Architecture, Oxford: OUP, 2002 Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма, - М.: Стройиздат, 1985 Ford E.-R. The Details of Modern Architecture, Cambridge: MIT Press, 2003 Фремптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития, М.: Стройиздат, 1990 Panayotis T. The Historiography of Modern Architecture, Cambridge: Mit Press, 2001 Гидион З. Пространство, время, архитектура, - М.: Стройиздат, 1984
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).