Історія містобудування

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.088
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доцент, доктор архітектури Ідак Юлія Володимирівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання основних понять та категорій, що дозволяють зрозуміти особливості формування і закономірності розвитку міст в історичній ретроспективі; - знання особливостей формування міських поселень під впливом політичних, економічних та соціальних чинників і у взаємозв’язку із загальними закономірностями історичного процесу та культурного розвитку; - усвідомлення важливості історичних процесів для розвитку сучасних міст в Україні та світі, що стали важливою умовою формування їх ціннісних орієнтирів; - уміння використовувати набуті знання з історії містобудування у професійній діяльності архітектора та всебічно аналізувати історичні процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення; - уміння прогнозувати процеси й оцінювати стан розвитку міст в контексті історії людства; - набуття навичок порівняльно-історичного аналізу, виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного розвитку на прикладі конкретно заданого міста.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: "Архітектурна графіка та композиція, частина 2", "Історія архітектури, весь курс", "Історія державності та культури України"; кореквізити: "Основи містобудування та ландшафтна архітектура", "Дизайн архітектурного середовища", "Філософія".
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна складається із п’ятнадцяти лекцій у яких розкрито основні положення чотирьох логічно структурованих тем. Послідовність їх викладу відповідає загальноприйнятій періодизації історії на п’ять основних епох: доісторичний та давній періоди, Сердньовіччя, Новий та Новітній час. Особливу увагу приділено висвітленню навчальної інформації про еволюцію міських поселень від давнини (3 тис. р. до н.е.) до Нового часу (початку ХХ ст.). У логічно структурованих темах узагальнено основні поняття та категорії, що дають змогу зрозуміти особливості формування і закономірності розвитку міст в історичній ретроспективі; розкрито особливості формування під впливом політичних, економічних та соціальних чинників і у взаємозв’язку із загальними закономірностями історичного процесу та культурного розвитку; сформульовано внутрішню природу історичних процесів в контексті розвитку сучасних міст в Україні та світі, що стали важливою умовою формування їх ціннісних орієнтирів; продемонстровано приклади використання набутих знань з історії містобудування у професійній діяльності архітектора та всебічного аналізу історичних процесів, подій та фактів з наукових позицій їх тлумачення. Для поглиблення отриманих знань і вдосконалення практичних навичок порівняльно-історичного та історико-типологічного аналізу, виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного розвитку міста, кожна тема супроводжується контрольними заходами (поточним контролем) і завершується розробленням індивідуальної науково-дослідної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Основним методом контролю знань студентів є поточний (15 б.), підсумковий (15 б.) та семестровий (екзамен, 70 б.) контроль. Сумарно 100 б.
Рекомендована література: Асєєв, Ю. С. та ін., 2003. Історія української архітектури. В.: В. Тимофієнко, ред. Київ : Техніка. Тимофієнко, В. І., 2000. Нариси всесвітньої історії архітектури: в 4 т. Київ : КНУБА. Benevolo, L., 1993. Die Stadt in der europaischen Geschichte. Aus dem Italienischen ubersetzt. von P. Schiller. Munchen : Beek. Egli, E., 1967. Geschichte des Stadtebaues. Die Neue Zeit. Zurich und Stuttgart : Eugen Rentsch Verlag Erlenbach. Kostof, S., 2005. The City Assembled : the Elements of Urban Form Through History. Reprint Edition. London : Thames & Hudson Ltd. Lavedan, P., 1959. Histoire de L’Urbanisme Renaissance et Temps modernes. Paris, Henri Laurens. Mumford, L., 1979. Die Stadt Geschichte und Ausblick. Band 1,2. Munchen : Deutscher Taschenbuch Verlag.