Композиція та формотворення у дизайні, частина 2 (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.14
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Лисенко Ольга Юріївна - канд.арх., доцент Базилевич Вікторія Володимирівна - канд.арх., доцент Сеньків Зеновія Ярославівна, старший викладач Киселенко Марія Олександрівна - асистент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Живопис, рисунок, скульптура Основи дизайну предметного середовища Основи дизайну предметного середовища (КП) Основи проектної та комп’ютерної графіки (КП) Основи візуальних комунікацій і комп’ютерної графіки
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Композиція та формотворення у дизайні, частина 2» дає студентам знання із основ композиції, розуміння загальних понять з основ формотворення, практичні навички формування об’ємно-просторових моделей із розумінням композиційних властивостей та якостей окремих елементів і форм. Курс спрямований на формування навичок просторового мислення.
Методи та критерії оцінювання: Загальна сума балів за семестр – 100 балів: - графічні роботи (80%) - курсова робота (20%)
Рекомендована література: 1. Костенко Т.В. Основи композиції та тримірного формоутворення: навчально-методичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. Харків: ХДАДМ, 2003. 256 с. 2. Ідак Ю. В., Клименюк Т. М., Лясковський О. Й. Основи об’ємно-просторової композиції. Навчальний посібник. Львів: видавництво Львівської політехніки, 2020. 212 с. 3. Петровська Ю.Р., Кузьмич В.І. Графічна концепт-ідея малої архітектурної форми: методичні вказівки до виконання самостійних завдань з дисципліни “Мала архітектурна форма” для студентів IV курсу базового напряму “Мистецтво” спеціальності “Дизайн” та студентів заочної форми навчання. Львів : ПП“Ощипок”, 2016. 28 с.