Міжнародне підприємництво

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.43
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Ясінська Т.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Вміння оцінювати наслідки глобалізації світової економіки (можливості та загрози) для діяльності міжнародного підприємства. 2. Володіння крос-культурною грамотністю для врахування відмінностей між країнами в процесі прийняття рішень менеджерами міжнародних підприємств. 3. Здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері торговельних операцій міжнародних підприємств, вміння оцінювати наслідки торговельних операцій міжнародних підприємств для економік країн-учасників та світової економіки загалом. 4. Здатність продемонструвати поглибленні знання у сфері інвестиційної діяльності міжнародного підприємства, вміння оцінювати наслідки державної політики по відношенню до прямих закордонних інвестицій для практичної діяльності міжнародних підприємств. 5. Уміння виробляти ефективну стратегію діяльності міжнародного підприємства з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та підприємницьких інтересів; здатність приводити у відповідність організаційну структуру міжнародного підприємства його стратегії. 6. Володіння знаннями щодо особливостей застосування різних інструментів фінансових транзакцій міжнародних підприємств. 7. Знання особливостей технології та методів управління міжнародним підприємством.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: основи економіки та бізнесу - кореквізит: міжнародна економіка
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна "Міжнародне підприємництво" орієнтована на вивчення теоретичного та засвоєння практичного матеріалу про сутність міжнародного підприємництва, особливості функціонування міжнародного підприємства в умовах глобалізації світової економіки, роль відмінностей між країнами для процесу прийняття рішень менеджерами міжнародних підприємств, торговельну та інвестиційну діяльність міжнародного підприємства, стратегію та структуру міжнародного підприємства, форми організації операцій та фінансовий механізм функціонування міжнародних підприємств, особливості управління міжнародною фірмою. В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати і розуміти економічні основи діяльності суб’єктів підприємницької діяльності на зовнішніх ринках.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Оцінювання студентів здійснюється за чотирибальною системою."відмінно" - студент володіє навчальним матеріалом у повному обсязі (міцно засвоїв увесь програмний матеріал, виявив глибоке його розуміння, вичерпно відповів і обґрунтував власні висновки, прийняв обґрунтоване рішення і вміло використав на практиці, упевнено виконав завдання); "добре" - студент засвоїв навчальний матеріал на достатньо високому рівні (загалом знає весь програмний матеріал, на питання відповідає вільно, але недостатньо широко, правильно використовує свої знання на практиці тощо); "задовільно" - студент загалом засвоїв основний навчальний матеріал, оперує ним недостатньо чітко та упевнено, слабо визначає зв'язки й відносини між предметами і явищами (виявляє знання тільки основного матеріалу, передбаченого програмою, спроможний використовувати свої знання на практиці, правильно виконує прийоми і дії та ін.); "незадовільно" - студент загалом має поверхове уявлення про основний навчальний матеріал, не може ним оперувати. Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Максимальна оцінка в балах: 100 балів, з них: виконання ситуаційних вправ (кейсів) - 40 балів; робота на заняттях - 20 балів; контрольна робота - 20 балів; підсумкове контрольне тестування - 20 балів.
Рекомендована література: 1. Міжнародний бізнес : підручник./ за ред. проф. В. А. Вергуна. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 810с. 2. Гіл Ч. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с. 3. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій : підручник для вузів / Олександр Ігорович Рогач . – Київ : Либідь, 2005 . – 718 с. 4. Єрохін В. Л.. Міжнародне підприємництво: навч. посібник / В.Л. Єрохін. - М.: Фінанси і статистика; Ставрополь: АГРУС. – 2008. - 392с. 5. Даниэлс Дж.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. — М.,1994. 6. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич. – К.: Либідь 2002. – 703с. 7. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник / под ред. Полякова В.В., Щенина Р.К. – М.: КНОРУС, 2005. – 656с. 8. Глобальна економіка: Навчальний посібник / За заг. ред. Б.М. Одягайла. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 208 с. 9. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації у світовому господарстві. — К.: ВЦ «Київський університет», 2006.- 458с. 10. Основи міжнародних фінансів: Підручник / За ред. О. І. Рогача — К.: ВЦ «Київський університет», 2009. – 367с. 11. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації. — К.: ВЦ «Київський університет», 2009. – 789с. 12. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / О. І. Рогач, О. В. Сніжко, З. О. Луцишин, І. І. Пузанов, В. І. Мазуренко; ред.: О. І. Рогач; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 351 c.