Основи дизайну предметного середовища (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.18
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Олешко Олена Петрівна кандидат архітектури, доцент Топилко Світлана Ігорівна кандидат архітектури, доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН4. Визначати мету, завдання та етапи проектування. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Композиція та формотворення в дизайні, Основи проектної та комп’ютерної графіки. Супутні дисципліни: Основи ергономіки, Основи дизайну предметного середовища.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет «Основи проектування предметного середовища» є складовою частиною підготовки фахівців у галузі «Дизайну». Мета викладання дисципліни для студентів із базовою освітою за спеціальністю «Дизайн»: - навчити студентів володіти теорією та практикою розробки і проектування елементів предметно-просторового середовища як у інтер’єрі, екстер’єрі, так і при комплексному проектуванні; - виробити у студентів вміння проектувати середовище, моделюючи ситуацію в залежності від потреб споживача (функції) та використовуючи завжди один і той самий набір обладнання (меблів). Завдання дисципліни полягає у підготовці студента до: - виконання складних проектних завдань по основній профілюючій дисципліні – «Проектування». - ретельного аналізу конкретної ситуації при виборі того чи іншого вирішення при проектуванні предметно-просторового середовища.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів (70 балів – завдання №1, 30 – завдання №2). Залік з дисципліни «Основи проектування предметного середовища» проводиться на основі оцінювання семестрових робіт.
Рекомендована література: 1. Дідик В.В., Максимюк Т.М. Композиційні та естетичні засади проектування саду. Методичні вказівки. –Львів,2006. –57с. 2. Малі форми ландшафтної архітектури: Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.120103 “Містобудування” / Укл.: Т.М.Мазур, Є.І.Король. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. 52с. 3. Норман Дональд А. Дизайн привичных вещей. )-Вильямс, 2006. -384с. 4. Проектування предметного середовища: Методичні вказівки до курсу “Проектування предметного середовища” для студентів ІІ-го курсу базового напрямку 6.020207 – Дизайн, спеціальності 7.02020701, 8.02020701 – Дизайн (частина перша) / Укл.: С.І.Топилко, О.П.Олешко. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, – 2012. – 30 с. 5. Проектування предметного середовища: Методичні вказівки до курсу “Проектування предметного середовища” для студентів ІІ-го курсу базового напрямку 6.020207 – Дизайн, спеціальності 7.02020701, 8.02020701 – Дизайн (частина друга) / Укл.: О.П.Олешко, С.І.Топилко. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, – 2015. – 15 с.

Основи дизайну предметного середовища

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.17
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд.арх., доцент Лисенко Ольга Юріївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Композиція та формотворення в дизайні Основи проектної та комп’ютерної графіки (КП) Кореквізити: Основи дизайну предметного середовища (КП) Інтерактивний дизайн (КП) Проектування інтер’єрів, частина 1 і частина 2 Проектування інтер’єрів, частина 1 і частина 2 (КП) Дизайн предметно-просторового середовища Ландшафтний дизайн
Короткий зміст навчальної програми: Мета дисципліни «Основи дизайну предметного середовища» полягає в поглибленні професійних знань студентів в їхній комплексній підготовці за фахом, шляхом ознайомлення з основними теоретичними засадами, принципами й методами проектування елементів предметно-просторового середовища, яке оточує людину. В результаті лекційного курсу студенти повинні мати уявлення про місце і роль дизайнера у розробці гармонійного предметно-просторового середовища. Курс передбачає розширене вивчення теоретико-методичних підходів і концепцій в дизайні: по-перше, як системи поглядів, форм існування теоретичних знань і вмінь; по-друге, як елементів творчості, проектних задумів та ідей. Основний зміст дисципліни: поняття дизайну; методологія дизайну (функціональна типологія об’єктів, ергономічні особливості, естетика, технологія виробництва, економіка); поняття предметного та предметно-просторового середовища; фактори впливів на предметно-просторове середовище; комбінаторика, модульність у формуванні середовища; конструювання у дизайні середовища; ансамблевість; оптичні ілюзії в предметно-просторовому середовищі; асоціації, образність, особливості сприйняття та психологічного впливу на людину; типологія видів і форм середовища (формування середовища для інвалідів, архітектурного середовища, житлового середовища, громадського, міського та ландшафтного середовищ); устаткування й благоустрій середовищних об'єктів.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 45 балів за виконання індивідуальних графічних завдань. На екзамені – максимально 55 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 26 балів. Екзамен з дисципліни «Основи дизайну предметного середовища» проводиться в письмово-усній формі, яка передбачає проходження тестів у ВНС та усні відповіді на питання з дисципліни. Таким чином, сумування тестового і усного опитування дає кількість балів підсумкового контролю – 55 балів. Загальна сума балів за екзамен і виконання графічних робіт – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Основи дизайну предметного середовища» розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=4367 2. Основи дизайну предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІ курсу базового напряму 6.020207„Дизайн”. Львів: Растр, 2012 р. 150 с. 3. Лисенко О.Ю., Галишич Р.Я. Основи дизайну предметного середовища: Методичні вказівки для студентів напряму "Дизайн" (2-й курс 1-й семестр). Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. 18 с. 4.Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. Харків: ХДАДМ, 2003. 320 с. 5. Мигаль С.П. Дида І. А., Казанцева Т. Є. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 228 с. 6.Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов). М.: «Архитектура-С», 2004. 232 с. 7. Минервин Г.Б., Шимко В.Т., Ефимов А.В. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. М.: «Архитектура-С», 2004. 288 с. 8. Норман Дональд А. Дизайн привычных вещей. М.: Вильямс, 2006. 384 с.