Санація та ремонт будівель, технологія будівництва

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.179
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., доцент Назаревич Б.Л., к.т.н., ст. викладач Віхоть С.І.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні положення та завдання будівельного виробництва, види і особливості будівельних процесів при зведення будинків і споруд, потрібні ресурси, технічне і тарифне нормування, вимоги до якості будівельної продукції і методи її забезпечення. • Вміти: визначати склад робочих операцій і будівельних процесів, обґрунтовано вибирати метод виконання будівельного процесу і необхідні технічні засоби ( у тому числі з виконанням обчислювальної техніки), розробляти технологічні карти будівельних процесів. • Встановити: уявлення про основні напрямки розвитку і перспективи практичного застосування цифрової обробки сигналів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельна техніка; • Охорона праці у будівництві; • Економіка будівництва; • Організація будівництва і управління у будівництві.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст навчального модуля: Капітальне будівництво, його роль та завдання. Область реалізації капітального будівництва. Місце технології будівельного виробництва. Основні напрямки технічного процесу у будівництві. Будівельна продукція. Будівельні процеси, їх склад і структура. Технічне нормування: суть і склад. Будівельні роботи. Нормативна документація будівельного виробництва. Технологічне проектування будівельних процесів. Основні положення по технології процесів переробки грунту. Розробка грунту механічним методом. Основні положення по технології процесів монолітного бетону та залізобетону.
Методи та критерії оцінювання: • Письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. За редакцією Ярмоленко М. Г. Технологія будівельного виробництва. К. Вища школа, 2005р. 2. За редакцією Черненко В. К. Технологія будівельного виробництва. К. Вища школа. 2002р
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).