Архітектурне проєктування громадських будівель та споруд

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.085
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Архітектурне проєктування громадських будівель та споруд (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.221
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: к. арх., доцент Моркляник Оксана Ігорівна к. арх., доцент Юрчишин Оксана Михайлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні поняття та терміни, що стосуються архітектурного проектування громадських будівель і споруд; основи класифікації громадських будівель та споруд та основні принципи їх проектування; теоретичні основи та засади проектування громадських будівель і споруд; базові вимоги до проектування громадських будівель і споруд. Опанувати методику архітектурного проектування громадських будівель і споруд; володіти основними способами представлення та презентації архітектурного ескізу громадської будівлі. Вміти правильно обирати раціональні архітектурно-планувальні рішення в залежності від типу громадської будівлі. Чітко і професійно застосовувати та використовувати набуті на лекціях та практичних заняттях знання в навчальному курсовому проектуванні громадських будівель. Орієнтуватися у загальних поняттях та правилах нормативно-технічної бази громадських будівель і споруд для подальшого застосування їх в реальному архітектурному проектуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи похітектурного проектування, частина 1 Основи архітектурного проектування, частина 2 Архітектурне пректування житлових будівель
Короткий зміст навчальної програми: Лекційний курс включає 13 тем, розрахованих на 26 академічних годин. Курс розрахований на студентів ІІ-го курсу навчання, котрі з ІV-го семестру опановують процес архітектурного проектування громадського об’єкту в реальному середовищі. Тематика курсу передбачає вивчення теоретичних основ типології як науки, аналіз формування громадських будівель і споруд та сучасні тенденції проектування основних типів громадських будівель і споруд. Вивчення факторів, що впливають на формування типології громадських будівель і споруд. Вивчення основ класифікації громадських будівель і споруд та містобудівних основ проектування громадських будівель і споруд. Детально вивчаються структурні вузли громадських будівель і споруд та протипожежні норми проектування громадських будівель і споруд. На лекційних заняттях передбачено вивчення певних типів громадських будівель і споруд таких як дитячі дошкільні заклади, навчальні заклади, спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади, лікувальні заклади, заклади торгівлі, видовищні будинки та споруди, культові заклади, заклади громадського харчування, банківські будівлі, готелі. Розглядаються вимоги пристосування громадських будівель і споруд для потреб маломобільних груп населення та неповносправних людей. Мета викладання дисципліни - навчити студента ІІ-го курсу основ проектування громадських будівель і споруд, опанувати системні методи проектування від традиційних до сучасних, аналізувати та синтезувати отримані знання з подальшим застосуванням їх у проектуванні різних типів громадських будівель та споруд; системно мислити при вирішенні практичних завдань у процесі архітектурного проектування.
Методи та критерії оцінювання: Практичні роботи, екзаменаційний контроль (тест)
Рекомендована література: 1. ДБН 360 – 92** «Планування та забудова міських і сільських поселень». – К.: Держбуд України, 2002. 2. ДБН В.1.1.7 – 2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003. 3. ДБН В.2.2 – 3 – 97 «Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів». – К.: Держбуд України, 1997. 4. ДБН В.2.2 – 4 – 97 «Будинки і споруди. Будинки дошкільних закладів». – К.: Держбуд України, 1997. 5. ДБН В.2.2. – 9 – 99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999. 6. ДБН В.2.2 – 10 – 2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я». – К.: Держбуд України, 2001. 7. ДБН В.2.2 – 11 – 2002 «Будинки і споруди. Заклади побутового обслуговування». - К.: Держбуд України, 2002. 8. ДБН В.2.2 – 13 – 2003 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди». – К.: Держбуд України, 2003. 9. ДБН В.2.2 – 15 – 2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення». – К.: Держбуд України, 2005. 10. ДБН В.2.2 – 16 – 2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». – К.: Держбуд України, 2005. 11. ДБН В.2.2 – 17 – 2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007. 12. ДБН В.2.2 – 18 – 2007 «Будинки і споруди. Будинки соціального захисту населення». – К.: Мінбуд України, 2007. 13. ДБН В.2.2. – 20:2008 «Будинки і споруди. Готелі». – K.: Мінрегіонбуд України, 2009. 14. ДБН В.2.2. – 23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі». – Будинки і споруди. 15. ДБН В.2.2–25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства)». – К.: Мінрегіонбуд, 2010. 16. ДБН В.2.3. – 5 – 2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». – К.: Держбуд України, 2001. 17. ДБН В.2.3. – 15 – 2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». – К.: Мінбуд України, 2007. 18. ДК 018 – 2000 «Державний класифікатор будівель та споруд». – К.: Держстандарт України, 2000. 19. ДСТУ 3862 – 99 «Ресторанне господарство. Терміни та визначення». 20. Культові будинки та споруди різних конфесій. Посібник з проектування / Українська Академія архітектури, Український зональний науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва (ВАТ КиїівЗНДІЕП). – К.: КиївЗНДЕП, 2002. – 115с. 21. Рекомендации по проектированию вокзалов. – М.: ГУП ЦПП, 1997. – 60с. 22. Водотика О. Архітектура православних храмів України: історія та сучасність / О. Водотика. – К.: СПД Коляда О.П., 2006. – 160с. 23. Гнідець Р.Б. Архітектура українських церков. Конструкція і форма: Навчальний посібник / Р.Б. Гнідець . – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 140 с. 24. Грицюк Л.С. Проектування закладів харчування: навч. посібник / Л.С. Грицюк, С.М. Лінда, В.Б. Якубовський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 184 c. 25. Данчак І.О. Проектування житлового середовища для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями: Навчальний посібник / І.О. Данчак, С.М. Лінда.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – 132 с. 26. Ежов В. И. Архитектура общественных зданий и комплексов / В. И. Ежов, С. В. Ежов, Д. В. Ежов. /Под общ. ред. д-ра архит., проф. В. И. Ежова. – К.: Вистка, 2006. – 380 с. 27. Змеул С. Г. Архитектурная типология зданий и сооружений / С. Г. Змеул, Б.А. Маханько. – М.: Стройиздат, 1999. – 240 с. 28. Канаян К. Проектирование магазинов и торговых центров / К. Канаян, Р. Канаян, А. Канаян. – М.: Юнион-Стиандарт Консалтинг, 2005. – 424 с. 29. Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятий общественного питания / Т.Т. Никуленкова, Г.М. Ястина. – М.: КолосС, 2007. – 247 с. 30. Проскуряков В.І. Архітектура українського театру: простір і дія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 200.. - …с 31. Уренев В.П. Предприятия общественного питания. – М.: Стройиздат, 1986. – 176с. 32. Юрчишин О.М. Проектування дитячих дошкільних закладів: навч. посібник / О.М. Юрчишин, І.П. Гнесь, Л.І. Лучко. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 152 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Архітектурне проєктування громадських будівель та споруд (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.317
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Джигіль Ю. Є.; канд. арх, доц. Яців М. Б.; канд. арх, доц. Іванов-Костецький С. О.; ст. викл. Кубай Р. М.; ст. викл. Копиляк І. М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою дисципліни є вивчення закономірностей дизайну архітектурного середовища громадських будівель різного призначення та благоустрою території в єдності із загальним об'ємно-просторовим рішенням.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Архітектурні конструкції; 2. Архітектурне проектування житлових будівель (курсовий проект) 3. Архітектурна форма та матеріали; 4. Основи містобудування та ландшафтна архітектура.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування у студентів знань про основні вимоги до проектування громадських будівель та споруд; вимог до розуміння наявної містобудівної ситуації та вміння правильно обрати належну громадську функцію; вміння обрати та запропонувати архітектурний образ, який вписуватиметься у міське середовище.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект– 100 б.
Рекомендована література: 1. Гидион 3. Время, пространство, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 454с. 2. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. –М.: Мир. 1976. – 374с. 4. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642с. 5. Линч К. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982 – 327с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. 8. Проскуряков В. Комплекс завдань та методичні вказівки до курсових проектів з дизайну архітектурного середовища громадських будівель і споруд для студентів Інституту архітектури ІІІ-V курсів: методичні вказівки. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 144с.

Архітектурне проєктування громадських будівель та споруд (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.222
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.арх., доц. Данчак Ігор к.арх., доц. Соловій Любов к.арх., доц. Сільник Олександра
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 2 Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач ПРН 7 Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм ПРН 8 Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію ПРН 12 Проектувати архітектурні будівлі і споруди в історично-сформованому міському середовищі з урахуванням перспектив розвитку територій, регіональних особливостей архітектури
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Основи архітектурного проектування кореквізити: Архітектурне проектування середовища
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні в викладено основні засади формування громадської офісної будівлі у міському середовищі. Розглядаються напрямки формування будівель, на містобудівному рівні кварталу та об’ємно-планувальному. Висвітлюються тенденції формування паркінгу, внутрішнього простору офісного середовища та напрямки вирішення екстерєру будівлі у сформованому міському середовищі.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: оцінка активності на заняттях, перевірка індивідуальних завдань, оцінювання клаузур та переглядів. Підсумковий контроль: перевірка курсової роботи, диференційований залік.
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення. Київ. Містерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2019 2. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: навчальний посібник – Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 608 с. 3. Rainer Hascher, Office buildings: A design manual Efficiency: An analytical approach to tall office buildings, Master’s Research Studio in the Northeastern University School of Architecture in collaboration with Skidmore, Owings, and Merrill LLP, 2013.

Архітектурне проєктування громадських будівель та споруд (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.355
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Михайло Петрович Хохонь - к.арх., асистент Назар Володимирович Ратушинський - к.арх., асистент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В процесі виконання курсової роботи студенти повинні оволодіти методикою та технологією архітектурного проектування такого типу будівель у сформованому міському середовищі; набути навики просторової організації різноманітних функціональних процесів, оптимального вибору конструктивної системи будівлі; грамотного узгодження архітектурної форми будівлі з оточуючим міським середовищем. Під час розроблення проектного вирішення студентом вивчаються норми проектування і технологічні процеси будівель адміністративного, ділового призначення, організації паркування автомобілів; санітарні та протипожежні вимоги, до цього типу будівель, а також питання інженерного обладнання. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - Вміти виконати техніко-економічне обґрунтування варіантів архітектурних і містобудівних проектних рішень. - Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; - Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи архітектурного проектування Історія архітектури Архітектурна графіка та композиція Дизайн архітектурного середовища Архітектурні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Архітектурне проектування громадських будівель та споруд» ґрунтується на вивченні та творчому осмисленні аналогів архітектурних проектів, аналізі теоретичних знань, нормативних вимог, врахуванні конструктивних особливостей та потреб інженерного обладнання та ґрунтується на індивідуальному творчому процесі створення ескізного проекту офісної будівлі. Вивчення дисципліни відбувається шляхом індивідуальної роботи викладача з кожним студентом, аналізом проектних пропозицій, пошуком варіантів проектних рішень та відбором найкращих.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект– 100 б.
Рекомендована література: 1. Державні будівельні норми України. Планування та забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2019. К., Мінрегіон України, 2019. 2. Державні будівельні норми України. Громадські будинки та споруди. Основні положення. ДБН В.2.2-9:2018. К., Мінрегіон України, 2018. 3. Державні будівельні норми України. Будинки адміністративного та побутового призначення. ДБН В.2.2-8:2010. К., Мінрегіонбуд України, 2011. 4. Державні будівельні норми України. Автостоянки та гаражі для легкових автомобілів. ДБН В.2.3-15:2007. К., Мінбуд України, 2007. 5. Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. ДБН В.1.1-7:2016. К., Мінрегіон України, 2017. 6. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд: навч. посібник – 2-е вид,, випр. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 644 с. 7. Містобудівне проектування. Частини 1 та 2: навч. посібник /Г.П. Петришин та ін.; - за редакцією Г.П. Петришин, Б.С. Посацького, Ю.В. Ідак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2016. 8. Вечерський В.В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць.- К.: НДІТІАМ, 2003. 9. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: Наукові методи дослідження: Навч. посібник / Г.П. Петришин.У.І. Іваночко та инші.; За ред.. Г.П. Петришин.- Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Архітектурне проєктування громадських будівель та споруд (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.279
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: Кандидат архітектури, доцент Кознарська Галина Євгенівна Старший викладач ЗВО Дідик Володимир Васильович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 191 Архітектура і містобудування; 2. Знання державних проектних і санітарно-гігієнічних норм, на основі яких здійснюються перед проектний аналіз, розрахунки, пошукове, ескізне і робоче архітектурно-містобудівне проектування. 3. Знання та розуміння прийомів та методів архітектурних обмірів та проектування, відповідно до вимог чинних стандартів і технічних умов; 4. Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі архітектури і містобудування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи геодезії, Архітектурне проектування житлових будівель (курсовий проект), Архітектурні конструкції будівель і споруд, Містобудівне проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування у студентів знань про основні вимоги до проектування громадських будівель та споруд; вимог до розуміння наявної містобудівної ситуації та вміння правильно обрати належну громадську функцію; вміння обрати та запропонувати архітектурний образ, який вписуватиметься у міське середовище. Результатом вивчення є архітектурний проект громадської будівлі (до 2000 м2) та його території обсягом 2 аркуші формату А1; техніка подачі – цифрова або авторська графіка.
Методи та критерії оцінювання: Клаузури, знання теоретичних основ (тест) – 30% Курсовий проект – 70%
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. 2. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд //Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 3. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П. Петришин, Б.С. Посацький, Ю.І. Криворучко, С.В. Ганець та ін.; за ред. Г.П. Петришин, Б.С. Посацького, Ю.В. Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.