Архітектурна фізика, частина 2

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.112
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: Старший викладач Смалійчук Андрій
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -Засвоїти поняття інсоляції та її роль в архітектурному середовищі, а також вплив інсоляції на формування мікроклімату внутрішнього і зовнішнього середовища. -Здобути навики виконання графічно-розрахункових робіт пов’язаних з визначенням тривалості інсоляції в архітектурному середовищі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Архітектурна світлологія. Функціональні, фізіологічні, та економічні аспекти освітлення в архітектурі Світлотехнічні величини та поняття, основні закони світлотехніки. Природне освітлення. Кількісні та якісні характеристики природного світла. Світловий клімат і його основні характеристики Коефіцієнт природної освітленості Нормування природного освітлення Графоаналітичний метод розрахунку природного освітлення. Інсоляція приміщень та міських територій. Поняття інсоляції та її значення в архітектурі. Визначення тривалості інсоляції за допомогою інсоляційних графіків. Сонцезахист, сонцезахисні конструкції. Світловоди та світлопроводи. Штучне світло, основні характеристики освітлювальних приладів. Освітлювачі та прожектори. Зовнішнє архітектурне освітлення. Методи освітлення, освітлення архітектурних ансамблів та комплексів. Освітлення інтер’єрів та ландшафту.
Методи та критерії оцінювання: Графічні роботи, усне опитування (40%); Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмова форма.
Рекомендована література: 1. Оболенский Н.В., Лицкевич В.К., Макриненко Л.Н., Мигалина Н.В. Архитектурная фізика. – М.: Стройиздат, 1997. – 448 с. 2. Скриль І.Н., Скриль С.І. Основи архітектурної світлології (розрахунок і проектування природного, штучного й суміщеного освітлення та інсоляції). – Полтава: ПНТУ, 2004. – 225 с. 3. Гусев Н.М. Основы строительной физики. М., Стройиздат, 1975; 4. Оболенский Н.В. Архитектура и солнце. М., Стройиздат 1988; 5. Волоцкой Н.В. Светотехника. М., Гостройиздат, 1961; 6. Скриль І. Н. Інсоляція житла. Київ, Будівельник, 1981; 7. Йожеф Косо Солнечный дом. Естественное освещение в планировке и строительстве. М, Контэнт, 2008. – 173с. 8. Филин В.А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что – плохо. – М: Видеоэкология, 2006. – 512 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).