Дизайн предметного середовища: графіка

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.90
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд.арх., доцент Лисенко Ольга Юріївна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи дизайну предметного середовища (КП) Основи візуальних комунікацій і комп'ютерної графіки Кореквізити: Веб-дизайн Типографіка і шрифти Концептуальний дизайн (КП)
Короткий зміст навчальної програми: Курс дає студентам теоретичні відомості щодо формування гармонійного та функціонально доцільного поєднання графічної складової та елементів ігрового середовища, відповідно розрахованого на конкретні вікові категорії (дітей віком до 6 років, молодшого, середнього шкільного віку, старшокласників, студентів та дорослих). Курс передбачає ознайомлення і безпосереднє введення студентів у проектну діяльність, направлену на надання виключно утилітарним предметам і просторам естетичних якостей, засобами ігрової поведінкової моделі та геймифікації проектного процесу.
Методи та критерії оцінювання: Основні методи контролю знань і навичок студентів по ходу навчання: індивідуальне опитування, графічна та практична перевірки. Основний принцип контролю полягає у систематичності, протягом усього процесу навчання, від засвоєння знань до практичного застосування. Підсумковий контроль покликаний визначити кінцеві результати навчання. Він охоплює всю систему знань, умінь і навичок. Загальна сума балів за практичні завдання і контрольну роботу – 100 балів: - графічні роботи - 80 балів (80%); - контрольна робота - 20 балів (20%).
Рекомендована література: 1. Дизайн предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІІ курсу базового напряму 6.020207 „Дизайн”. Львів: Самвидав кафедри дизайну та основ архітектури, 2012 р. 62 с. 2. Грашин А.А. Дизайн детской развивающей предметной среды. Архитектура-С, 2008. 296 с. 3. Ergonomics for children // Edited by Rani Lueder and Valerie Berg Rice. Taylor & Francis (London & N.Y.), 2008. 986 p. 4. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. Харків: ХДАДМ, 2003. 320 с. 5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. Питер. 219 с. 6. Харитонов А. В. «Дизайн среды». М., 1998. 7. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. М.: Литур, 2001. 576 с. 8. Христюк Ю. С. Гра як інформаційно-комунікативна система. Культурна спадщина Слобожанщини : зб. наук. ст. Харків : Курсор, 2012. С. 43–47. 9. Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика: монографія. К.: Промінь, 2006. C. 77.