Основи архітектурного проєктування, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.046
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Доц., к.арх, доц. каф. Чень Л.Я. К.арх, асист. Фролова Ю.В
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Розуміння всієї складності архітектурного механізму, що застосовується як в навчальному процесі, так і в проектній архітектурній практиці; • Вміння спершу виконати клаузуру та розробити ескіз проекту; • Вміння композиційно грамотно, пропорційно і масштабно запроектувати архітектурний об’єкт; • Вміння композиційно поєднати запроектований житловий об’єкт із навколишнім середовищем • Вміння показати функціональну доцільність об’єкта в довкіллі; • Вміння за допомогою графічних і художніх засобів показати свою архітектурну ідею (концепцію). • Володіти необхідними знаннями і навичками під час виконання проектних робіт заданого архітектурного об’єкту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Архітектурна графіка, Основи архітектурного проектування Кореквізит: Основи композиції, Проектування малих архітектурних форм.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Основи архітектурного проектування» ґрунтується на наступних розділах – виконання клаузури та ескізу архітектурного об’єкту в графічній техніці; викреслювання плану та генплану, фасадів, перерізу, аксонометрії заданого архітектурного об’єкту з антуражем. Вивчення дисципліни відбувається послідовним викладанням курсу з виконання ряду архітектурних завдань, розробки проекту заданого архітектурного об’єкту і викреслювання його, кольорова подача креслень та оформлення архітектурним шрифтом титульного аркушу.
Методи та критерії оцінювання: Клаузури, контрольні перегляди – 30 б. Оцінка загальної ідеї проекту та якості графічного виконання – 70 б
Рекомендована література: 1. Я.Янтал, Л.Кушнир, И.Сламень, Б.Гавранкова. Архитектурное черчение. – Киев «Будівельник» 1980 2. Дежавні будівельні норми. Житлові будинки для індивідуальних замовників ДБН 79-22- К.: 1992. 3.Мойсеєнко З.В.Хохол Ю.Ф.Індивідуальний житловий будинок._ К.: Будівельник, 1981 4. І.П.Гнесь, Р. А.Рудик, В.Б.Якубовський, І.В.Якубовський Однородинний житловий будинок. – Львів, Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка», 2007. 5. Основы архитектурной композиции и проектирования. / Под общей ред. А.А.Тица. – Киев: «Выща школа». – 1976. 6. Н.Н. Таранов. Рукописный шрифт. Москва -153с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Основи архітектурного проєктування, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.045
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: старший викладач Лучко Лариса асистент Ілляшенко Марина
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 1. Володіння знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної і професійної доброчесності. ПРН 2. Знання сучасних тенденцій розвитку перспективних типів громадських будівель і житлових утворень на різних ієрархічних рівнях, розуміння механізмів впливу основних чинників, які обумовлюють цей розвиток, на поточний момент, на найближчу і віддалену перспективу. Вміння самостійно розвивати і вдосконалювати свої знання і вміння: здійснювати цілеспрямований пошук та відбір інформації стосовно прикладних архітектурних проблем, аналізувати та систематизувати інформацію, будувати гіпотези і формулювати висновки. Здатність застосовувати набуті теоретичні знання, традиційні та інноваційні методи наукового аналізу для вирішення архітектурно-містобудівних задач в сфері житлового і цивільного будівництва. ПРН 7. Володіння знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, вміння критично оцінювати соціально-демографічні, економічні, екологічні, етичні й естетичні результати різних варіантів вирішення актуальних архітектурно-містобудівних проблем, та наслідки порушення державних будівельних норм і містобудівного законодавства. ПРН 14. Здатність до проведення прикладних передпроектних досліджень при проектуванні інноваційних громадських об’єктів та різних типів багатоквартирного і однородинного житла.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Основи архітектурного проектування, частина 1 Основи архітектурного проектування (Архітектурне кольорознавство) Архітектура графіка і композиція, частина 1 Кореквізити: Архітектура графіка і композиція, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Курс є введенням в архітектурне проектування, і продовжує освоєння студентами низки базових практичних знань про архітектуру та частини будівель. Враховуючи, що технічні основи архітектурно-будівельної справи викладаються в інших, паралельних курсах, у цьому курсі головна увага приділяється вивченню композиційних засобів архітектури: обсягу та простору, основним архітектурним елементам будівель та їх формам, тектонічній структурі, пропорціям, масштабу, прийомам гармонії. Ці засоби та прийоми композиції розглядаються відповідно до функціонального призначення будівель, їх соціальної та художньої значущості, умов будівництва, будівельної техніки та економіки. Кінцевою мету предмета «Основи архітектурного проектування» є формування у майбутніх спеціалістів знань та навичок cкладання ескізів та проектів, в яких застосовуються та враховуються правила композиції, оволодіння комплексом прийомів та засобів об'ємно-графічного моделювання форми, необхідних для реалізації проектних ідей на всіх стадіях роботи над проектом. В курсі «Основи архітектурного проектування» звертається увагу головним чином на структурно-композиційну сторону архітектурних об'єктів та на оволодіння основними засобами вираження архітектурного задуму. Основним методом навчання проектуванню є виконання практичних проектних робіт. В курсі «Основи архітектурного проектування» такими роботами є роботи з архітектурної графіки, композиції та основ проектування. Найважливішим завданням цих перших робіт є розвиток у майбутніх архітекторів об'ємно-просторового уявлення, що дозволяє компонувати архітектурну форму споруди та розуміти креслення. На заняттях розвиваються композиційні здібності студентів, просторове мислення, довільне оперування творчими завданнями, здатність до конструювання. Програмою дисципліни передбачається виконання практичних завдань, спрямованих на вивчення і вдосконалення навичок з архітектурної графіки, композиції та проектування : збір матеріалу по темі проекту, поточні графічні роботи - як аудиторні (клаузури), так і самостійні, створення проекту рекреаційного будинку з макетом.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: оцінка етапів виконання серії графічних робіт, перевірка курсового проекту. Підсумковий контроль: диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Анпілогова В.О. Будівельне креслення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. О. Анпілогова ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2004. – 109 с. 2. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва [Текст]. Архітектурно-будівельні креслення. Правила виконання. Позначення характеристик точності ДСТУ Б А. 2. 4-37:2008. – Вид. офіц. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 80 с. - (Національний стандарт України) 3. Кудряшев К.В. Архитектурная графика [Текст] : учеб. пособие по направлению 630100 "Архитектура" / К. В. Кудряшев. – М. : Архитектура-С, 2006. – 308 с. 3. Нойферт. Будівельне проектування – Дніпро: Книжкова літера, 2017 – 624 с. 4. Мироненко В.П. Эргономические принципы архитектурного проектирования (теоретико-методологический аспект) / В. П. Мироненко. – Х. : Основа, 1997. – 110 с. 5. Петришин Г.П. Архітектурна графіка [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Г.П.Петришин, М.М.Обідняк ; ред. Г.П.Петришин. – Л. : РАСТР-7, 2009. – 272 с. 6. Петришин Г.П. Архітектурне проектування. Початковий курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Архітектура" / Г.П.Петришин, М.М.Обідняк. – Львів. : РАСТР-7, 2010. – 275 с. 7. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень // Державний стандарт України: Системи проектної документації для будівництва ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. – 55 с. 8. Проектна графіка. Навчальний посібник / Т. М. Клименюк, Н. А. Консулова, М. В. Бевз, Х. І. Ковальчук; За ред. Т. М. Клименюк. Друге видання, доповнене і перероблене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 220 с. 9. Чинь Франсис, Д. К. Архитектурная графика / Д. К. Чинь Франсис. – М: Астель; АСТ, 2007. – 224 с.

Основи архітектурного проєктування, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.048
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.арх. Кознарська Галина Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування; управління проектами • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності. • Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Компетентність у виконанні архітектурних та містобудівних робочих креслень; • Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи архітектурного проектування, частина 1 • Архітектурна графіка та композиція, частина 1 • Архітектурна графіка та композиція, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Проектування житлового будинку для відпочинку у природному ландшафті. Розпланування території присадибної ділянки навколо будинку. Застосування принципів енергозберігаючої і екологічної архітектури та гармонійне поєднання внутрішнього середовища з зовнішнім. Склад проекту (перелік креслень) - генплан з відкритим планом першого поверху (1:100) - характерний перетин по ділянці з будинком (1:100) - плани поверхів (1:100) - фасади (1:100) - аксонометрія або перспектива будинку з ділянкою
Методи та критерії оцінювання: • Ідея – 10% • Генплан з відкритим планом 1-го поверху (М 1:100), за наявності також план 2-го поверху (М 1:100) – 20% • Фасади (один М 1:50, решта - М 1:100) – 20% • Характерний перетин по будинку з ділянкою (М 1:100) – 15% • Аксонометрія або перспектива будинку з ділянкою – 15% • Графічне оформлення – 20%
Рекомендована література: • Дачний будинок: Методичні вказівки до курсового проектування для студентів І курсу напрямку 1201 “Архітектура” / Укл.: Криворучко Ю.І., Бобош Г.Є., Гоблик А.В., Король Є.І.–– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010.–– с. 36 • Розпланування території присадибної ділянки: Методичні вказівки до курсового проектування для студентів І і ІІ курсів напрямку 1201 “Архітектура” / Укл.: Бобош Г.Є., Мазур Т.М., Гоблик А.В., Король Є.І.–– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.–– с. 32 • Правила виконання архітектурно-будівельних креслень // ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ: Система проектної документації для будівництва ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93).— Київ: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996.— 55 с.

Основи архітектурного проєктування, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.047
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх., доц. Воронкова І.С. ст. викл. Богданова Ю.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів зі специфікою проектування внутрішнього та зовнішнього середовища дачного будинку, вироблення практичних навичок ескізування та оформлення креслень. Навчити студентів комплексно проектувати житловий будинок для відпочинку у природному ландшафті з врахуванням стильових, функціональних та естетичних вимог.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурна графіка та композиція.
Короткий зміст навчальної програми: Проект дачного будинку є першим архітектурним проектом студента, де він набуває вміння самостійно проектувати та комплексно підходити до розв’язання архітектурних задач, аналізувати і враховувати всю суму вихідних даних (умов ділянки, планувальних обмежень, чинних норм і правил проектування, стилістичних та естетичних вимог) та вчиться знаходити архітектурно-планувальні рішення, яке б забезпечувало найкращий спосіб функціонування об’єкта. В даному проекті студент знайомиться з особливостями житлової та рекреаційної функцій та засобами до функціонально-просторової організації будівлі та її оточення. У процесі проектування студент повинен відчути зв'язок між об’ємно-просторовою структурою будинку та зовнішнім середовищем на основі вивчення процесів життєдіяльності сім’ї.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Графічні роботи – 100 б.
Рекомендована література: 1. Малі архітектурні форми: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Ковальчук Х.І., Богданова Ю.Л., Гой Б.В. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2008. - 22 с. 2. Проектування малих архітектурних об’єктів: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Воронкова І.С., Богданова Ю.Л., Ковальчук Х.І. – Львів: кафедра дизайну архітектурного середовища, 2015. 3. Ковальчук Х.І., Богданова Ю.Л. Гармонізація міського середовища засобами дизайну: Конспект лекцій для студентів базового напряму 070102 "Архітектура" спеціальності "Дизайн архітектурного середовища". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – 52 с. 4. Проектна графіка: навч. посібник для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Т. М. Клименюк [та інш.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л. : Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 220 с. 5. Крижановська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну: Підручник. – К.: "Ліра-К", 2009. – 218с. 6. Джон Брукс. Дизайн сада. – М.: БММ. – 2009. – 384с. 7. Гнесь І.П., Рудик Р.А., Якубовський В.Б., Якубовський І.В. Однородинний житловий будинок: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 111 с. 8. Малоповерховий житловий будинок. Частина 1. Архітектурне проектування: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Іванов-Костецький С.О., Проскуряков О.В.. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2015. - 39 с. 9. Дэвид Адлэр. Метрический справочник проектирования. Данные для архитектурного проектирования и расчета . – М.: Архитектура-С. –2008.–764с.

Основи архітектурного проєктування, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.044
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: доц., к.арх., Базилевич Вікторія Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 Уміння застосовувати програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. РН2 Знання нормативної бази архітектурно-містобудівного проєктування. РН3 Здатність розробляти проєкти, здійснювати передпроєктний аналіз у процесі архітектурно-містобудівного проєктування з урахуванням цілей, ресурсних обмежень, соціальних, етичних та законодавчих аспектів. РН4 Здатність застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні. РН5 Здатність застосовувати художньо-композиційні засади в архітектурно- містобудівному проєктуванні. РН6 Здатність виявляти, аналізувати та оцінювати потреби і вимоги клієнтів і партнерів, знаходити ефективні спільні рішення щодо архітектурно-містобудівних проєктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни (пререквізити) - Основи архітектурного проектування, частина 1 Наступні навчальні дисципліни (кореквізити) - Архітектурна графіка та композиція, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна призначена для підготовки спеціалістів базового напрямку «Архітектура та містобудування». У дисципліні в логічний і послідовний спосіб викладено основні методи та послідовність виконання передпроектного аналізу, процесу проектування найпростішого житлового об’єкту – дачного будинку. Під час вивчення дисципліни основний наголос робиться на оволодінні самостійного виконання основних проектних процесів та їх етапів – аналіз та збір матеріалу, розроблення ескіз-ідеї, ескізних та проектних креслень, а також виконання макету. Під час викладання дисципліни розглядаються принципи об’ємно-просторового вирішення архітектурного об’єкту – дачного будинку та прибудинкової території з урахуванням функціональних особливостей, умов природного довкілля, кліматичних факторів. Студенти на практиці опановують специфіку організації архітектурного простору залежно від функціональної спрямованості об’єкту проектування (садовий будинок, будиночок рибалки, мисливця, туристичний притулок, будиночок для сімейного відпочинку біля озера чи моря, сауна), здійснюють відповідне розпланування ділянки. Проектне з завдання передбачає розроблення ескізних варіантів та прийняття оптимального композиційного рішення; моделювання та зображення архітектурної споруди у різних просторових ракурсах і визначених масштабах; виразне представлення проектного рішення. Значну увагу приділено ознайомленню зі світовими тенденціями проектування дачних будинків. Проектне завдання дозволяє опанувати на практиці весь комплекс проектних процедур і слугує доброю основою майбутніх курсів навчального архітектурного проектування.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання грунтується на проведенні опитувань, перевірки знань та виконаних робіт під час проведення занять, проведення заліку згідно розкладу та перевірка робіт. Під час навчання передбачено виконання клаузуриі переглядів, за які студент може отримати максимально 30 балів. В кінці семестру передбачено захист і презентація виконаної практичної роботи, за що студент може отримати 70 балів.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Архітектурне проектування дачного будинку» / О. О. Кайдановська, Л. С. Соловій. – Львів : ВНС НУ «Львівська політехніка» (сертифікат № 00955, зареєстрований Е41-202-14/2014 від 11.11.2014). Рекомендована література Базова 2. Архитектурное проектирование жилых зданий / М.В. Лисициан, В.Л. Пашковский и др.: — М.: Архитектура-С, 2006. – 488 с. 3. Банников Е. Дача. Что и как можно построить. М.: Современная школа, 2006. 4. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад / пер. с нем. – 3-е изд. – М.: Архитектура-С, 2007. – 264 с. Допоміжна 1. 1000+1 совет по строительству дачного домика / Авт.-сост. А. Шилина. – Мн.: Харвест, 2000. – 320 с. 2. Neufert Podrencznik proektowania architektoniczno-budow budowlanego: - Warszawa «Arkady»: 2000 – 552 с. 3. Гнесь І.П., Рудик Р.А., Якубовський В.Б., Якубовський І.В. Однородинний житловий будинок: Навч. посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 111 с. 4. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень. ДБН 360-92** — К.: Мінбудархітектури України, 2000 5. Стукалов О.К. Садовий будинок. – Київ: Урожай, 1991. 6. Шаповал Н.Г. Основи архітектурного формоутворення: Навч. посіб. – К.: Основа, 2008. – 448 с. Інформаційні ресурси http://proekt.bau.com.ua/dom/r-dacha http://dacharch.wordpress.com/page/6/ http://www.ex.ua/view/15833 http://colchu.com http://themoderncabin.com/ http://www.rocioromero.com проекти по темі http://www.saunders.no/work http://www.weehouse.com
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Основи архітектурного проєктування, частина 2

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.043
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: к. арх, доцент Моркляник Оксана Ігорівна к. арх., старший викладач Духняк Ірина Олегівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні поняття та терміни, що стосуються архітектурного проектування; теоретичні основи та засади проектування житлових та громадських будівель; основні методи архітектурного проектування; основні способи представлення та презентації архітектурного проекту. Вміти правильно обирати раціональні архітектурні рішення, чітко і професійно застосовувати та використовувати набуті на лекціях та лабораторних заняттях знання в навчальному проектуванні, а в подальшому в реальному архітектурному проектуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Основи архітектурного проектування, частина 1 2. Архітектурна графіка та композиція, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Лекційний курс включає 14 тем, розрахованих на 28 академічних годин. Курс розрахований на студентів І-го курсу навчання, котрі з ІІ-го семестру опановують процес архітектурного проектуванням об’єкту в реальному середовищі. Працюючи над першим навчальним проектом, студенти повинні знати основи архітектурного проектування будівель і споруд та методи, якими користуватимуться у своїй творчій діяльності. Вивчення основ архітектурного проектування розпочинається з тлумачення термінів та основних понять, що стосуються архітектурного проектування, методів архітектурного проектування та розуміння процесу і методики архітектурного проектування. Єдиний процес архітектурної діяльності через специфіку завдань роздвоюється на аналіз - пізнання окремих часток цілого і синтез отриманих знань в творчому процесі архітектурного проектування. Архітектурне проектування, як в процесі навчання, так і в практичній діяльності архітектора, об’єднує окремі дисципліни, поширюючи свій вплив на різноманітні галузі знань. Мета викладання дисципліни - навчити студента І-го курсу основ проектування та системи методів проектування: від традиційних до сучасних, аналізувати та синтезувати отримані знання з подальшим застосуванням їх у проектуванні різних типів будівель та споруд, системно мислити при вирішенні практичних завдань у процесі архітектурного проектування.
Методи та критерії оцінювання: Лабораторні роботи, екзаменаційний контроль (тест)
Рекомендована література: 1. Архітектура: Корот. словник-довідник/ А.П. Мардер, Ю.М. Євреїнов, О.А. Пламеницька та ін.; За заг. ред. А.П. Мардера. – К.: Будівельник, 1995. – 335 с.: іл. 2. Архитектурное проектирование жилых зданий/ М.В. Лисициан, В.Л. Пашковский, З.В. Петунина и др.; Под ред. М.В. Лисициана, Е. С. Пронина. – М.: Архитектура – С, 2006. – 488 с.: ил. 3. Бархин М.Б. Методика архитектурного проектирования в системе архитектурного образования: уч.-метод. пособие для архит. вузов и факультетов. – М.: Стройиздат, 1969. – 224 с. 4. Благоустрій території житлової групи: Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів базового напряму 060102 «Архітектура» спеціальностей 7.06010201, 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд», 7.06010202, 8.06010202 «Містобудування» та 7.06010203, 8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища» та курсової роботи для студентів інженерно-будівельних спеціальностей/ Укл.: Ю.Я. Сабан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 68с. 5. ГОСТ 5746-2003 (ИСО 4190-1-99) Межгосударственный стандарт. Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры. Passenger lifts. Basic parameters and dimensions. 6. Гутнов А., Глазычев В.. Мир архитектуры: лицо города. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 350 с. , ил. 7. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. 8. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. 9. ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення. 10. ДБН В. 2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Споруди транспорту. 11. ДБН В. 2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів. 12. ДБН В. 2.5-28:2006 Природне та штучне освітлення. 13. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва. 14. ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення. 15. Жестаз Б. Ренессанс. От Брунеллески до Палладио. Пер. с фр. – М.: Астрель, 2003. - 160 с. 16. Методы проектирования: пер. с англ. – 2-е изд., доп. – М.: Мир, 1986. – 326 с., ил. – Загл. 1-го изд.: Инженерное и художественное проектирование. 17. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад: Перевод с нем. – Третье изд., переработанное и дополненное: - М.: Архитектура-С, 2007 – 264 с.: ил. 18. Основы архитектурной композиции и проектирования/ Тиц А.А. и др.; Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: Вища школа, 1976. – 256 с.: ил. 19. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд і житлово-цивільних об’єктів: метод. вказівки з курсу «Робочий проект» для студентів 4 курсу базового напряму 6.1201 «Архітектура», спеціальностей 7.120101, 8.120101, 7.120102 «Архітектура будівель і споруд»/ уклад.: А.М. Штанько. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 16 с. 20. Проектування паркінгів: Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів базового напрямку 060102 «Архітектура» спеціальностей 6.06010201 «Архітектура будівель і споруд» та 6.06010203 «Дизайн архітектурного середовища»/ Укл.: О.І. Моркляник, О.М. Юрчишин, Ю.В. Ідак, О.Ю. Лисенко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 36 с. 21. Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego. /Ernst Neufert; kontynuacja Peter Neufert i Ludwig Neff; tl. z niem. Stanislaw Gawronski [et. al.]. – 3. wyd. pol., rozsz. i gruntownie zm. – Warszawa: «Arkady», 2010. 22. Чепелюк Ю.В. Архитектурная композиция как выражение «целого»-«единого». -К.: НИИТИАГ, 2000. – 30 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).