Еволюція житла (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.115
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.арх., доц. Гнат Галина к.арх. Любов Соловій
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН1 Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності ПРН9 Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проєкти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій ПРН14 Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Архітектурне проектування житлових будівель Кореквізити: Еволюція житла
Короткий зміст навчальної програми: Зміст дисципліни «Еволюція житла», який дозволяє легко оволодіти матеріалом лабораторних занять. Ознайомлення з нормативами проектування багатоквартирних житлових будинків. Функціональна схема житлового будинку. Містобудівельний аналіз ділянки. Природно-ландшафтний аналіз. Робота над генеральним планом, благоустроєм території, поверхових планів, перетинів. Робота над фасадами житлового будинку. Пошук кольорового вирішення. Конструктивно-будівельні основи проектування житлової споруди. Архітектурна-композиція житлового будинку. Оволодіння студентом основними принципами графічної подачі архітектурного проекту багатоквартирного житлового будинку.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: оцінка активності на заняттях, оцінювання клаузур, поточний контроль. Підсумковий контроль: диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції: монографія / І.П.Гнесь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 652 с. 2. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад: Перевод с нем. – Третье изд., переработанное и дополненное: - М.: Издательство «Архитектура-С», 2007 – 264 с.: ил. 3.ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення. Київ. Містерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2019

Еволюція житла

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.113
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: д.арх., проф. Ігор Гнесь к.арх., доц. Любов Соловій
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 1. Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності ПРН 2. Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач ПРН 7.Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм ПРН 14. Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Архітектурне проектування житлових будівель Кореквізити: Архітектурне проектування середовища
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Еволюція житла» складається з лекційного курсу і практичних занять. Метою дисципліни є підготовка сучасного висококваліфікованого фахівця в сфері проектування багатоквартирного житла. У дисципліні в логічній послідовності викладено такі основні теми як соціальна роль житла; особливості урахування демографічних, містобудівних, нормативних, кліматичних, економічних, соціально-психологічних та архітектурно-композиційних чинників при проектуванні багатоквартирного житла (будинків і квартир); споживчі якості різних розпланувальних типів житлових будинків; раціональна організація прибудинкової території; взаємопов'язаність планувальної структури будинку і квартир; прийоми оптимізації планувальної організації квартир. Висвітлюються закономірності еволюції житла від перших типів багатокамерного житла до сучасного житлового середовища, даються прогнози на майбутнє. Усі розділи логічно взаємопов’язані. Багато питань із розглянутих у дисципліні недостатньо висвітлено в сучасній навчальній літературі. У викладені дисципліни дотримано певної схеми подачі матеріалу, яка дає змогу засвоїти матеріал предмету за зростанням складності. Усі твердження супроводжено великою кількістю ілюстративних зразків та прикладів із вітчизняної та зарубіжної практики. Засвоєння матеріалу закріплюється виконанням практичних розрахунково-графічних проектних завдань, написанням реферату і виконанням курсового проекту багатоквартирного житлового будинку середньої поверховості.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: оцінка етапів виконання серії розрахунково-графічних робіт, якості написання реферату згідно запропонованої тематики. Підсумковий контроль: диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Багатоквартирне житло: тенденціїеволюції: монографія / І.П.Гнесь. – Львів: ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2013. – 652 с. 2.Гнесь І.П. Однородинний житловий будинок: Навчальний посібник / І.П. Гнесь, Р.А. Рудик, В.Б. Якубовський. – Львів: Видавництво Національного університету //Львівська політехніка . - 2009.