Основи ергономіки

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.18
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: д.арх., доц. Рочняк Юрій Альфредович, к.арх., доц. Дида Олександра Андріївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Розуміти роль ергономіки в дизайні елементів інтер’єру, як однієї із основоположних наук при формуванні житлового і робочого простору, 2. Використовувати ергономічні принципи при проектуванні предметного середовища 3. Знати основні поняття ергономіки та фізичні параметри людського тіла і вміти достосовувати до них запроєктовані. 4. Володіти фаховою термінологією.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни (пререквізити): - Композиція та формотворення в дизайні. - Основи проектной та комп’ютерної графіки. Супутні навчальні дисципліни (кореквізити): - Основи дизайну предметного середовища.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи ергономіки», який пропонується до уваги студентів і викладачів вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації базових напрямів «Дизайн», дозволяє оволодіти сучасним методологічним і теоретичним інструментарієм для розуміння просторових ергономічних дизайнерських рішень. Дисципліна призначена для підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі дизайну. Курс розрахований на один семестр навчання та охоплює 90 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. В теоретичній частині курсу розглядаються основні поняття ергономіки, характеристики людського тіла і особливості сприйняття та використання людиною середовища, а також специфіка використання ергономіки в процесі проектування предметного середовища. В практичній частині курсу проводиться аналіз, систематизація матерілу дослідження. Під час роботи на практичних заняттях студенти мають можливість ознайомитися з практичними аспектами застосуввання отриманих теоретичних знань. У дисципліні в логічній послідовності викладено основні поняття ергономіки та методи аналізу просторових ситуацій. Курс скерований на вивчення ергономічних проектних рішень, визначення проблем та невідповідностей в організації простору та сучасних підходів до їх вирішення. У змісті послідовно розкрито базові теми дисципліни. Усі розділи логічно взаємопов’язані. Практичні завдання дозволяють глибше зрозуміти методологію ергономічного підходу під час проектування предметно-просторового середовища і усвідомити важливість використання теоретичних знань і системного підходу під час практичного проектування. В дисципліні поєднано чіткість висвітлення матеріалу з різноманіттям застосувань. Це робить дисципліну актуальною основою для практичної проектної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: проведення вибіркового усного опитування на лекціях і практичних заняттях, оцінка активності на заняттях, перевірка практичних завдань, Оцінка є сумою набраних студентом балів за поточну роботу протягом семестру. Підсумковий контроль: тестовий контроль у ВНС НУЛП, диференційований залік. Протягом семестру студент може набрати 40 балів за виконання чотирьох завдань та 60 балів на підсумковому контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки та складання усної компоненти. Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Конспект лекцій «Основи ергономіки». Навчальне видання для студентів базового напряму «Мистецтво» / Укл.: Ю.А. Рочняк – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 17 с. Рекомендована література Базова 1. Данчак І.О., Лінда С.М. Пристосування житлового середовища для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 128 с. ISBN 966-553-249-9 2. Гервас О.Г. Ергономіка. Навчально-методичний посібник – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2011. – 130с. Допоміжна 1. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін. Основи дизайну архітектурного середовища. К.: КНУБА, 2010. 400 с. 2. Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 652 с. 3. Лінда С.М., Моркляник О.І. Типологія громадських будівель і споруд: Підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 348 с. 4. Сердюк С.М. Ергономічні питання проектування людино-машинних систем. Навчальний посібник – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 334с. Інформаційні ресурси 1. ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1 2. Порадник щодостворення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 3. Порадник щодо створення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-presentation-2018/poradnuk.pdf