Фізичне виховання, частина 4

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.24
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Фізичне виховання
Лектор: ст. викладач Булатов Олександер Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти; • підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної праці; • розвиток життєво необхідних та професійно важливих фізичних якостей студентів; • розширення рухових можливостей студентів; • формування психічної стійкості до несприятливого впливу чинників професійної діяльності і оточуючого середовища; • зміцнення здоров’я, формування навичок здорового способу життя; • виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичною культурою для підтримки належного психофізичного стану з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Загальна фізична культура • Кореквізит: Спорт для всіх
Короткий зміст навчальної програми: Розкрити значення фізичного виховання у забезпеченні соматичного, психічного й соціального здоров’я людини. Вимоги предмету передбачають формування знань про необхідність регулярних і систематичних занять фізичними вправами, корекцію та оптимізацію їхнього застосування у навчальному процесі для забезпечення високого рівня соматичного здоров'я студентів. У дисципліні відводиться значне місце розвитку та контролю за руховим та фізичним розвитком студентів. Як навчальна дисципліна фізичне виховання є складовою частиною навчання та професійної підготовки, засобом оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Навчальний матеріал спрямований на формування у студентів вмінь оцінювання здоров’я за показниками власного фізичного та функціонального стану.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (48%): відвідування практичних занять. • Підсумковий контроль: (52%): виконання залікових вимог.
Рекомендована література: 1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. – М. : Альфа, 2009. – 352 с. 2. Волков В.Л. Розвиток фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки : [монографія] / В. Л. Волков. – К. : Освіта України, 2011. – 420 с. 3. Грибан В.Г. Валеологія : навч. посіб. / В. Г. Грибан. – К. : ЦУЛ, 2008. – 213 с. 4. Григорович Е.С. Физическая культура в жизни студента / Е.С. Григорович, В.А. Переверзев // Минск : Тесей, 2008. – 227 с. 5. Городилин С.К. Физическое воспитание студентов / С.К. Городилин, В.В. Руденик. – Гродно : ГрГУ, 2010. – 80 с. 6. Евсеев Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – Ростов на/Д : Феникс, 2008. – 380 с. 7. Корягин В.М. Тестовый контроль в физическом воспитании: монография / В.М. Корягин, О.З. Блавт. – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2013. – 144 с. 8. Магльований А.В. Поняття здорового способу життя, оздоровче тренування / А.В. Магльований // Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: [монографія; Акад. наук вищої освіти України (книга 2)]. – К.: Експрес- Поліграф, 2012. – С. 76-112. 9. Присяжнюк С. І. Фізичне виховання / С. І. Присяжнюк. – К. : ЦУЛ, 2008. – 502 с.