Нарисна геометрія

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.054
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технічна механіка та інженерна графіка
Лектор: Стоцько Ростислав Зиновійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Знання теоретичного курсу дисципліни 2. Вміння застосовувати отримані знання для виконання конкретних практичних завдань
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Геометрія, креслення
Короткий зміст навчальної програми: Нарисна геометрія вивчає правила і способи побудови зображень просторових геометричних форм на площині, розв’язує геометричні задачі, пов’язані з трьохвимірними об’єктами на їх двовимірному зображенні, створює базу архітектурно-будівельного проекту. Мета вивчення дисципліни «Нарисна геометрія» — навчити майбутніх фахівців з архітектури аналізувати геометричні форми предметів та об’єктів, абстрактно, логічно та просторово мислити, розв’язувати геометричні задачі, виконувати геометричні побудови в архітектурно-будівельних кресленнях.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика теоретичних знань студентів проводиться шляхом оцінювання поточних графічних робіт та складання іспиту з усною та письмовою компонентою та проводиться з використанням віртуального навчального середовища НУ «Львівська політехніка» http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12279. Нарисна геометрія АР Критерії оцінювання результатів навчання студентів № п/п Назва графічної роботи Макс. кількість балів. 1 ГР-0 (Титульний аркуш) 2 2 ГР-1 (Проекції прямої) 4 3 ГР-2 (Проекції площини) 4 4 ГР-3 (Тіні архітектурного фрагменту) 5 5 ГР-4 (Тіні архітектурного об"єкта) 5 6 ГР-5 (Перетин дахоподібних многогранників) 5 7 ГР-6 (Побудова перспективи способом архітекторів) 5 Загалом 30 Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК)-30 Екзаменаційний контроль письмова компонента -50 усна компонента- 20 Разом за дисципліну -100
Рекомендована література: 11.Михайленко В.Є. та ін. Нарисна геометрія. Підручник для вузів. Київ, 1986 р. 2. Короев Ю.Н. Начертательная геометрия. Учебник для ВУЗов. М. 1987 г. 3. П.П. Волошкевич, О.О.Бойко, Б.В.Панкевич, Є.В.Мартин, А.Л.Беспалов Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. Львів, Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007р 4. А.А. Чекмарев “Инженерная графика”. М. 1988р. 5. О.П. Калиновська, Е.В. Геккер. Посібник “Нарисна геометрія”. Київ, НМК ВО, 1990р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).