Живопис, рисунок, скульптура, частина 3

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.20
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Мільчевич Сергій Іванович, кандидат мистецтвознавства, доцент Лесюк Катерина Василівна, старший викладач Кузів Катерина Василівна, асистент Кузик Ігор Миколайович, асистент Кузів Катерина Василівна, асистент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: ІНТ Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Загальних: ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Фахових (спеціальних): КС2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну. КС3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну. КС6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями). КС8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта. КС9. Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Попередні навчальні дисципліни: Рисунок, живопис, скульптура ч.1, ч.2, Композиція та формотворення в дизайні ч.1,ч.2, Композиція та формотворення в дизайні ч.1,ч.2, Основи проектної та комп’ютерної графіки. Супутні й наступні навчальні дисципліни: Рисунок, живопис, скульптура ч.4,ч.5,ч.6,ч.7, 3D моделювання, Концептуальний дизайн, Мультимедійний дизайн.
Короткий зміст навчальної програми: - В основу дисципліни послідовно закладені допоміжні теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності процесу рисунку та живопису. Навчальна робота супроводжується коротким теоретичним викладом у вигляді пояснень викладачів в процесі виконання завдань, або на вступних лекціях, якими відкриваються відповідні теми. Композиційні варіанти, засоби, технічні прийоми, матеріали ? вибираються в залежності від теми завдання та тривалості академічного рисунку. Пластична анатомія входить в курс « Живопис, рисунок, скульптура ч.3» розрахована на один семестр навчання, в загальному охоплює 30 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. Маючи спільну мету, пов’язану із загальною підготовкою студента-дизайнера, кожна із частин має свою специфіку, котра проявляється в різній послідовності викладу й засвоєння знань в межах загальної структури курсу. В теоретичній частині курсу розглядаються основні закономірності і особливості будови тіла людини, його ергономічних та моторних особливостей. За допомогою практичної частини курсу студент має можливість закріпити і розширити отримані під час проходження теоретичного курсу знання через виконання серії практичних вправ. Виконання даних вправ дозволяє також навчитись виражати тематичні задуми, враховуючи анатомію, пропорції, ергономіку та моторику людини. Основи малярства і рисунку вивчаються на натюрмортах, в інтер'єрі, на пленері, на студіюванні гіпсових зліпків голів і черепа, а навчальні постановки розподілені в певній методичній послідовності відповідно до складності завдання. Первинні навики з малярства і рисунку добре засвоюється на студіях мертвої натури (натюрмортах). Постановки повинні бути різноманітними відповідно до характеру програмних завдань. Основні студії відбуваються при природному бічному освітленні. До них відносяться постановки об'ємно-просторового (реалістичного) вирішення. Особливої уваги у вивченні кольору заслуговують натюрморт з конкретною колористичною палітрою (тепла гама, холодна гама). Вивчення кольору з допомогою прямого освітлення призводить до декоративно-площинного вирішення завдання. Студії над такими постановками допоможуть дизайнерам використати набуті навики у подальшій творчій роботі та проектній діяльності. Паралельно з вивченням кольору звертається увага на тональність кольорових плям, вишукується світловий домінант в композиції. Лінійно-конструктивний аналіз застосовується для розуміння об’єму і функціональності форми. Світло тіньове вирішення розмежуванням на партії світла тіні для грамотного вияву й трактування об’єму форми. Основними темами живопису і рисунку є: реалістичні та декоративні натюрморти, студія гіпсового зліпка черепа людини, анатомічної голови людини, голови людини і її деталей обличчя, етюди і начерки ботанічних форм з розробкою на основі них архітектонічної ботанічної форми. Композиційні варіанти, засоби, технічні прийоми, матеріали вибираються в залежності від теми завдання та його тривалості. Вивчення запропоновано курсу орієнтує студентів до візуально аналітично-творчого процесу і спрямовує на самостійний пошук ідей та вирішень в поставлених практичних завданнях. Все це повинно впливати на мистецьке мислення та формування естетичного чуття студента-дизайнера, вчить володіти практичними навиками для того, щоб в майбутньому передавати свої ідеї та почуття.
Методи та критерії оцінювання: Середній бал за завдання вираховується наступним чином: сумується кількість балів за кожне із завдань та ділитися на їх кількість. За одне завдання студент може набрати максимально 100 балів. За «Рисунок» «Живопис» та «Анатомію» виводиться середній бал.
Рекомендована література: Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит. пер. с англ. В. А. Нефедова. – М. : "ООО-Изд. АСТ", 2004. 2. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов / А.А. Горбенко. – К : Будівельник, 1982. 3. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.:Техніка, 1997. 4. Линдин С.І. Пейзаж, натюрморт. (Альбом). – М.: 1983. 5. Ягодовская А.Т. О натюрморте. – М.: Сов. Художник, 1965. 6. Куриляк Р.П. Наброски. Серия учебных пособий. Вып.1. /Роман Куриляк. – С.-Пб., ООО "Издательство "РОМУЛ", 2003. 7. Пучков А.С.,Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом . – М.: Просвещение, 1982. 8. Тихонов С.В. Рисунок : учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М. : Стройиздат, 1983. 9. Сергеев А. Учебный натюрморт. – М.: Искусство, 1955. 10 . Шембель А.Ф. Основы рисунка: учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 1994. 11. Барчаї Й. Анатомия для художников. — Будапешт.: Корвіна, 1982. — 350 с 12. Bammes G. Wir zeichnen den Menschen. Berlin.: 1989 — 180 с. 13. Bammes G. Sehen und Verstehen Berlin.: 1985 — 190 с. 14. Мірчук З. Анатомія людини: Навч.посібник. — Дрогобич: Вимір, 2007. — 350с. 15. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека — Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 416с. 16. Курепина М.М. Ожигова А.П. Никитина А.А. Анатомия человека: учебник. — М: Владос, 2003. — 384с. 17. Кассан А. Анатомия человека. Иллюстрированный атлас. — Х.: Фолио, 2011. — 192с. 18. Хогарт Б. Рисунок человека в движении — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 174 с. 19. Чиварди Д. Художественный образ в анатомическом рисовании. М.: Эксмо, 2006. — 167с. 20. Опанащук М., Опанащук О. Емоційна природа рисунку: навчальний посібник/М.Опанащук, О. Опанащук. – Львів, 2013. – 114 с. 21. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти) / В.Є.Михайленко, М.І. Яковлєв. –Каравелла, 2004. –304с. 22. Туманов І.М. Рисунок, живопис, скульптура: навчальний посібник / І.М.Туманов. –Львів: Аверс, 2010. –144с. 23. Сухенко О.В. Рисунок. Навчальний посібник / О.В. Сухенко, –К.: Bona Mente, 2004 24. Турчинко Ю.Я. Київська рисувальна школа / Ю.Я. Турчинко, – К.: Видавництво АН УССР, 1956 25. Перепадя В.В. Рисунок. Проблеми творчості в навчальному процесі / В.В. Перепадя, – Львів: Палітра, 2003 26. Жаборюк Л.А. Український живопис доби середньовіччя / Жаборюк Л.А. – К.:Вища школа,1978 27. Жаборюк Л.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні. / Жаборюк Л.А. – К.: Вища школа,1983 28. Білецький .Український портретний живопис 17-18 ст. / К.:Мистецтво,1967 29. Белютін Є. початкові відомості живопису. К.: Держ. вид-во обр.мист. і музичн. л-ри Усср,1958 30. Uldis Zarins, Sandis Kondrats. Anatomy for Sculptors, Understanding the Human Figure. - Anatomy Next, Incorporated, 2014. – 222p. 31. Uldis Zarins. Anatomy of Facial Expression. - Anatomy Next, Incorporated, 2017. – 222p. 32. Uldis Zarins. Form of the Head and Neck. - Anatomy Next, Incorporated, 2021. – 221p.