Архітектурне проєктування інтер'єрів

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.101
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: Грицюк_Л_С
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Застосовувати програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 2. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проектуванні. 3. Обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем, будівельних матеріалів і виробів, декоративно- оздоблювальних матеріалів. 4. Організовувати презентації та обговорення проектів архітектурно-містобудівного і ландшафтного середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурне кольорознавство; Основи архітектурного проектування, частина 1; Проектування інтер’єрів приміщень громадського призначення за темою бакалаврської дипломної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Лекційна частина складається з двох тем: 1. Проектування житлових інтер’єрів. Аналіз світового досвіду дизайну інтер’єрів, огляд різних стилів і тенденцій, виділення комплексу факторів, які формують інтер’єр. Функціональні та естетичні вимоги до зонування та оздоблення житлових приміщень: вітальня, салон, кухня, ванна кімната, спальня, дитяча кімната, кабінет, вхідні зони, гардероби. 2. Проектування громадських інтер’єрів. Функціональні та естетичні вимоги до зонування громадських інтер’єрів. Принципи об’ємно-просторового вирішення закладів громадського харчування, торгівельних закладів, офісних приміщень, вирішення колористики, підбір оздоблювальних матеріалів та меблів. Розроблення проектних креслень інтер’єрів приміщень громадського призначення заданого типу. Практична частина курсу закріплює знання з теорії проектування інтер’єрів, надає студентам професійні навички роботи під час виконання розрахунково-графічної роботи, яка складається з двох завдань: 1: Розроблення проектних креслень інтер’єрів квартири. 2: Розроблення проектних креслень інтер’єрів громадського призначення визначеного типу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 60; Екзамен - 40
Рекомендована література: 1. Архітектура інтер’єру: 20+: альбом-посібник./ Укл.: Грицюк Л.С., Черняєва В.М., Бабяк В.І. Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 109 с. 2. Інтер’єр [Текст] : альбом-посібник до лекційного курсу «Проектування інтер’єрів житлових та громадських приміщень» / Л. Грицюк, О. Пекарчук; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011 –.Ч. 1. – 2011. – 108 с. 3. Інтер’єр [Текст] : альбом-посібник до лекційних курсів «Сучасні оздоблювальні матеріали та аксесуари в інтер’єрі», «Проектування елементів інтер’єру» / Л. Грицюк, О. Пекарчук ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011 –.Ч. 2. – Л., 2011. – 76 с. 4. Проектування закладів громадського харчування; посібник. / Укл.: Грицюк Л.С., Лінда С.М., Якубовський В.Б. Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 181 с. 5. Даниленко В. Я. Дизайн. Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. – 664 іл. 6. Design and equipment for restaurants and foodservice: a management view / Costas Katsigris, Chris Thomas. – 3rd ed. New Jersey. John Wiley & Sons, Inc, 2009. – 622 p. 7. Space planning for commercial and residentional interiors /SAM KUBBA, Ph.D. McGRAW-HILL, 2003. – 544 p.

Архітектурне проєктування інтер'єрів (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.230
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна

Архітектурне проєктування інтер'єрів (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.323
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: канд. арх, доц. Іванов-Костецький С. О.; ст. викл. Кубай Р. М.; ст. викл. Копиляк І. М.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою навчальної дисципліни є опанування студентами методики проектування транспортних об’єктів, засвоєння знань та типології, принципів та прийомів дизайну індустріального середовища та його предметного наповнення, а також вдосконалення навичок проектування внутрішнього середовища громадських будівель.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурна графіка та композиція. 3. Дизайн архітектурного середовища; 4. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд.
Короткий зміст навчальної програми: У містобудівному аспекті проблема зберігання автомобілів залишається однією із найменш вивчених. Навіть у найсприятливіших умовах, за розвинутої мережі доріг, автомобіль знаходиться у русі 300?400 годин в рік, тобто в середньому 1 годину на добу, а на різних стоянках – близько 23 годин. Із всіх автомобілів, що забезпечені місцями парковки, нині лише ? 10% зберігаються в умовах, що відповідають сучасним міжнародним вимогам. Тому, знання методики проектування багаторівневого паркінгу, засади об`ємно-просторового вирішення його конструктивної системи та організації внутрішніх просторів стане в нагоді майбутнім архітекторам.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект– 100 б.
Рекомендована література: 1. Багаторівневий паркінг: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напряму 1201 «Архітектура» спеціальності 6.120.103 «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: В.І. Проскуряков, С.О. Іванов-Костецький. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 40 с. 2. Завдання та методичні вказівки до курсового проекту «Багаторівневий паркінг»: для студентів базового напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький. – Львів: кафедра дизайну архітектурного середовища, 2017. – 24 с. 3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. –М.: Мир. 1976. – 374с. 4. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642с. 5. Линч К. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982 – 327с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. 8. Проскуряков В. Комплекс завдань та методичні вказівки до курсових проектів з дизайну архітектурного середовища громадських будівель і споруд для студентів Інституту архітектури ІІІ-V курсів: методичні вказівки. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 144с.

Архітектурне проєктування інтер'єрів (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.361
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Максим Романович Ясінський - к. арх., ст. вик. Ірина Ігорівна Погранична - к.арх., асистент Мар’яна Василівна Каплінська - к.арх., асистент Назар Володимирович Ратушинський - к.арх., асистент
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен володіти основними прийомами проектування інтер’єрів житлових та громадських будівель; розуміти логіку побудови композицій історичних та сучасних стилів, а також бути ознайомленим із найактуальнішими тенденціями дизайну архітектурного середовища; проектними рішеннями задовольняти вимоги сучасної людини до комфорту та безпеки приміщень; орієнтуватись у видах, типорозмірах меблів і пристроїв інженерного обладнання; ухвалювати комплексні та обґрунтовані проектні рішення. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення; • Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно здійснювати комунікацію (усно і письмово) на державній мові та володіння принаймні однією із поширених європейських мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, спілкування в усній і письмовій формах. фахових: • Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Усвідомлення теоретико-методологічних основ архітектурного проєктування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів. • Здатність розробляти архітектурно-художні, функціональні, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, а також виконувати креслення, готувати документацію архітектурно-містобудівних проєктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи архітектурного проектування Архітектурна графіка та композиція Архітектурна форма та матеріали Архітектурні конструкції Архітектурне проектування громадських будівель і споруд Архітектурне проектування (спецпредмет)
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни «Архітектурне проектування інтер'єру (курсовий проект)» є опанування принципів творчого пошуку ідеї організації внутрішнього простору за сучасними тенденціями дизайну інтер’єрів, відповідно до загальної концепції архітектурного об’єкту. Основними завданнями пошуку видимого образу і принципової моделі організації об’ємно-планувального вирішення є: - ескізи архітектурної ідеї інтер’єру об’єкту проєктування: варіант1, варіант 2; - складання переліку основних функціональних зон, списку приміщень, їх параметрів і нормалей; - визначення місць, кількості і видів вертикальних комунікацій, влаштування основних сходових кліток і ліфтів, розміщення евакуаційних незадимлюваних сходів і виходів; - вибір коструктивно-планувальної схеми, конструкцій стін і перекрить, модулів і прольотів основних і допоміжних функціональних блоків, розробка схем розрізів; - опрацювання образно-композиційної і кольористичної моделі інтер’єру, перспективних або 3D зображень. Результатом вирішення інтер’єрів є графічні ескізи, проєктні креслення інтер’єрів архітектурного об’єкту виконані оптимальними комп’ютерними засобами, передаючи кольорово-фактурні властивості оздоблювальних матеріалів, меблів, обладнання.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка за предмет встановлюється за результатами графічного виконання альбому з проєктними пошуками
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення: Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи/ Укл.: Демків М.В., Петрик В.М., Погранична І.І., Ясінський М.Р. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 30 с. Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. – Київ. «КиївЗНДІЕП». 2019. 2. Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с немецкого. – Москва, «Архитектура-С», 2008. – 264с. 3. Грицюк Л. Інтер’єр: альбом-посібник до лекційного курсу “Проектування інтер’єрів житлових та громадських приміщень” / Л. Грицюк, О. Пекарчук. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2011 – Ч. 1. – 108 с. – ISBN 978-617-607-031-3. 4. Грицюк Л. С. Проектування закладів харчування: навч. посіб. / Л. С. Грицюк, С. М. Лінда, В. Б. Якубовський – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 184 с. – ISBN 978-617-607-292-8. 5. Panero J. Anatomy for Interior Designers / Panero J., Ripetto N. – Whitney Library of Design, 1962 (3 edition). – 146 p. 6. Henderson E. Styled : Secrets for Arranging Rooms, from Tabletops to Bookshelves / E. Henderson, A. Borsics. – New York: Potter Style, 2015. – 304 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Архітектурне проєктування інтер'єрів (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.231
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: доц. Рибенчук Микола к.арх., доц. Соловій Любов
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 1 Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності. ПРН 2 Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач ПРН 8 Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію ПРН 9 Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проєкти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій. ПРН 11 Досягати виконання у встановлений термін всіх етапів і стадій архітектурно-містобудівного проєктування, розробки всіх розділів комплексного проєкту і пояснювальної записки ПРН 13 Розробляти концепції сучасних інтер’єрних просторів, проектувати елементи інтер’єру житлових і громадських будівель ПРН 14 Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Архітектурне проектування громадських будівель та споруд кореквізити: Архітектурна фізика, частина 1
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні є викладено основні засади проектування сакральної споруди. Розглядаються напрямки формування сакральних будівель, розташування сакральних споруд у просторовому середовищі. Розкриваються особливості храмобудування у православ’ї, католицизмі та протестантизмі. Проектування сакральних споруд найрізноманітніших за місткістю і складністю, а також традиційними та сучасними вирішеннями християнських сакральних об’єктів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: оцінка активності на заняттях, перевірка індивідуальних завдань, оцінювання клаузур та переглядів. Підсумковий контроль: перевірка курсової роботи, диференційований залік.
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення. Київ. Містерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2019 2. Криворучко Ю.І. Церковна архітектура: Методичні матеріали IV-ї міжнародної школи церковної архітектури. – Львів, 1997.

Архітектурне проєктування інтер'єрів (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.285
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.арх Мазур Тамара Миколаївна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них відповідальність, мати навички професійної комунікації, взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах. • Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів та технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в своїй діяльності. • Володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації. • Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі архітектури і містобудування • Уміння фахово представляти проект – доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи містобудування та ландшафтна архітектура Архітектурна форма та матеріали Архітектурне проектування громадських будівель та споруд
Короткий зміст навчальної програми: Тенденції проектування коворкінгів, як нової формації поліфункціональних громадських об’єктів в сучасному інформаційному суспільстві, що відповідають сучасним вимогам організації неформального робочого простору для забезпечення нових форм діяльності і відпочинку людини. Основні складові коворкінг-простору (базові та додаткові). Зв'язок між типологічними ознаками коворкінг-просторів та їх архітектурно-просторовими рішеннями. Мета та завдання формування інтер’єру приміщень коворкінгів залежно від призначення та процесів, які в них відбуваються. Найважливіші принципи архітектурно-просторового вирішення: єдність і гармонія, фокусна точка (композиційний центр), баланс (рівновага), ритм, масштаб і пропорції, колір.
Методи та критерії оцінювання: Графічна робота (60 %) Залік диференційований: письмово-усна форма (40%)
Рекомендована література: 1. Kojo I. and Nenonen, S. Typologies for coworking spaces in Finland – what and how? 2016. Emerald Group Publishing Limited. Vol. 34 No. /6, P. 302-313. URL: https://doi.org/10.1108/F-08- 2014-0066. 2. Сафронова О.О. Впровадження в навчальний процес принципів людино-орієнтованого підходу в дизайні архітектурного середовища. Art and design. 2018. №1. C. 126 – 131. URL: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2018.1.12. 3. Сафронова О.О., Мазурчук Т. В., Шмельова О.Є. Особливості формування вільного студентського простору сучасного закладу вищої освіти. Технічна естетика та дизайн. 2018. Вип. 14. С. 208–213. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/1084 3/1/APSD2018_V2_P214-217.pdf. 4. Прищенко С. В. Кольорознавство: навчальний посібник / Київ: Альтерпрес, 2010. 354 с. 5.Сьомка С. В., Антонович Є. А. Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання : підручник. Київ : НАКККіМ, 2018. 360 с.