Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 5

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.56
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Проф., д-р. арх., доц. Павлів Андрій Петрович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН7. Аналізувати стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а такожуспішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН18.Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. Комунікація (КОМ): КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальних рівнях. Автономія і відповідальність (А і В): АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи ергономіки • Історія мистецтва та архітектури • Теорія та методика дизайну • Дизайн предметно-просторового середовища • Дизайн предметно просторового середовища графіка
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Історія мистецтва, архітектури та дизайну ч.5» є одним з базових у підготовці фахівців за спеціальністю «дизайн». Курс охоплює години в 5-ому семестрі. Курс включає теоретичну частину, а також самостійну роботу. Теоретична частина курсу охоплює матеріали, які висвітлюють ключові етапи розвитку світового дизайну інтер'єру XIX-XX століть, включаючи Вікторіанський стиль, Арт Нуво, Арт Деко, течії Модернізму, ери Постмодернізму, також наводяться приклади сучасного дизайну і напрямки його розвитку. Теоретична частина курсу описує розвиток дизайну з часів Промислової революції, розповідає про технологічні інновації в сфері дизайну інтер’єрів, нові концепції стилістичні напрями в дизайні. В лекційному курсі проводяться паралельне ознайомлення зі станом суспільства, його політичним та економічним життям, з різними сферами людської діяльності на кожному етапі розвитку, що дає студентові змогу зрозуміти розвиток саме дизайну в контексті суспільного життя. В історії дизайну інтер’єру детально описується початок ери Індустріалізації, масового виробництва, розвиток корпоративного дизайну. Програма містить кілька лекцій присвячених загальному огляду розвитку дизайну на теренах України. Даний курс викладається з 1998 р., аналоги робочої програми невідомі.
Методи та критерії оцінювання: Визначення рівня знань студентів здійснюється такими методами контролю: тестування (підсумкове), опитування (поточне та підсумкове), контролем самостійної роботи студента. Диференційований залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу з «Історії дизайну» і не може бути зведена до рівня поточних форм контролю.
Рекомендована література: Рекомендована література Базова 1. Даниленко В. Я. Основи дизайну : підручник / В.Я . Даниленко . - Х .: ХДАДМ , 2003. - 320 с.: 664 іл. 2. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: омега-л, группа компаний, 2007. 3. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: гардарики, 2007. 4. Пітер Філл, Шарлота Філл. Історія дизайну (The Story of Design), пер. Сергій Бавин, 2019, 512 с., ISBN 978-5389-17431 5. Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 300 с. Допоміжна 6. Браїловська. Л. В., Дизайн інтер'єру у східному стилі: Японія, Китай, Індія, Єгипет., Вид-во Фенікс, 2004 рік, 384 с., ISBN 5-222-04335-5 7. Гацура, Генріх Г. Мебельние стилі: Історія російського і западноевропеского меблевого мистецтва: повної огляд. - М., 2000. - 284 з.: мул. 8. Додсворт С. Фундаментальные основы дизайна интерьеров : [рос.] = The Fundamentals of Interior Design : учебное пособие / пер. А. Мазурова, Д. Д. Шевченко, К. Макарова. — М. : Тридэ Кукинг, 2011. — 184 с. — (Дизайн). — ISBN 978-5-904011-05-5. 9. Сергеевой. — М. : Астрель, 2011. — 463 с. — 1250 екз. — ISBN 978-5-271-38367-0. 10. Макарова В. Дизайн приміщень. Стилі інтер'єру на прикладах 11. Папанек В. Дизайн для реального світу/Пер. з англійської мови. - М.: Видавець Д. Аронов, 2012. - 416 с.; іл. ISBN 978-5-94056-025-8 12. Пайл Д. 6000 лет истории архитектуры и дизайна. История дизайна интерьеров : [рос.] = A History of Interior Design / пер. с англ. О. И. 13. Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. Пер. с англ. – М.: ООО “Магма”, 2013. – 544с., ил. ISBN 978-5-93428-073-5 14. Сергій Сьомка, Євген Антонович. Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання : підручник; Міністерство культури України ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — К. : Ліра-К, 2018. — 400 с. 15. Massey, Anne, Interior Design of the 20th Century, c 1990 and 2001, Thames&HudsonLtd, London . 16. Heskett, J. Industrial Design. London, 2001 17. Heskett, J. Interiorl Design. London, 2001 18. Susan J. Slotkis, Foundation of Interior Design. Laurence King Publishing Ltd., London, 2006 19. Josef Hoffmann: Interiors 1902-1913., Edited by Christian Witt-Dorring. 224 pages with 244 illustrations, 65 in color. 20. Fiona Leslie. Designs for 20th-century Interiors. V&A Publications 2000. ISBN 1851773215. 21. Ivan Margolius. Automobiles by Architects. Wiley-Academy. 2000. ISBN: 047160786X Інформаційні ресурси 22. http://www.designboom.com/history.html 23. http://www.GreatBuildings.com/buildings/ 24. http://www.architectureweek.com/2001/0620/design.html