Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)

3.172.00.00 Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з телекомунікацій та радіотехніки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, переддипломна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з телекомунікацій, зокрема, програмних платформ телекомунікацій та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра як професіонала в галузі телекомунікацій та радіотехніки. Лабораторні заняття проводяться із використанням найсучаснішого телекомунікаційного обладнання і програмного забезпечення провідних виробників.
Набуті компетентності: 1. Знання теорій та методів проектування радіотехнічних та телекомунікаційних систем і мереж, в т.ч. основних специфікацій та нормативних документів в обсязі, необхідному для розв'язування спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері професійної діяльності. 2. Знання у сфері цивільного захисту у професійній діяльності з метою мінімізації впливу надзвичайних ситуацій на функціонування радіотехнічних та телекомунікаційних систем. 3. Знання технологій побудови та функціонування систем та мереж мобільного зв'язку 3-5 поколінь у обсязі, достатньому для їх розрахунку та планування. 5. Знання протоколів та методів побудови інфокомунікаційних мереж в обсязі, достатньому для здійснення професійної діяльності. 6. Знання програмних платформ та технологій їх застосування для розроблення спеціалізованого програмного забезпечення інформаційних мереж зв'язку. 7. Знання основ інформаційної безпеки телекомунікаційних систем. 8. Знання основ системного програмування інфокомунікацій в обсязі, достатньому для розроблення та підтримки спеціалізованих програмних систем. 9. Знання основних специфікацій та нормативних документів з проектування та експлуатації телекомунікаційних систем і їх елементів. 10. Знання алгоритмів та протоколів маршрутизації і розподілу потоків у телекомунікаційних мережах в обсязі, необхідному для здійснення їх системного адміністрування. 11. Здатність до навчання протягом життя та постійного підвищення кваліфікації на робочому місці. 12. Здатність працювати в команді та презентувати результати своєї діяльності.
1. Уміння застосовувати методологічний базис для проведення наукових досліджень в галузі радіоелектроніки та телекомунікацій. 2. Уміння застосовувати знання в галузі інформаційної безпеки радіотехнічних та телекомунікаційних систем та мереж для планування і застосування заходів, прийняття рішень із забезпечення захисту інформації та технічних систем у сфері професійної діяльності. 3. Уміння проектувати системи та мережі у сфері професійної діяльності з використанням діючих нормативних актів та технічних стандартів. 4. Уміння застосовувати знання у сфері цивільного захисту у професійній діяльності з метою мінімізації впливу надзвичайних ситуацій на функціонування радіотехнічних та телекомунікаційних систем. 6. Уміння володіти англійською мовою в обсязі, достатньому для здійснення професійної діяльності, написання наукових статей, читання та трактування міжнародних технічних стандартів. 7. Уміння здійснювати адміністрування гетерогенних локальних телекомунікаційних мереж на базі стеку протоколів TCP/IP. 8. Уміння проводити дослідження у галузі інформаційних мереж зв'язку в обсязі, достатньому для виявлення закономірностей їх поведінки та підвищення ефективності їх функціонування. 9. Уміння розробляти спеціалізовані програмні системи та комплекси в обсязі, достатньому для здійснення професійної діяльності. 10. Уміння планувати, розробляти та досліджувати розподілені гетерогенні сервісні системи із застосуванням елементів Cloud-технологій. 11. Уміння планувати, розробляти та досліджувати системи IoT із застосуванням технологій повсюдного комп'ютингу. 12. Уміння конфігурувати протоколи маршрутизації у вузлах телекомунікаційних мереж в обсязі, необхідному для виконання обов'язків системного адміністратора.
1. Уміння спілкуватись на різних рівнях комунікацій, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, іспанською), зокрема уяснити поставлені завдання, сформулювати оцінку можливості його виконання, задати запитання та висловити зауваження, доповісти про результати роботи, зробити публічний виступ/презентацію тощо. 2. Здатність використання різноманітні методи та засоби комунікацій, зокрема передових інформаційних технологій у професійному та соціальному спілкуванні.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: доц., д.т.н. Кайдан Микола Володимирович
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері інформаційних технологій, радіоелектроніки та телекомунікацій: фахівці з проектування телекомунікаційних систем та мереж; розробники програмного забезпечення для програмних платформ телекомунікацій Планує та проектує проводові і безпровідні інформаційні та комунікаційні мережі. Розробляє, розгортає та підтримує програмне забезпечення для інформаційних мереж, в т.ч. на основі cloud-технології. Проводить планування та експлуатацію систем інформаційної безпеки для розподілених сервісних систем.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою.