Основи візуальних комунікацій і комп'ютерної графіки

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.16
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА; Мер'є Ольга Валеріївна, кандидат архітектури, доцент кафедри ДОА ІАРД
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні результати навчання: ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно- графічного моделювання. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). Комунунікація: КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською мовами). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Композиція і формотворення в дизайні. Основи проектної і комп’ютерної графіки. Живопис, рисунок, скульптура. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Основи дизайну предметного середовища. Історія мистецтва, архітектури і дизайну. Основи ергономіки.
Короткий зміст навчальної програми: Лекційній курс та практичні завдання з основ візуальних комунікацій дають уявлення про місце і роль дизайнера у розробці гармонійного візуального середовища, та навики дизайн-проектування знакових систем, що забезпечує якісну комунікацію поміж основними соціальними колами суспільства. Курс передбачає розширене вивчення теоретико-методичних підходів і концепцій в дизайні візуальних комунікацій: визначає їх як систему: поняття, погляди, теоретичні положення в галузі візуальних комунікацій; визначає суть візуального комунікативного феномену в природному, міському, архітектурному та медіа просторі, апелює на фактор творчості у проектних задумах - комунікаційну і художньо-образну ідею. Теоретичний курс містить теми , що висвітлюють структуру і композицію рекламного повідомлення; поняття змісту та форми рекламного повідомлення; кодування інформації рекламного повідомлення. Креатив в рекламі; когнітивні, аффективні, конативні та суггестивні аспекти рекламного впливу; символіку архетипів в рекламі; систему знаків, символів та образів у візуальній ідентифікації; художньо-образний та комунікаційний розгляд елементів фірмового стилю. Практична частину курсу містить цикл завдань, в яких розробляються графічні знаки, художньо-образне вирішення яких базується на композиціях в основі яких геометризація обмежених в кількості площинних плям, які за обрисом вписуються в елементарні геометричні форми, колористика – на основі ахроматичних та простих поліхромних поєднань. Рекомендована тематика: знаки ідентифікації, графічні образи, піктограми, що обслуговують міжнародні фестивалі, виставки та ярмарки, змагання, аеропорти, вокзали, магазини, супермаркети, транспорт, дитячі заклади. Вивчаються програми для комп’ютерної растрової та векторної графіки.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за відповіді на питання теоретичного курсу та за виконання індивідуальних графічних завдань (аудиторна та самостійна робота). Теоретичний курс - 30% практичні поточні заняття - 20%; курсова графічна робота бренд бук зі знаками навігації - 50%. Поточний контроль (30%). Підсумковий контроль (70%): проектна частина та захист роботи. 100-88 балів – оцінка «А» («відмінно») виставляється, якщо студент демонструє високий рівень знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідає на поставлені запитання, а також за вміє застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань; 87-80 балів – оцінка В («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можливі певні неточності), уміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79-71 бал – оцінка С («добре») виставляється за загалом правильне розуміння студентом навчального матеріалу, включаючи аргументовані відповіді на поставлені запитання (можливі певні (неістотні) недоліки). Студент засвоїв основний теоретичний матеріал та уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань. 70-61 бал – оцінка D («посередньо») виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач, а трансформація умінь в нових умовах викликає певні труднощі. 60-50 балів – оцінка Е («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або неаргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних знань на практиці, що, однак, не є перешкодою до подальшого навчання; 49-26 балів – оцінка FX («незадовільно» з можливістю повторного заліку) виставляється за незнання основної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25-00 балів оцінка F («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватись під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Даниленко В. Я. Дизайн. Підручник. - Харків: ХДАДМ, 2003. - 320 с. 2. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981. 3. Почепцов. Г. Г. Теорія комунікацій. – К.: Спілка рекламістів України, 1996. 4. Fiske J. Introduction Communication Studies. – London, N.Y., 1990. 5. Eco U. A. Theory of Semiotics. – Bloomington, 1976.