Архітектурна графіка та композиція, частина 1

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.021
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент, к. арх. О. Б. Білінська, доцент, к. арх. Х. С. Бойко, старший викладач М. М. Обідняк, доцент, к. арх. О. П. Олешко, доцент, к. мист. О. І. Ремешило-Рибчинська, доцент, к. арх. С. І. Топилко
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміння користуватись сучасними і традиційними інструментами для виконання креслень і макетів; • опанування геометричними побудовами, способами зображення різноманітних поверхонь, архітектурними шрифтами та проекційним кресленням; • знання основних елементів, властивостей просторових форм та основних видів композиції; • знання основ кольорознавства, вміння застосовувати тонування аквареллю в архітектурному кресленні; • формування власної авторської графіки для оформлення архітектурного, технічного креслення та прийомів макетування; • освоєння обмірів на прикладі форм класичної архітектури, виконання обмірних креслень та проведення композиційного аналізу; • опанування додаткових засобів оформлення архітектурних проектів (антураж, стафаж) та знання ергономічних норм.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: Історія архітектури, частина 1 Нарисна геометрія Живопис, рисунок, скульптура, частина 1 Основи архітектурного проектування, частина 1 Основи архітектурного проектування (КП), частина 1
Короткий зміст навчальної програми: Висвітлено як сучасному архітектору для подачі своїх проектів, не зважаючи на поширення машинної і комп’ютерної графіки опанувати досконалою, ефектною графікою, яка допоможе йому втілювати всі творчі задуми і стати конкурентно здатним в наш час. Розкрито правила як працювати з креслярськими інструментами, засвоювати техніку складання, оформлення та читання креслень, а також вивчити основи роботи над архітектурними проектами, засвоїти основні архітектурні форми з класичної архітектурно-мистецької спадщини. Практично виконувати нескладні обміри архітектурних об’єктів, що є необхідним для успішного подальшого навчання.
Методи та критерії оцінювання: Впродовж семестру і на заліку студент може набрати до 100 балів Для допуску до заліку студент повинен виконати всі навчальні завдання.
Рекомендована література: 1. Архітектурна графіка [Текст] : метод. вказівки до виконання практ. завдань для студ. спец. 6.120100 "Дизайн архітектурного середовища" / уклад. О. В. Чемакіна, В. І. Дриженко ; Національний авіаційний ун-т. Інститут екології та дизайну. Факультет архітектури та дизайну. - К. : НАУ, 2005. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с. 13. 2. Відмивка перспективи пам'ятника архітектури (поліхромія) [Текст] : метод. вказівки і прогр. до викон. курсової роботи для студ. I курсу архіт. ф-ту спец. 7.120102 "Архітектура будівель і споруд", 7.120105 "Дизайн архітектурного середовища", 7.120103 "Містобудування" / уклад. Т. М. Ладан ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К. : КНУБА, 2007. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 19. 3. Геометричне креслення [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Т. М. Клименюк [и др.] ; ред. Т. М. Клименюк ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2003. - 183 с.: рис. - (Дистанційне навчання). 4. Гордєєва, Є. П. Перспектива [Текст] : зб. завдань: Навч. посібник / Є. П. Гордєєва, Я. Р. Лелик ; Луцький держ. технічний ун-т. - Луцьк : ЛДТУ, 2003. - 185 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 181-182. 5. Клименюк Т. М. Архітектурні обміри та інвентаризація пам'ятників [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, Х. С. Бойко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 173 с. : іл. - Бібліогр.: с. 152-156. 6. Петришин Г. П. Архітектурна графіка [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Г. П.Петришин, М. М. Обідняк ; ред. Г. П. Петришин. - Л. : РАСТР-7, 2009. - 272 с.: рис. - Бібліогр.: с. 270. 7. Петришин Г. П. Архітектурне проектування. Початковий курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Архітектура" / Г. П. Петришин, М. М. Обідняк. - Л. : РАСТР-7, 2010. - 275 с. : рис. - Бібліогр.: с. 272-275 8. Проектна графіка [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Клименюк [та ін.] ; за ред. Т. М. Клименюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., допов. і перероб. - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. - 220 с. : рис. - Бібліогр.: с. 216-218.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).