Основи теорії споруд

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.077
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Опір матеріалів та будівельна механіка
Лектор: к. т. н., доц. Шиндер Валентин Костянтинович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати основні принципи і методи теоретичної механіки, опору матеріалів та будівельної механіки, які необхідні для статичного розрахунку споруд на дію зовнішнього навантаження; • вміти виконувати кінематичний аналіз систем; досліджувати рівновагу систем сил, що діють на споруду; визначати зусилля в статично визначених системах; виконувати перевірку на міцність окремих елементів споруди; • мати уявлення про знаходження зусиль в статично невизначених системах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика (лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз, похідні та інтеграли функцій) ; • Фізика (механіка); • Теоретична механіка (загальний курс і спецкурс).
Короткий зміст навчальної програми: Кінематичний аналіз стержневих систем. Статика. Визначення реакцій опор. Дослідження матеріалів на розтяг і стиск. Пружні властивості будівельних матеріалів і оцінка несучої здатності конструкцій. Розрахунок статично визначених систем (визначення внутрішніх зусиль та побудова епюр). Визначення переміщень та розрахунок статично невизначених стержневих систем.
Методи та критерії оцінювання: розрахунково-графічна робота, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль: письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Павловський М. А. Теоретична механіка: Підручник. - Київ.: Техніка, 2002. - 512с. 2. Будівельна механіка статично невизначених стержневих систем: навчальний посібник / Б.С.Попович, О.Р. Давидчак. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 216 с. 3. Дорошук Г.П., Трач В.М. Основи будівельної механіки: Підручник.- Рівне: УДУВГП, 2003 р. – 504 с. 4. Чихладзе Е.Д. Будівельна механіка: Підручник. - Харків: УкрДАЗТ, 2002 р. – 305 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).