Журналістика

6.061.00.00 Журналістика
Кваліфікація: Бакалавр журналістики
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Журналістика
Особливі умови вступу: Наявність атестата про повну загальну середню освіту
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Кредити ЄКТС зараховуються студенту у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів робіт і проектів, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист бакалаврських кваліфікаційних робіт і проектів захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає включає захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Об'єкти вивчення та діяльності: соціальні комунікації в різних їхніх виявах і видах; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів. Мета навчання: сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області: поняття про журналістику, рекламу та зв'язки з громадськістю, видавничу діяльність та редагування й інші види комунікаційної діяльності як соціальнокомунікаційні інститути. Методи, методики та технології: прикладні соціальнокомунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального комунікування. Інструменти та обладнання: телевізійне та радіообладнання, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення для обробки зображень, відео, звуку та верстки.
Програмні результати навчання: ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел ПР05. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань ПР06. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків. ПР07. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань ПР09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства ПР10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей і досягнень ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, українською мовою ПР12. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, іноземною мовою ПР13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних наук ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обов?язкових джерел інформації ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення ПР16. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію ПР17. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних інтернет-платформах ПР18. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва. Блок № 1. Преса, інформагентства та інтернет-ЗМІ ПРС1.1 Написання прес-релізу ПРС1.2 Створення розважального контенту ПРС1.3 Підготовка та формування медіакіт ПРС1.4 Використання іноземних джерел у журналістській діяльності ПРС1.5 Використання професійної техніки при підготовці журналістських матеріалів ПРС1.6 Написання медіатексту слов'янською мовою ПРС1.7 Створення власної моделі газети ПРС1.8 Написання бізнес-плану ЗМІ ПРС1.9 Навички просування власного медіатексту в нових медіа Блок № 2. Радіомовлення і телебачення ПРС 2.1 Підготовка та створення аудіовізуального контенту ПРС 2.2 Аналіз першоджерел іноземною мовою при підготовці журналістського матеріалу ПРС 2.3 Створення журналістського матеріалу для Інтернет-радіо- та теле-ЗМІ ПРС 2.4 Використання телетехніки для створення медіапродукції ПРС 2.5 Підготовка та створення радіопродукції ПРС 2.6 Збір інформації однією зі слов'янських мов ПРС 2.7 Створення бізнес-проекту теле-, радіопродукції ПРС 2.8 Підготовка і створення репортажу і авторського сюжету на ТБ ПРС 2.9 Формування професійних знань оглядача та коментатора радіо і телемовлення
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України.
Практика/стажування: До викладання на ОП «Журналістика» першого бакалаврського рівня вищої освіти залучені журналісти-практики провідних регіональних ЗМІ. Протягом навчання на другому, третьому та четвертому курсах студенти проходять практику у редакціях регіональних та всеукраїнських медіа
Керівник освітньої програми, контактна особа: Кіца Мар'яна Олегівна
Професійні профілі випускників: Робочі місця в державних та приватних ЗМІ: кореспондент, фотокореспондент, репортер, інтерв’юєр, редактор, літературний редактор, відповідальний секретар, телеоператор, рекламіст, працівник пресслужби. Випускник може працювати за такими напрямками: 2451.2 Ведучий програми 2451.2 Випусковий редактор 2451.2 Журналіст 2451.2 Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації 2451.2 Інокореспондент 2451.2 Коментатор 2451.2 Кореспондент 2451.2 Кореспондент власний 2451.2 Кореспондент спеціальний 2451.2 Літературний співробітник 2451.2 Оглядач 2451.2 Оглядач політичний 2419.2 Фахівець із зв’язків із громадськістю та пресоюJobs
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма практикоорієнтована і спрямована на формування підготовку універсальних журналістів, здатних працювати у різних видах ЗМІ